بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهلهمره با پرسشنامهاز زمانهای بسیار دور، همیشه این سئوال مطرح بوده که چه چیزی باعث خوشبختی می شود!

در این پژوهش به بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین  ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل (مذکر و مؤنث) دانشگاه آزاد  پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه­ ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه آزاد  است که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده­اند و حجم نمونه­ ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده ­اند.
طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند و در موارد تحقیق از آزمون رضایت زناشویی ان ریچ استفاده شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی و رگرسیون که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش.... 2
1-1- مقدمه. 2
1-2-  بیان مسئله. 4
1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش.... 11
1-4- اهداف پژوهش.... 13
1-4-1- هدف بنیادی.. 13
1-5-  فرضیات پژوهش.... 13
1-5-1- فرضیه اصلی.. 13
1-5-2- فرضیات فرعی.. 13
1-6- قلمرو تحقیق.. 14
1-6-1- قلمرو مکانی.. 14
1-6-2- قلمرو زمانی.. 15
1-7- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.... 19
2-1- مقدمه. 19
2-2- ازدواج سنتی و مدرن. 19
2-3- کیفیت زندگی.. 34
2-4- ارزیابی کیفیت زندگی.. 37
2-5- کیفیت زندگی زناشویی.. 37
2-6- رضایت زناشویی.. 39
2-7- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 40
2-7-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 41
2-7-2- خانواده ـ  رضایت زناشویی.. 42
2-7-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 44
2-7-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 47
2-8- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 52
2-9- تعریف تعرض جنسی.. 52
2-10-تعریف عام رضایت... 52
2-11- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 52
2-12- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 54
2-13- تعریف سازمان جهانی.. 56
2-14- اهمیت رضایت زناشویی.. 57
2-15- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 58
2-16- بیماری های روانی،علل و انواع. 59
2-17- رضایت زناشویی  در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 60
2-18- دین باوری و رضایت زناشویی.. 60
2-19-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا 61
2-20- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 62
2-21- توکل و رضایت زناشویی.. 62
2-22- رضایت زناشویی در نظام خانواده. 63
2-23- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد. 64
2-24- بهداشت روانی در دوره نوجوانی: 67
2-25- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 71
2-26- بهداشت روانی در دوره پیری.. 71
2-27- تعریف رضایت... 72
2-27-1- پیدایش رضایت... 72
2-27-2- ابعاد رضایت... 74
2-27-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 74
2-27-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 75
2-27-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 76
2-27-6- ازدواج.. 79
2-28- تشکیل خانواده. 81
2-29-ازدواج سنتی یا مدرن. 82
2-30-آسیب شناسی ازدواج سنتی و مدرن. 85
2-30-1-فوائد سیستم سنتی: 85
2-30-2-اسیبهای سیستم سنتی.. 85
2-30-3- فوائد سیستم غیر سنتی.. 87
2-30-4-مضرات سیستم غیر سنتی.. 87
2-31- مهمترین عوامل برای ازدواج های سنتی و مدرن. 88
2-32-سازگاری زناشویی و ازدواج های سنتی و مدرن. 92
2-33- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 93
2-34- پیشینه پژوهش در ایران. 96
فصل سوم: روش اجرای پژوهش.... 99
3-1- جامعه آماری پژوهش.... 99
3-2- نمونه پژوهش.... 99
3-3- روش نمونه گیری.. 99
3-4-  ابزار پژوهش.... 99
3-4-1- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH... 99
3-4-2- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH... 102
3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH... 103
3-5- طرح پژوهش.... 104
3-6- روش اجرا 104
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده. 104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 122
4-1- آمار توصیفی.. 123
4-2-نتایج استنباطی.. 134
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 151
5-1- مقدمه. 151
5-2- هدف کلی.. 156
5-3- فرضیه ها 156
5-4- نتایج به دست آمده. 157
5- 5- پیشنهادات پژوهش.... 158
5-5-1- پیشنهادات بنیادی.. 159
5-5-2-پیشنهادات کابردی.. 159
5- 6- محدودیت های پژوهش.... 160
5-6-1-محدودیت در دسترس پژوهشگر. 160
5-6-2-محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 161
فهرست منابع و مآخذ. 163
الف) منابع فارسی.. 163
ب) منابع انگلیسی.. 165
ضــمائــم.. 167
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH... 167
کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH... 170
فهرست جداول
جدول 4-1  گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت زناشویی.. 123
جدول 4- 2  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی.. 124
جدول 4- 3  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی.. 125
جدول 4- 4  میزان رضایت و فراوانی  در مولفه ی حل تعارض.... 125
جدول 4- 5 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی.. 125
جدول 4- 6  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت... 126
جدول 4- 7  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی.. 126
جدول 4- 8 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ازدواج و فرزندان. 126
جدول 4- 9  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 127
جدول 4- 10  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.. 127
جدول4-11: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 134
جدول4-12: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 135
جدول4-13: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 137
جدول4-14: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 138
جدول4-15: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 140
جدول4-16: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 141
جدول4-17: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 143
جدول4-18: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 144
جدول4-19: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 146
جدول4-20: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 147
جدول4-21: خلاصه اعتبار یابی.. 148
جدول4-22: خلاصه داده های آزمون ناپارامتریک خی اسکور. 149
فهرست نمودارها
نمودار4-1فراوانی رضایت زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 127
نمودار4-2فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام. 128
نمودار4-3فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 128
نمودار4-4فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام. 129
نمودار4-5فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام. 129
نمودار4-6فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام. 130
نمودار4-7فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام. 130
نمودار4-8فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131
نمودار4-9فراوانی رضایت از اقوام و دوستان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131
نمودار4-10فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی  در قالب نمودار هیستوگرام. 132
نمودار4-11فراوانی جنسیت در قالب نمودار دایره ای.. 132
نمودار4-12 شیوه ازدواج در قالب نمودار دایره ای.. 133


بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل


رضایت زناشویی


ازدواج


خوشبختی


دانشجویان


بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... مدرن در دانشجویان متاهل ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

... زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل ... بررسی و مقایسه رضایتمندی ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

رضایت زناشویی ازدواج ... بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ...

دانلود بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... را بررسی کنید و در ...

پایان نامه مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ... در ازدواج های سنتی و مدرن. ... در دانشجویان... بررسی و ...

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

پایان نامه کارشناسي بررسي و مقایسه رضايتمندي زناشويي بین ...

... بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... بین ازدواج های سنتی و مدرن در. دانشجویان متاهل ...

فایل و مقالات - hamkarfile.irancnblog.com

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن …

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر ... در این دوره کاربرانی که بطور متوسط ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... مدرن در دانشجویان متاهل ...

دانلود بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... را بررسی کنید و در ...

پایان نامه مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ... در ازدواج های سنتی و مدرن. ... در دانشجویان... بررسی و ...

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

پایان نامه کارشناسي بررسي و مقایسه رضايتمندي زناشويي بین ...

... بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... بین ازدواج های سنتی و مدرن در. دانشجویان متاهل ...

فایل و مقالات - hamkarfile.irancnblog.com

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن …

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر ... در این دوره کاربرانی که بطور متوسط ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین عناصر سبک های عشق …

... آیا بین رضایتمندی زناشویی و ... در ازدواج های سنتی و مدرن ... دانشجویان متأهل ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

بررسی و مقایسه ترس های ... با رضایتمندی زناشویی در ... بین افراد با ازدواج سنتی و ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در ... رابطه بین ... و مقاله رابطه بین ...

آسیا پارس - آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... و یادگیری سنتی در بین ...

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری :: مرجع مقالات …

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... و رضایتمندی زناشویی در ... در جامعه سنتی و مقایسه ان ... در بین دانشجویان متاهل و ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد ازدواج سنتی

... در مورد ازدواج سنتی و ... بر رضایتمندی زناشویی ... 1- بررسی رابطه بین شیوه های ...

دانلود پروپوزال روش تحقیق در روانشناسی و مدیریت

... زناشویی دانشجویان متاهل ... در بین ازدواج های سنتی و ... بررسی مقایسه ای آگاهی و ...

دانلود پایان نامه با موضوع ازدواج

... بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

تحقیق بررسی و مقایسه میزان افسردگی در… | شبکه …

... تحقیق بررسی و مقایسه ... در ازدواج های سنتی و مدرن ... و رضایتمندی زناشویی ...

مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در ...

بر این اساس، در رضایتمندی زناشویی ... و همچنین در بررسیهای ... ازدواج در دانشجویان ...

پروژه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متاهل ...

... پروژه مقایسه رضایت زناشویی در بین ... و افسانه های زناشویی. ... مقایسه رضایت زناشویی در ...