بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسرپروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسیگرایش عمومی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر  در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت.
نمونه ی تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه (93 دختر و58پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.
نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های نا کار آمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارتهای ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد.
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات
1-کلیات.. 2
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسأله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت.. 4
1-4- اهداف پژوهش.... 6
1-4-1- اهداف کلی:6
1-4-2- اهداف جزئی:6
1-5 -فرضیه های پژوهش:6
1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی:7
1-6-1 -تعاریف نظری:7
1-6-1-1- اضطراب اجتماعی :7
1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی:7
1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد:7
1-6-2- تعاریف عملیاتی.....7
1-6-2-1- اضطراب اجتماعی:7
1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی:8
1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد:8
فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی
2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10
2-1- مقدمه. 10
2-2-هراس اجتماعی.. 10
2-2-1-تعریف هراس اجتماعی.. 10
2-2-2-سن شروع. 10
2-2-3-جنسیت... 11
2-2-4- شیوع. 11
2-2-5-علائم اضطراب... 12
2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب... 13
2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی.. 13
2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. 13
2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. 14
2-2-7-3-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. 14
2-2-7-4- عوامل محیطی.. 15
2-3-ارتباط.. 15
2-3-1- تعریف ارتباط.. 15
2-3-2-شکلهای ارتباط.. 16
2-3-2-1-ارتباط با خود. 16
2-3-2-2-ارتباط با دیگران.. 16
2-3-2-3-ارتباط جمعی یا گروهی.. 16
2-3-3-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. 16
2-3-4-راه های عملی برای ارتباط موثر. 17
2-4-نظریات.. 17
2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17
2-4-2-نظریات روان تحلیل گری.. 19
2-4-2-1- نظریه فروید. 19
2-4-2-2- نظریه آدلر. 20
2-4-3-نظریه رفتارگرایی.. 21
2-4-3-1-نظریه واتسون.. 21
2-4-3-2-نظریه بندورا22
2-4-3-3-نظریه سلیگمن.. 22
2-4-3-4-نظریه اسکینر. 23
2-4-4-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23
2-4-5-نظریه شناخت گرایی.. 24
2-4-5-1-نظریه الیس.... 24
2-4-5-2-نظریه بک.... 25
2-4-6-نظریه گشتالت (پرلز)26
2-5-پیشینه تحقیق.. 27
2-5-1-پیشینه خارجی.. 27
2-5-2-پیشینه داخلی.. 27
فصل سوم:روش جمع آوری داده ها
3- روش جمع آوری داده ها30
3-1- مقدمه. 30
3-2- جامعه. 30
3-3 - حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 30
3-4 -طرح پژوهش.... 30
3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش...30
3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی.. 30
3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی.. 31
3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32
3-6- روش آماری پژوهش.... 33
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4- یافته های تحقیق.. 35
4-1- مقدمه. 35
4-2- آمار توصیفی:35
4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:35
4-2- 2-بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:36
4-2- 3-بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل:36
4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات :37
4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی :37
4-3- آمار استنباطی:39
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-بحث و نتیجه گیری.. 47
5-1- مقدمه:47
5-2- محدودیتها50
5-3-پیشنهادات.. 51
منابع.. 52
ضمائم: پرسشنامه. 56


بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر


اضطراب اجتماعی


نگرش های ناکارآمد


مهارت های ارتباطی


دانشجو


دانلود تحقیق - مطالب ابر مهارت های ارتباطی

... و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... رابطه نگرش های ناکار آمد ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و ... ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با پریشانی اجتماعی در دانشجویان دختر و ...

دانلود مقاله وجزوه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... و ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

... نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در ... در دانشجویان دختر و پسر ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... و ...

دانلود پایانامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

... اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

دانلود مقاله وجزوه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... و ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... و ...

دانلود پایانامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

... اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با پریشانی اجتماعی در دانشجویان دختر و ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و ... ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ... در دانشجویان دختر و پسر ...

ارتباط با ما - maghalenab.rozblog.com

پاورپوینت تحلیل و بررسی ... ترجمه و سپس در دانشجویان ... با ثبت آگهی های خود در بخش ...

ترجمه مقاله بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر;

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

... رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ... در دانشجویان دختر و پسر ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و

... رابطه نگرش های ناکار آمد و ... های ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ...

ارتباط با ما - maghalenab.rozblog.com

پاورپوینت تحلیل و بررسی ... ترجمه و سپس در دانشجویان ... با ثبت آگهی های خود در بخش ...

ترجمه مقاله بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر;

افسردگی - پروژه ها - takbook.com

... پایان نامه بررسی اضطراب و ... اجتماعی در بین دانشجویان ... در کلاس های کتاب با ...

اضطراب اجتماعی - ketabpich.rahatblog.ir

اضطراب اجتماعی و اضطراب در ... با هدف بررسی رابطه نگرش های ... دختر و پسر در مهارت های ...

پیگیری سفارش | پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، …

... نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر ... بررسی و ...

عرضی - پروژه ها - takbook.com

جستجو در تک بوک با ... اتوکد و نیمرخ های طولی و ... دایره ای با اتصال کلوئیدی و قوس قایم ...