تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایههدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است

شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد. 
فهرست مطالب
1
چکیده..............................................................................
فصل اول : کلیات تحقیق
3
مقدمه..................................................................................
3
بیان مسئله...............................................................
5
اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................
6
اهداف ................................................................................
6
چارچوب نظری تحقیق...............................................................
7
مدل تحقیق.....................................................................
11
فرضیه ها.........................................................................
11
تعریف واژگان .........................................................
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
14
مقدمه.............................................................................................................
15
مبانی نظری تحقیق..................................................................
15
هزینه سرمایه....................................................................................
15
تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.....................................................
17
مدلهای هزینه سرمایه..........................................................
19
اهرم مالی و ارزش گذاری...........................................................................
20
مفهوم ساختار سرمایه...........................................................................................
20
عوامل موثر بر ساختار سرمایه......................................................................................
22
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................
24
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................
26
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی.......................................................
27
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه
32
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات.................................................................
34
الگوی میلر.........................................................................................
34
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی.........................................................
35
تئوری توازی ایستا........................................................................................
36
تئوری سلسله مراتبی..................................................................
37
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای...............................
38
مالیات و ساختار سرمایه................................................................................
شماره صفحه
عنوان فهرست مطالب
39
مالیات بر درآمد شرکت......................................................................................
39
اثر هزینه های ورشکستگی...............................................................................
41
مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................
42
سایر نواقص بازار........................................................................................
42
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست..........................................................
43
تفاوت هزینه های وام گیری.........................................................
43
هزینه های نمایندگی.......................................................................
45
سیگنالهای مالی.........................................................................
45
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده...................................
46
ساختار مطلوب در عمل..........................................................................................
47
انعطاف پذیری مالی....................................................................................................
49
پیشینه تحقیق...............................................................................................
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
55
مقدمه..............................................................................................................
56
فرضیات تحقیق..................................................................................................
57
روش تحقیق...............................................................................................................
58
جامعه آماری ...........................................................................................................
58
نمونه آماری ............................................................................................................
59
نحوه جمع آوری اطلاعات.......................................................................
59
متغیر های مدل .................................................................................................
63
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................
65
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک...............................................................
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
70
مقدمه.................................................................................................................
70
آمار توصیفی.................................................................................................
72
آمار استنباطی...............................................................................................................................
72
آزمون فرضیه اول..................................................................................................
80
آزمون فرضیه دوم...........................................................................................
82
آزمون فرضیه سوم..............................................................................................
شماره صفحه
عنوان فهرست مطالب
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
87
مقدمه.......................................................................................................
88
نتایج حاصل از فرضیه ها ......................................................................................
90
محدودیت های تحقیق.........................................................................................
91
پیشنهادات.........................................................................................................
منابع و ماخذ
93
منابع فارسی...........................................................................................
94
منابع انگلیسی............................................................................................................
پیوست ها
96
نمونه آماری...............................................................................................................
99
جداول آماری.......................................................................................................
125
چكیده انگلیسی......................................................
عنوان فهرست جداول
99
جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ...........
99
جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال.......
99
جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال............
100
جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال........
101
شكل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال....
101
جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار...........
101
جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار.......................
102
جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی روش بازار.................
102
جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی به روش بازار........................
103
شكل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار..........
103
جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ..............................................
103
جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3.........................................
103
جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3........................................
103
جدول4 – ج آزمون مدل 3 ..............................................
104
جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3.........................................
105
جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ......................................
105
جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..............
105
جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..........
105
جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ....
105
جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ...........
106
شكل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
107
جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ...............
107
جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ................
108
جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ..........
108
جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم.............................................
108
جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم.............................
108
جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ..................................................
109
جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم .......................
109
جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ...........................
110
شكل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم .........................
110
شكل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند ......................
110
شكل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك ........................
110
جداول 1- چ جداول دهك ها برای فرضیه سوم..................................
116
جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری.....................
117
جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی .....................
117
جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های ........
118
شكل های نرمالسازی به روش جوهانسون ..........................تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه


انعطاف پذیری مالی


ساختار سرمایه


تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

بررسی نقش عنصر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه و سرمایه ...

... پذیری مالی بر ساختار ... مالی و تصمیمات ساختار سرمایه ... تاثیر انعطاف پذیری مالی ...

دانلود تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

1. چکیده..........................................................................................................................................

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه ...

پایان نامه: تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار ...

... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه.

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر گذار ... انعطاف پذیری مالی بر ...

دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

... انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه word ...

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... انعطاف پذیری مالی بر ... بر تصمیمات ساختار سرمایه. ... تاثیر انعطاف پذیری بر ...

دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

... انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه word ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه ...

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... انعطاف پذیری مالی بر ... بر تصمیمات ساختار سرمایه. ... تاثیر انعطاف پذیری بر ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... رابطهانعطاف پذيري مالي با ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري بر ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر گذار ...

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه.

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... بر تصمیمات ساختار سرمایه. پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری بر ...

دانلود مقاله در مورد تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

... انعطاف پذیری مالی بر ... بر تصمیمات ساختار سرمایه ... تاثیر انعطاف پذیری مالی ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر ...

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه.

دانلود مقاله در مورد تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

... انعطاف پذیری مالی بر ... بر تصمیمات ساختار سرمایه ... تاثیر انعطاف پذیری مالی ...

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه.

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ... پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر ...

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه, ...

دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ...

... تاثیر انعطاف پذیری مالی ... مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه سلام بر ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

کارایی نرمش پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه دسته: اقتصاد بازدید: 14 بار فرمت فایل: ...

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه . ... ساختار سرمایه ...

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار ...

... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ... تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه.