بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادیپژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند

style="text-align: justify;" > پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و t، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می‌توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت‌مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می‌دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.
style="text-align: justify;" > فهرست مطالب
style="text-align: justify;" > چکیده
style="text-align: justify;" > مقدم
style="text-align: justify;" > ادبیات پژوهش
style="text-align: justify;" > حاکمیت شرکتی
style="text-align: justify;" > استانداردها
style="text-align: justify;" > اظهارنظر حسابرس
style="text-align: justify;" > پیشینه پژوهش
style="text-align: justify;" > فرضیه‌های پژوهش
style="text-align: justify;" > روش‌شناسی و طرح پژوهش
style="text-align: justify;" > طرح پژوهش و گردآوری داده
style="text-align: justify;" > جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش
style="text-align: justify;" > متغیر‌های پژوهش
style="text-align: justify;" > متغیرهای اصلی
style="text-align: justify;" > اندازه هیأت‌مدیره
style="text-align: justify;" > استقلال
style="text-align: justify;" > مالکیت نهادی
style="text-align: justify;" > سطح مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی
style="text-align: justify;" > متغیر‌های کنترلی
style="text-align: justify;" > سود تقسیمی و سود سال جاری
style="text-align: justify;" > اندازه شرکت
style="text-align: justify;" > بازده سرمایه‌گذاری (ROI)
style="text-align: justify;" > سلامت مالی
style="text-align: justify;" > آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها
style="text-align: justify;" > بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
style="text-align: justify;" > پی‌نوشت‌ها
style="text-align: justify;" > منابع و مآخذ
style="text-align: justify;" > نگاره 1: آزمون نرمال بودن متغیرهای کنترلی
style="text-align: justify;" > نگاره 2: نتایج آزمون من‌ویتنی
style="text-align: justify;" > نگاره 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی
style="text-align: justify;" > نگاره 4: آماره‌های توصیفی مربوط به دو گروه تجربی و کنترل
style="text-align: justify;" > نگاره 5: نتایج آزمون کروسکال والیس
style="text-align: justify;" > نگاره 6: نتایج آزمونt


بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی


ساختار هیأت‌مدیره


مالکیت نهادی


اظهار‌نظر حسابرس


کیفیت گزارشگری مالی


بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی دسته: اقتصاد

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی دسته: اقتصاد بازدید ...

danesh.dmk.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ... از ساختار هیأت‌مدیره و ... مالکیت نهادی و نوع نظر ...

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و ... تأثیرپذیری نظر حسابرس از ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی. عنوان مقاله: بررسی ...

بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب …

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... 5 و 6; بررسی ...

آخرین مطالب - brooz-news.rzb.atesbr.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... و مصرفی جامعه; بررسی ...

پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و ...

آخرین مطالب - abkadu.rzb.atesbr.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... و مصرفی جامعه; بررسی ...

آخرین مطالب - rzb.atesbr.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... و مصرفی جامعه; بررسی ...

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و ... تأثیرپذیری نظر حسابرس از ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی. عنوان مقاله: بررسی ...

بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب …

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... 5 و 6; بررسی ...

پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و ...

دانلود آنلاین فایل پاورپوینت اندازه گیری و سنجش …

پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم ... بررسی نقش سبک های یادگیری در فرآیند آموزش ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه …

نقد و بررسی روابط مالی زن ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

ستایش محمدحسین's personal homepage

... ، تأثیر ساختار مالکیت و ... ، بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و ...

رساله معماری | مطالعات معماری

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

Markazrap1.r98.ir>>TEHRAN.HIPHOP

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

آخرین مطالب - brooz-news.rzb.atesbr.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی. عنوان مقاله: بررسی ...

بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب …

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... 5 و 6; بررسی ...

پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و ...

دانلود آنلاین فایل پاورپوینت اندازه گیری و سنجش …

پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم ... بررسی نقش سبک های یادگیری در فرآیند آموزش ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه …

نقد و بررسی روابط مالی زن ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ...

ستایش محمدحسین's personal homepage

... ، تأثیر ساختار مالکیت و ... ، بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و ...

رساله معماری | مطالعات معماری

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

Markazrap1.r98.ir>>TEHRAN.HIPHOP

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

آخرین مطالب - brooz-news.rzb.atesbr.ir

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و ... و تجارت الكترونیكی; بررسی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان …

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ...