بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزانمنظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریكه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریكه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می‌خوانند كه نه تنها با دیگران است ، بلكه با آنان همكاری می كند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می‌شود كه سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته‌باشد. از عواملی كه می‌تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه‌های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می‌تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف كلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد كه بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول ۲
کلیات ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
اهداف تحقیق ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
فرضیه‌های پژوهش ۱۰
فصل دوم ۱۳
ادبیات تحقیق ۱۳
مقدمه ۱۴
قسمت یکم ۱۵
مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵
رشد ۱۶
دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶
رشد پیوسته : ۱۶
رشد اجتماعی ۱۷
۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷
۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳
۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵
نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹
الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰
ب – روان تحلیل گری ۳۱
ج – یادگیری اجتماعی ۳۲
د – یادگیری عامل ۳۲
ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲
و – کردار شناسی ۳۳
ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳
ح- نظریه شناختی ۳۵
ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶
ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷
عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷
۱- خانواده ۳۸
۲- مدرسه ۳۸
۳- گروه همسالان ۳۹
۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰
۵- هوش ۴۰
قسمت دوم ۴۲
مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲
تربیت و آثار سازنده آن ۴۳
خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴
انواع خانواده ۵۱
قسمت سوم ۵۸
مبانی نظری هوش ۵۸
هوش ۵۹
هوش چیست؟ ۶۰
تعارف هوش ۶۲
عوامل مؤثر در هوش ۶۴
ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵
قسمت چهارم ۶۷
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷
الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸
تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱
فصل سوم ۷۵
روش تحقیق ۷۵
مقدمه: ۷۶
روش تحقیق: ۷۶
جامعه آماری: ۷۶
نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶
ابزار پژوهش: ۷۷
روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱
روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱
فصل چهارم ۸۳
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳
مقدمه ۸۴
توصیف داده‌های پژوهش ۸۵
تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷
فصل پنجم ۱۰۳
بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳
بحث ۱۰۴
محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷
پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸
پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹


بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان


شیوه‌های فرزندپروری


عامل هوش


رشد اجتماعی


دانش‌آموزان


بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد ...

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... دانش آموزان; بررسی ...

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد ...

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... فرزندپروری و عامل هوش با ...

تحقیق مقاله بررسی رابطه شیوه‌ های فرزند‌پروری و هوش با رشد ...

... بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... همراه هوش با رشد اجتماعی بررسی ...

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... و هوش با رشد اجتماعی ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان …

... بررسی ارتباط بین شیوه های ... و عامل هوش با رشد اجتماعی ... شیوه های فرزندپروری و ...

مقاله بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد ...

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... و هوش با رشد اجتماعی ...

بررسی رابطه شيوه‌ های فرزند‌ پروری و هوش با رشد اجتماعی ...

... نامه رشد اجتماعی دانش آموزان ... و عامل هوش با رشد ... بررسی رابطه بین ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد ...

پاور پوینت در مورد سیستم عامل; ... بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان …

بررسی رابطه بین شیوه های ... بررسی شیوه های فرزندپروری و ... پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ...

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با هوش عملی و ...

... با هوش عملی و ... اجتماعی را برای رشد ... بین شیوه های فرزندپروری ...

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... و هوش با رشد اجتماعی ...

بررسی رابطه شيوه‌ های فرزند‌ پروری و هوش با رشد اجتماعی ...

... نامه رشد اجتماعی دانش آموزان ... و عامل هوش با رشد ... بررسی رابطه بین ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان …

بررسی رابطه بین شیوه های ... بررسی شیوه های فرزندپروری و ... پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ...

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با هوش عملی و ...

... با هوش عملی و ... اجتماعی را برای رشد ... بین شیوه های فرزندپروری ...

فرزند‌پروری - maghaleshop.rozblog.com

... بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... و هوش با رشد ...

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی ... بررسی تاثیر شیوه‌های ... دانش آموزان ...

پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان …

دانلود رابطة بین شیوه های فرزندپروری ... رشد هوش علمی کوکان ... بین دانش آموزان; دانلود بررسی ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با

... و ارتباط آن با پیشرفت ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی ... دانش آموزان و ...

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی ... اجتماعی كودكان ,دانلود پروژه و ...

پایان نامه بررسی رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با

... بین شیوه های فرزندپروری، با مكان ... بین فردی و اجتماعی ... بررسی ارتباط شیوه های ...

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی ... اجتماعی كودكان ,دانلود پروژه و ...

پایان نامه بررسی رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با

... بین شیوه های فرزندپروری، با مكان ... بین فردی و اجتماعی ... بررسی ارتباط شیوه های ...

میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با

دانش آموزان با والدین ... به رشد عاطفی، اجتماعی و ... بین شیوه های فرزندپروری ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با ...

... ی شیوه‌های فرزندپروری با خود ... بررسی رابطه‌ی شیوه‌های ... بین دانش‌آموزان دختر و پسر ...

بررسی شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی دانش آموزان

بررسی شیوه های فرزند ... شیوه های فرزندپروری با ... بین دانش آموزان دختر و پسر ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

مقایسه اختلالات رفتاری و رشد اجتماعی ... بین دانش آموزان پسر با و ... بررسی ارتباط شیوه های ...

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری ... و رشد اجتماعی خوب، و ... و ارتباط با دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی ... و ارتباط آن با ...

پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد …

... اجتماعی و هوش مناسب با ... و شیوه های فرزندپروری ... بررسی رابطه بین شیوه های ...

دانلود رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان …

دانلود رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با ... بین فردی و اجتماعی ... بررسی ارتباط بین ...