بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورشپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه­ ی کارکنان آموزش و پرورش  بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره­ وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 13
1-2- بیان مسئله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 15
1-4- اهداف پژوهش... 15
1-4-1- اهداف عام. 15
1-4-2- اهداف خاص... 15
1-5- فرضیات پژوهش... 16
1-6- سوالات پژوهش... 16
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 17
1-7-1- تعاریف نظری.. 17
1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 17
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- هوش عاطفی چیست؟. 20
2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 22
2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 23
2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 24
2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 26
2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 26
2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش... 27
2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 27
2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 29
2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار30
2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 31
2-11-1- قابلیت فردی.. 31
2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 36
2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 40
2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 42
2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 43
2-13-2- خوشه مدیریت روابط.. 44
2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 44
2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 48
2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 48
2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 49
2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 49
2-16- هوش عاطفی و آموزش... 49
2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 51
2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 51
2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 51
2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 54
2-19-1- جلب توجه مدیران. 54
2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 56
2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 56
2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 58
2-22- پیشینه پژوهش... 58
2-23- مفهوم بهره وری.. 61
2-23-1- تعریف بهره وری.. 61
2-23-2- بهره وری.. 64
2-23-3- محاسن بهره وری.. 65
2-23-4- كیفیت بهره وری.. 66
2-23-5- عوامل موثر در بهبود بهره وری.. 68
2-23-6- عوامل داخلی موثر بر بهره وری موسسات.. 69
2-23-7- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان. 69
2-23-8- عوامل بهره وری كلان. 70
2-23-9- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 71
2-23-9-1- علل پایین بودن سطح بهره وری در سازمانهای دولتی.. 72
2-23-9-2- عوامل درون سازمانی اصلی.. 73
2-23-10- جایگاه نظام مشارکت در بهره وری سازمانی.. 74
2-23-11- فلسفه مشارکت در سازمان. 76
2-23-12- معیارهای ارزیابی جامعیت نظام مشارکت.. 77
2-23-13- نظام مشارکت و انواع آن. 78
2-23-13-1- موانع فراروی مشارکت.. 79
2-23-13-2- برنامه های مشارکت.. 79
2-23-13-3- مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادها80
2-23-13-4- مکانیسم اجرایی نظام پیشنهادها81
2-23-13-5- ساختار نظام پیشنهادها81
2-23-13-6- رشد پایین بهره وری و فروپاشی اخلاق سازمانی.. 83
2-23-14- بهره وری محصول فرهنگ سازمان. 84
2-23-15- ضرورت انسان های بهره ور88
2-23-16- قوانین ضد بهره وری.. 88
2-23-17- عوامل اقتصادی موثر در رشد بهره وری.. 89
2-23-18- انواع مهم برنامه های بهبود بهره وری.. 90
2-23-18-1- برنامه های آموزش عملی.. 90
2-23-18-2- مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل ارزش... 90
2-23-18-3- تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده90
2-23-18-4- بودجه بندی بر اساس صفر. 91
2-23-19- كیفیت بهره وری.. 92
2-23-19-1- دوایر كیفیت.. 92
2-23-19-2- آموزش بهره وری.. 92
2-23-19-3- سازماندهی كار92
2-23-19-4- زمان كار92
2-23-20- مدلهای رشد بهره وری.. 92
2-23-21- چند عامل اثر گذار بر بهره وری.. 93
2-23-22- اجزاء متشكل بهره وری و اندازه گیری آنها93
2-23-22-1- بهره وری عامل سرمایه. 93
2-23-22-2- بهره وری عامل كار93
2-23-22-3- بهره وری مواد واسطه. 94
2-23-22-4- مدیریت.. 94
2-23-22-5- نیروی انسانی.. 94
2-23-22-6- منابع طبیعی.. 94
2-23-23-ساختار اساسی افزایش بهره وری.. 94
2-23-24- سطوح بهره وری.. 95
2-23-25- بهره وری كل عوامل تولید. 95
2-23-26- راههای ارتقای بهره وری نیروی كار96
2-24- شرایط انسانی و روانی.. 97
2-24-1- شرایط انسانی.. 97
2-24-2- كیفیت نیروی كار97
2-24-3- نحوه روابط انسانی.. 98
2-24-4- سیستم پرداختها98
2-24-5- شرایط روانی.. 98
2-25- مفاهیم اندازه گیری بهره وری در خدمات عمومی.. 99
2-26- سطح بهره وری.. 100
2-27- دو دیدگاه بررسی بهره وری.. 101
2-27-1- بهره وری عملیاتی.. 101
2-27-2- بهره وری مبتنی بر دانش و فرهنگ... 101
2-27-3- عامل بودن. 102
2-27-4- هدفمندی.. 102
2-27-5- ذهن و تفکر مثبت.. 102
2-28- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 103
2-29- عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری.. 103
2-30- عوامل برون سازمان موثر در بهره وری.. 106
2-31- تعریف کیفیت کار108
2-32- اندازه گیری بهره وری.. 109
2-33- مشکلات بهره وری در ایران. 109
2-34- علل کاهش بهره وری.. 110
2-35- تشخیص مشکلات بهره وری.. 110
2-36- سهم علوم رفتاری در بهبود بهره وری.. 111
2-36-1- کیفیت حیات شغلی.. 111
2-36-2- ویژگیهای برنامه کیفیت حیات شغلی.. 112
2-37- راهبرد جامع برای بهبود بهره وری.. 112
2-37-1- احساس تعهد نسبت به سازمان. 113
2-37-2- راهبردهای عملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی.. 113
2-37-3- نقش مدیریت در بهره وری.. 116
2-37-4- اقدامات مدیریتی اثربخش... 116
2-37-5- برخی تله های بهبود بهره وری.. 116
2-37-6- کمکها برای بهبود بهره وری.. 117
2-37-7- کمکهای تکنولوژیک... 117
2-37-8- کمکهای عملیاتی.. 117
2-37-9- بهبود بهره وری از طریق برنامه ریزی اثربخش... 117
2-37-10- ویژگیهای یک برنامه بهره ور118
2-37-11- سازمان بهره ور118
2-37-12- افزایش بهره وری از طریق کارکنان. 120
2-37-13- تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزونتر. 120
2-37-14- طراحی مسیرهای ترقی بهره ور121
2-37-15- به کار گماری سازنده121
2-37-16- ویژگیهای یک انتصاب ثمربخش... 121
2-37-17- فنون مدیریتی برای ارتقاء بهره وری انتصابهای شغلی.. 122
2-37-18- تله های متعارف در به کارگیری کارکنان. 122
2-37-19- ارزیابی عملکرد فردی.. 123
2-37-20- برخی رهنمودهای مفید برای ارزیابی.. 123
2-37-21- برخی از مشکلات نظامهای ارزیابی.. 124
2-37-22- غنی سازی شغل.. 124
2-37-23- مشکلات غنی سازی شغل.. 124
2-38- عوامل انگیزش... 125
2-38-1- حقوق و مزایا125
2-38-2- مزایای جنبی کارکنان. 126
2-38-3- مدیریت.. 127
2-38-3-1- اقدامات مدیریتی مهم. 127
2-38-3-2- فنون رهبری.. 127
2-38-4- رهبری در مدیریت.. 128
2-38-5- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 128
2-38-6- سرپرستی کارکنان. 128
2-38-7- رهبری فرایند طراحی.. 129
2-38-8- ایجاد فضای روانی مناسب.. 130
2-38-9- فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش... 130
2-39- سیستمهای نظارت.. 130
2-39-1- فنون نظارت کارآمد. 131
2-39-2- بهبود بهره وری از طریق نظارت.. 131
2-39-3- تله های معمول در راه سیستمهای نظارت.. 131
2-39-4- کاهش هزینه. 132
2-39-5- کاهش هزینه در عملیات روزانه. 132
2-39-6- کاهش هزینه از طریق طراحی با هدف تولید پذیر بودن. 133
2-39-7- کنترل پیمانکار فرعی و تامین کننده133
2-40- سنجش بهره وری تحقیق و توسعه. 133
2-40-1- فنون برآورد. 134
2-40-2- مشارکت مدیریت در برآورد. 134
2-41- سیمای سازمان بهره ور135
2-41-1- سیر تحول تاریخی بهره وری.. 137
2-41-2- بهره وری و تعالی سازمانی.. 137
2-41-3- مدیریت و بهره وری.. 139
2-41-4- تجدید ساختار سازمانی.. 139
2-41-5- سازمان شبدری.. 140
2-41-6- سازمان سه آی.. 140
2-41-7- ساختارهای جهانی.. 140
2-41-8- ساختارهای شبکه ای.. 141
2-41-9- تجدید ساختار سازمانی بهره وری.. 141
2-41-10- مقاصد و اهمیت کیفیت زندگی کاری و بهره وری.. 142
2-41-11- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری.. 146
2-41-12- ارتباط با کارکنان: بررسیهای سازمانی.. 146
2-41-13- برنامه های بهبود بهره وری.. 147
2-41-14- طراحی دفاتر کار148
2-41-15- بهبود بهره وری ـ روش مدیریت فراگیر. 149
2-42- تحقیقات انجام شده149
2-42-1- تحقیقات داخلی.. 149
2-42-2- تحقیقات خارجی.. 149
2-43- رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی.. 150
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه. 152
3-2- روش پژوهش... 152
3-3- جامعه آماری.. 152
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری.. 152
3-5- ابزار پژوهش... 152
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه هوش عاطفی.. 154
3-7- روایی و پایایی و پرسشنامه های بهره وری فردی و سازمانی.. 154
3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی.. 154

