بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگیهدف این تحقیق بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی می­باشد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ­ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ

هدف این تحقیق بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی  می­باشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ­ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎتﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‫ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری " كلیه كاركنان سازمان میراث فرهنگی  " می باشند.
با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 60 منظور گردیده است.
اﺑﺰارﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‫ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار 20‪ SPSSﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ‫آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
نتایج فرضیات:
بین آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین انگیزه های فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین حمایت و امید رفتار و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
فصل اول
كلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
1-4- اهداف تحقیق. 5
1-4-1- هدف اصلی.. 5
1-4-2- اهداف فرعی.. 5
1-5- فرضیات تحقییق. 5
1-6- سوالات تحقیق. 5
1-7- قلمرو تحقیق. 6
1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6
1-7-2- قلمرو مكانی.. 6
1-7-3- قلمرو زمانی.. 6
1-8- تعریف لغات و اصطلاحات.. 6
فصل دوم
ادبیات پژوهش
بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 9
1-2- مقدمه. 9
2-2- واژه كارآفرین.. 9
2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر. 10
2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟. 10
2-5- كارآفرین كیست؟. 11
2-6- تاریخچه كارآفرینی.. 12
2-7- تعاریف کارآفرینی.. 13
2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی.. 14
2-9- کارآفرینی چیست؟. 15
2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی.. 16
2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان: 16
2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 17
2-12-1- ویژگی های روانشناختی: 17
2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان: 18
2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20
2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار. 21
2-14- مهارتهای مدیریتی.. 21
2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین: 22
2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی: 22
2-17- كارآفرینی و اشتغال: 23
2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری: 23
2-19- علل تشویق برای کارآفرینی.. 23
2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی: 24
2-21- وظایف كارآفرین: 25
2-22- موانع كارآفرینی: 26
2-23- انواع کارآفرینی.. 27
2-24- کارآفرینی سازمانی.. 28
2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 28
2-26-  تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 30
2-27- مدیر به عنوان کارآفرین.. 31
2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان. 31
2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه. 32
2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی.. 32
2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 33
2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 34
2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 35
2-34- کارآفرینان  سازمانی.. 35
2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی.. 36
2-36- انگیزه های کارآفرینی.. 36
2-37- انواع کارآفرینی سازمانی.. 37
2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 37
2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.. 38
2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان. 38
2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان. 39
2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت... 40
2-41-2- موانع و محدویت های  کارآفرینی در سازمان. 40
2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد. 41
2-42- خلاقیت و کار آفرینی.. 42
2-43-  عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی.. 44
2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی: 44
2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی: 44
2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی: 44
2-45- اهداف آموزش كارآفرینی: 45
2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور: 46
2-47-  استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار. 48
2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی.. 48
2-48-  ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 54
2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 55
2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 56
بخش دوم: تحقیقات پیشین.. 58
2-51- پیشینه پژوهش... 58
2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59
2-53- نتیجه گیری.. 61
فصل سوم
روش تحقیق
ﻣﻘﺪﻣﻪ. 66
‫3-1- روش پژوهش... 66
3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 67
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 67
‫3-4 - اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ 69
‫‫3-4-1- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) : 69
‫3-4-2- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد): 70
‫3-5- روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 70
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 72
4-2- تحلیل توصیفی.. 72
4-2-1- سن: 72
4-2-2- جنسیت: 73
4-2-3- تحصیلات: 74
4-2-4- جایگاه شغلی: 75
4-3- آمار استنباطی.. 81
فصل پنجم
پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق
5-1- مقدمه. 84
5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 84
5-3- نتایج فرضیات.. 85
5-3-1- فرضیه اول: 85
5-3-2- فرضیه دوم: 85
5-3-3- فرضیه سوم: 86
5-3-4- فرضیه چهارم. 86
5-4- راهکارها 86
5-5- محدودیت های تحقیق. 87
5-6- پیشنهادات.. 87
5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 87
منابع: 89
پرسشنامه. 92
فهرست جداول
جدول 4-1: توزیع فراوانی سن.. 72
جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت... 73
جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74
جدول 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75
جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76
جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76
جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77
جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77
جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78
جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78
جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79
جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79
جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80
جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80
جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81
جدول 4-16: رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 81
جدول 4-17: رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82
جدول 4-18: رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82
جدول 4-19:رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82
نمودارها
نمودار4-1: توزیع فراوانی سن.. 72
نمودار 4-2: توزیع فراوانی جنسیت... 73
نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74
نمودار 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75
نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76
نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76
نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77
نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77
نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78
نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78
نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79
نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79
نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80
نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80
نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81


بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی


رفتار كارآفرینانه


منابع انسانی


سازمان میراث فرهنگی


میراث فرهنگی


سازمان


كار آفرینی


كارآفرینی سازمانی


بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی در سازمان ...

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار کارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی دسته: ...

كار آفرینی - thesis-project.rozblog.com

... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث ... منابع انسانی در سازمان ...

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث ... منابع انسانی در سازمان ...

payamnikfard - بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت …

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع ... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث ...

رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان ... بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ...

پاورپوینت بررسی سندرم روده تحریك پذیر

... مورد بررسی قرار گرفته است در این ... بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر ... شده سازمان ...

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و …

... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی در سازمان ...

مدیریت هتلداری - filenab.com

... گردشگری,بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی,بررسی ...

پاورپوينت مديريت منابع انساني در صنعت هتلداري …

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی در سازمان ...

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و …

... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی در سازمان ...

پاورپوينت مديريت منابع انساني در صنعت هتلداري …

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی در سازمان ...

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی …

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر ... كودك می شود كه آثار آنرا در رفتار كودك می ... منابع فارسی : ...

نقد و بررسی Resident Evil 7 - websiteirani.ir

نقد و بررسی Resident Evil 7 ... در صورت مشاهده پست های ناقض قوانین جمهوری اسلامی لطفا با ایمیل ...

مدیریت هتلداری - project20.ir

علوم انسانی. علوم ... همکاری در فروش ...

مدیریت هتل داری - nabfile.larktoon.ir

... در مقاوم ... بررسی رابطه بین شاخص های ... بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار ...

دانلود تحقیق رابطه اختلال‌های یادگیری با عملكرد …

... به یكی از منابع زیر ... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی ...

فیلم آموزشی شطرنج ساختار اکثریت مرکزی Know the …

... اطلاعات بیشتر و دیدن یکی از بازیهای این ساختار پیاده اکثریت مرکزی در سایت اصلی در این ...

نقد در ادبیات فارسی و ادبیات جهانی

نقد در ادبیات فارسی و ادبیات جهانی دسته: زبان و ادبیات فارسی بازدید: ... علوم انسانی

پروژه بررسی كارآفرین کیست؟

... پروژه بررسی كارآفرین ... وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر ... علوم انسانی

بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي …

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان ... ‎تاثیر عوامل فرهنگی در برنامه ...

رمان شرط بندی 88 - moghanfun.rozblog.com

رمان شرط بندی 88 منتشر شد ! اینم یه پست طولانی واسه عاشقای شرط بندی ! نظر فراموش نشه ::. قسمت ...

مدیریت هتلداری - fatimazainaib.filenab.com

علوم انسانی. ... همکاری در ... مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

... منابع انسانی در سازمان ... بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث ...

مدیریت هتلداری - bartarin.filenab.com

در برترین فایل ها ارائه ... علوم انسانی. ... مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان ...

مدیریت هتلداری - fileamoz.filenab.com

علوم انسانی. علوم ...

دانلود پروژه کارآفرینی - ewer.ir

دانلود پروژه کارآفرینیکوزه بزرگترین ارشیو مطالب ناب روز دنیا از وبلاگ های ایرانی فارسی جهت ...

www.nabfile.larktoon.ir

www.nabfile.larktoon.ir

20 - dlstage.rzb.atesbr.ir

فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - rms.scu.ac.ir

... ناشر سازمان میراث فرهنگی ... منابع انسانی ... بررسی نقش رفتار مالی در موفقیت ...