استراتژی توسعه کسب و کار خانگیفعالیت اقتصادی خانگی (Home Business) به آن گروه از فعالیتهای اقتصادی اطلاق می گردد که امرار معاش خانواده از طریق یکسری فعالیتهای اقتصادی در فضای موجود زندگی تامین گردد

مقدمه. .3
الف - فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای كارآفرینان.. 6
پ - موانع مقررات صادرات و واردات برای كارآفرینان و صنایع كوچك..... 12
ج - قانون مالیات و موانع آن برای صنایع كوچك..... 14
د - قانون كار و موانع آن برای كارآفرینان.. 16
عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟. 18
موانع اداری کارآفرینی در ایران.. 19
تاثیر محیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی... 20
چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی... 20
چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران.. 21
ارزیابی وضعیت موجود محیط  کسب و کار. 22
اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور. 22
سیاست‌های کلی اصل 44.. 23
استراتژی توسعه  کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک..... 24
تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی... 24
مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها: 26
ساختارهای کسب و کار خانگی (Home - based Business Structures ) 29
1- ساختار متمرکز:(( Focussed Structure) 30
2- ساختار خطی : 31
ویژگیهای ساختار خطی: 31
3- ساختار مرکب(Compound – based Structure) 32
ویژگیهای ساختار مرکب : 33
4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33
ویژگیهای ساختار مجموعه ای... 33
ساختارهای منظومه ای( Solar – based Structure) 34
ویژگیهای ساختار منظومه ای : 34
طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 35
قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47
عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47
آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 50
عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60
تصویب نامه. 61
بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالشها و راهکارها 65
تفاوت های بخش دولتی و خصوصی... 68
الف) مالی و مالیاتی... 75
ب) بودجه های تحقیقاتی... 76
ج) تسهیلات پشتیبانی... 76
د) حمایت های قانونی... 77
رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت.... 77
بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط... 82
ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط... 84
موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط... 85
الف) موانع داخلی : 85
ب ) موانع خارجی: 86
نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد. 86
مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط... 88
ارزیابی اولیه کسب و کار: 88
برنامه ریزی کسب و کار: 89
تأمین منابع مالی : 89
چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط... 90
چالش اول: یادگیری فناوری های نوین... 90
چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید.. 91
چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید.. 92
چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری... 92
پیشنهادات... 93
جمع بندی... 95
مآخذ.. 99

مقدمه

شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.
شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته ‎ شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ برای ‎ بازیگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتیجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است.
به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران كه به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته كه عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون كار.
جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است كه به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مكتوب و غیرمكتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی كه فرایند اخذ جواز تاسیس برای كارآفرینان ایجاد می‌كند، علاوه بر استفاده از منابع مكتوب، در این زمینه با برخی از افرادی كه درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته كه خود تایید كننده و تكمیل كننده اطلاعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاكی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای كارآفرینان صاحبان صنایع كوچك است.


استراتژی توسعه کسب و کار خانگی


استراتژی توسعه کسب و کار خانگی


كارآفرینان


صنایع كوچك


کارآفرینی


کسب و کار خانگی


برنامه ریزی کسب و کار


استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته: ... استراتژی توسعه کسب و کار خانگی ,دانلود پروژه و ...

دانلود رایگان مقاله استراتژي توسعه کسب و کار

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی. ... استراتژی توسعه کسب و کار ...

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته: ... استراتژی توسعه کسب و کار خانگی ,دانلود مقاله و ...

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی كارآفرینان صنایع كوچك کارآفرینی کسب و کار خانگی برنامه ...

استراتژي توسعه کسب و کار خانگي Archives - ایران …

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دیباچه تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی فعالیت اقتصادی خانگی ...

كسب و كار خانگي - karafarini.ir

ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی ... بتواند توسعه یابد و ... با استراتژی کلی کسب و کار ...

مقاله استراتژی توسعه کسب و کار خانگی | شبکه …

... مقاله استراتژی توسعه کسب و کار خانگی عنوان کامل: ... استراتژی توسعه کسب و کار خانگی, ...