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 156
4-2- آمار توصیفی.. 156
4-3- آمار استنباطی.. 186
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث.. 194
5-2- نتیجه گیری.. 194
5-3- محدودیت ها196
5-4- پیشنهادات کاربردی.. 196
5-5- پژوهش آتی.. 197
فهرست منابع و مآخذ. 198
پیوست ها
پرسشنامه هوش عاطفی.. 200
پرسشنامه بهره وری سازمانی.. 202
پرسشنامه بهره وری فردی.. 204
چکیده لاتین.. 206
فهرست جداول
جدول2-1- تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی.. 33
جدول3-1- شماره گویه های متغیرهای هوش عاطفی.. 152
جدول3-2- شماره گویه های متغیر بهره وری فردی.. 153
جدول3-3- شماره گویه های متغیر بهره وری سازمانی.. 154
جدول4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.156
جدول4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158
جدول4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.158
جدول 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160
جدول4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161
جدول4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.161
جدول4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163
جدول4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.163
جدول4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.164
جدول4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166
جدول4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.166
جدول4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.167
جدول4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169
جدول4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.169
جدول4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.170
جدول4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172
جدول4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.172
جدول4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.173
جدول4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.174
جدول4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.175
جدول4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.176
جدول4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.177
جدول4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.178
جدول4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.179
جدول4-25- توزیع فراوانی گویه های متغیر تعهد فردی.. 180
جدول4-26- توزیع فراوانی گویه های متغیر ارتقاء توانایی.. 182
جدول4-27- توزیع فراوانی گویه های متغیر كیفیت انجام كار182
جدول4-28- توزیع فراوانی گویه های متغیر آموزش كاركنان. 183
جدول4-29- توزیع فراوانی گویه های متغیر مشاركت كاركنان. 184
جدول4-30- توزیع فراوانی گویه های متغیر كارایی سازمان. 184
جدول4-31- توزیع فراوانی گویه های متغیر رضایت كارمندان. 185
جدول4-32- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یك... 186
جدول4-33- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو. 186
جدول4-34- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سوم. 186
جدول4-35- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار187
جدول4-36- آزمون گاما فرضیه پنج.. 187
جدول4-37- آزمون گامافرضیه شش... 187
جدول4-38- آزمون گاما فرضیه هفت.. 187
جدول4-39- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه نه. 188
جدول4-40- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 10. 188
جدول4-41- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 11. 188
جدول4-42- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 12. 188
جدول4-43- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 13. 188
جدول4-44- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 14. 189
جدول4-45- آزمون ضریب همبستگی فرضیات فرعی پژوهش... 190
جدول4-46- ANOVA.. 190
جدول4-47- رگرسیون گام به گام متغیرهای پژوهش... 191
جدول4-48- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 192
فهرست نمودار
نمودار2-1- یك الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهره وری.. 69
نمودار2-2- ساختار سازمانی نظام مشارکت.. 83
نمودار2-3- برنامه های بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. 145
نمودار4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.157
نمودار 4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158
نمودار 4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.159
نمودار 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160
نمودار 4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161
نمودار 4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.162
نمودار 4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163
نمودار 4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.164
نمودار 4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.165
نمودار 4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166
نمودار 4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.167
نمودار 4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.168
نمودار 4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169
نمودار 4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.170
نمودار 4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.171
نمودار 4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172
نمودار 4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.173
نمودار 4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.174
نمودار 4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.175
نمودار 4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.176
نمودار 4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.177
نمودار 4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.178
نمودار 4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.179
نمودار 4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.180


بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش


هوش عاطفی


بهره وری فردی


بهره وری سازمانی


کارکنان


آموزش و پرورش


بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و ... اداره آموزش و پرورش, هوش ... کارکنان. .... بررسی ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان ...

هوش عاطفی بهره وری فردی بهره وری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش. x. ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ... هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش ...

بررسي تاثير هوش عاطفي بر بهره وري فردي و سازماني کارکنان ...

... و پرورش 1 . بررسی تاثیر هوش ... عاطفی-بر-بهره-وری-فردی-و-سازمانی--کارکنان-اداره-آموزش-و ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و ... عاطفی بر بهره وری ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در …

... هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان ...

کارکنان اداره آموزش و ... آموزش و پرورش ... تنظیمات اتوماسیون تحت وب اداره آموزش و پرورش ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره ... عاطفی بر بهره وری فردی و ...

مقاله ها - بررسی تاثیر هوش عاطفی بر منزلت اجتماعی کارکنان ...

... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ... بر منزلت اجتماعی کارکنان ... بر هوش هيجاني و ...

پژوهش سرا - payannameh-modir.blogfa.com

63-ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش ... بر بهره وری کارکنان ... بررسی تاثیر آموزش هوش ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره ... عاطفی بر بهره وری فردی و ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در …

... هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

مقاله ها - بررسی تاثیر هوش عاطفی بر منزلت اجتماعی کارکنان ...

... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ... بر منزلت اجتماعی کارکنان ... بر هوش هيجاني و ...

پژوهش سرا - payannameh-modir.blogfa.com

63-ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش ... بر بهره وری کارکنان ... بررسی تاثیر آموزش هوش ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ... و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در …

... هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش ... هوش عاطفی و بهره وری ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

... سازمان آموزش و پرورش با ... بررسی تأثیر بهره وری نیروی ... هوش عاطفی و تعهد سازمانی ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... سازمانی در آموزش و پرورش ... افزایش بهره وری کارکنان اداره ... کار و هوش عاطفی ...

سازمانی - profdoc.um.ac.ir

... بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای ... و شرایط سازمانی بر درک آموزش و ... بهره وری ...

مقاله ها - بررسی تاثیر عوامل موثر بر کنترل …

پرسشنامه سنجش ارزشیابی فردی و سازمانی ... آموزش و پرورش ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

مقاله ها - بررسی تاثیر عوامل موثر بر کنترل …

پرسشنامه سنجش ارزشیابی فردی و سازمانی ... آموزش و پرورش ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

INF - دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

... سازمان آموزش و پرورش با ... بررسی تأثیر بهره وری نیروی ... هوش عاطفی و تعهد سازمانی ...

مدیریت - profdoc.um.ac.ir

... تعارض کارکنان و تاثیر آن بر ... نقش آموزش در بهبود بهره وری ... هوش عاطفی و ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ... - بررسی تأثیر آموزش ... در بهره وری و سبک ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و

... و بهره وری فردی و سازمانی ... اداره آموزش و پرورش ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ...

بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود …

... و نوآوری، بهره وری ... کارکنان بر هوش هیجانی و تمام ... در آموزش و پرورش ...

بررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنان

و بهره وری کارکنان ... سازمانی و نیازهای فردی ... زمان رشد و تعلیم و آموزش و پرورش ...

پروپوزال رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با …

دانلود پروپوزال رابطه هوش عاطفی و ... و بررسی شاخص های بهره وری ... پرورش و تربیت و آموزش ...

بررسی عملکرد مدیران بر رفتار کارکنان‎ - مدیریت دولتی و ...

رضایت شغلی و بهره وری. بر ... را به آموزش و پرورش ... و ویژگی های فردی کارکنان ...

بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان ...

بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان ... تاثیر هوش فرهنگی بر ...