استراتژي توسعه کسب و کار خانگي

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته: ... uni.7paper.ir/مقاله-استراتژی-توسعه-کسب-و-کار-خانگی/

هفت استراتژی برای افزایش فروش - فراپوشه - …

... اندازی شود کسب و کار خانگی ... و کار و پول / هفت استراتژی ... توسعه کسب و کارهای خانگی

همایش ملی مدیریت کسب و کار کارآفرینی و توسعه

همایش ملی مدیریت کسب و کار ... - کسب و کارهای خانگی، خانوادگی و توسعه ... - استراتژی های ...

استراتژي توسعه کسب و کار خانگي

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته: ... uni.7paper.ir/مقاله-استراتژی-توسعه-کسب-و-کار-خانگی/

هفت استراتژی برای افزایش فروش - فراپوشه - …

... اندازی شود کسب و کار خانگی ... و کار و پول / هفت استراتژی ... توسعه کسب و کارهای خانگی

همایش ملی مدیریت کسب و کار کارآفرینی و توسعه

همایش ملی مدیریت کسب و کار ... - کسب و کارهای خانگی، خانوادگی و توسعه ... - استراتژی های ...

مقاله استراتژی توسعه کسب و کار خانگی - Art-ISI

مقاله استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته بندی: ... استراتژی توسعه کسب و کار خانگی.

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی. استراتژی توسعه کسب و کار ... فنی و مهندسی ...

استراتژي توسعه کسب و کار خانگي

proje202020.binblog.ir/.../استراتژی-توسعه-کسب-و-کار-خانگی.html ... استراتژی توسعه کسب و کار خانگی دسته: ...

مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی - استراتژی اسب تروا

مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی - استراتژی ... مدیریت، کسب و کار و ... از Wind/U به تقویت و توسعه WISE ...

كسب و كار هوشمند و تحول گرا - بردار رشد و ماتریس …

... اقدام به ایجاد تنوع در کسب و کار خود ... استراتژی گسترش یا توسعه بازار شامل دستیابی به ...

Fars News Agency : 11 گام موثر برای راه‌اندازی و توسعه کسب ...

... و توسعه کسب و کار خانگی ... کسب و کار خانگی ... با استراتژی کلی کسب و کار ...

استراتژی قیمت‌گذاری بایگانی | بازاریابی و توسعه کسب و کار

مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار ... مشاوره کسب و کار ... استراتژی ...

استراتژی قیمت‌گذاری بایگانی | بازاریابی و توسعه کسب و کار

مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار ... مشاوره کسب و کار ... استراتژی ...

10 کسب وکار برتر خانگی + عکس - banki.ir

دگرگونی در کسب و کار; ... آموزش عملی استراتژی های سرمایه گذاری ... که می خواهند کسب و کار خانگی ...

11 گام موثر برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار خانگی

... و توسعه کسب و کار خانگی ... با استراتژی کلی کسب و کار ... کسب و کار خانگی برای ...

كسب و كار: تعريف، اهداف و انواع :: مقاله در راهكار مديريت

کسب و کار خانوادگی ... به دليل اهميت بسيار زياد شركت ها و كسب و كارهاي خانوادگي در رشد و توسعه ...

روزنامه کسب و کار | صفحه نخست

کسب و کار از دغدغه های مالی ... ۸ گام برای ساختن یک استراتژی ... متحد از طرح توسعه کسب و کار ...

توسعه کسب و کارهای روستایی - vista.ir

... رشد نسبت به توسعه کسب و کارهای ... کسب و کار خانگی; ... کسب و کارهای کوچک; استراتژی ...

بازاریابی لبنیات ایران - مقاله تدوین استراتژی توسعه

مقاله تدوین استراتژی توسعه بازار شرکت صنام (دکتر رسولیان) ... محيط پرتلاطم کسب و کار ; ...

گروه مشاوره مدیریت کسب و کار باران

مشاوره مدیریت کسب و کار باران آموزش و ... داشتن یک کسب و کار خانگی ... مربیگری و توسعه ...

مجله کسب و کار بازده - bazdeh.org

... نمی‌توانید برای توسعه و بستن یک حساب ... استراتژی های فروش ... سایت کسب و کار ...

استراتژی کسب و کار در فضای رقابتی - آکا

نگهداری لوازم خانگی; ... استراتژی کسب و کار ... درخصوص روش تعیین و توسعه استراتژی ها مشاهده ...