بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدیندراین تحقیق به بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین پرداخته می شود

style="text-align: justify;" > دراین تحقیق به بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین پرداخته می شود.در فصل اول کلیاتی از تحقیق به همراه اهداف و فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در دو بخش پرداخته می شود. در بخش اول در مورد اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر و در بخش دوم به بررسی خشونت به خصوص خشونت به والدین به صورت کامل صحبت شده است.
style="text-align: justify;" > جمعیت آماری کلیه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دبیرستان شهرستان می باشد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه آماری در این تحقیق 100 نفر است که از بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شده است.
style="text-align: justify;" > طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس انجام شد.
style="text-align: justify;" > مشخص می شود که دو متغیر بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین رابطه نسبتا بالایی اما در خلاف جهت دارند. یعنی با افزایش مقدار اعتماد به نفس دانش آموزان از مقدار خشونت والدین کاسته می شود. به عبارت دیگر افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند از خشونت والدین پایین تری برخوردار هستند. . بدین معنی که بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین ارتباط معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با اطمینان 99% می توان فرضیه مقابل بودن ضریب همبستگی را رد کنیم. در نهایت اینکه می توان گفت یک رابطه نسبتا قوی و معکوس بین این دو متغیر برقرار است.به این معنی که افزایش خشونت والدین باعث کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان می شودو بلعکس.
style="text-align: justify;" > فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-چکیده. 2
1-2-مقدمه. 3
1-3-بیان مسئله. 3
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-5-مطالعات نظری... 7
1-6-هدف پژوهش.... 9
1-6-1-هدف اصلی9
1-6-2-اهداف فرعی9
1-7-سوالات تحقیق.. 9
1-8-فرضیات تحقیق.. 10
1-9-قلمرو پژوهش.... 10
1-9-1-قلمرو موضوعی10
1-9-2-قلمرو مکانی10
1-9-3-قلمرو زمانی10
1-10-تعارف واژه ها10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-بخش اول : اعتماد به نفس در دانش آموزان.. 14
2-2-اهمیت اعتماد به نفس.... 14
2-3-عوامل موثر بر اعتماد به نفس.... 15
2-3-1-نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است :16
2-3-2- نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است16
2-4-رهنمود های کلی.. 17
2-5-نحوه شكل گیری اعتماد به نفس.... 21
2-6-زیان عدم اعتماد به نفس.... 22
2-7-حالات فرد فاقد اعتماد به نفس.... 24
2-8-علل عدم اعتماد به نفس.... 24
2-9-اعتماد به نفس و راههای افزایش آن:30
2-10-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 34
2-11-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 35
2-12-چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟. 37
2-13-نتیجه گیری بخش اول.. 42
2-14-بخش دوم: خشونت والدین.. 43
2-15-پیش زمینه ها:43
2-16-فرهنگ و اجتماع:45
2-17- اختلافات ناموسی :46
2-18-اقتصاد:46
2-19- استرس و اختلافات روانی:47
2-20-تلویزیون:49
2-21-خشونت خانوادگی :50
2-22-در آمد:50
2-23-دیدگاه زیستی :50
2-24-دیدگاه فروید :50
2-25-دیدگاه یادگیری اجتماعی :51
2-26-دیدگاه اسناد :51
2-27-دیدگاه گرایش به خشونت :51
2-28-دیدگاه فمینیستی :52
2-29-عوامل خطرساز :52
2-29-1-عوامل فردی :52
2-29-2-عوامل خانوادگی :53
2-29-3-عوامل محیطی :53
2-30-چگونه می توان از خشونت والدین جلوگیری کرد؟. 53
2-31-ابعاد و دامنة خشونت.... 57
2-32-آموزه‌های دینی و نفی خشونت علیه زنان.. 61
2-32-1-ممنوعیت هر نوع خشونت61
2-32-2-ممنوعیت اهانت به مردم62
2-32-3-ممنوعیت غمگین‌سازی مومنان62
2-32-4-مجازات ویژه برای خشونت فیزیكی علیه زن62
2-32-5-مجازات خشونت مالی علیه زن63
2-32-6-مجازات برخی از خشونت‌های ویژه63
2-32-7-نفی خشونت علیه زنان در جنگ‌ها64
2-32-8-نفی التذاذ خشونت‌آمیز64
2-32-9-ممنوعیت آزار رسانی به مردان و زنان مومن65
2-32-10-دوری از خشونت حتی در صورت طلاق65
2-32-11-مجازات خشونت‌های روحی و روانی66
2-32-12-نشوز و خشونت67
2-32-14-حاكم اسلامی و مجازات نشوز مرد68
2-33-چاره‌اندیشی‌ها و راه‌كارهایی برای حذف یا كاهش خشونت خانگی.. 69
2-34-نتیجه بخش دوم. 71
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش.... 76
3-2-جامعه آماری:76
3-3-نمونه پژوهش.... 76
3-4-روش نمونه گیری... 76
3-5-ابزار پژوهش.... 76
3-5-1-بررسی روایی و اعتبار. 77
3-6- روش اجرای پژوهش.... 77
3-7-انتخاب آزمودنی.. 77
3-8- روش پردازش داده ها77
فصل چهارم: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
4-1-مقدمه. 80
4-2-نتایج توصیفی.. 81
جدول کلی تمام سوالات... 97
4-3-نتایج استنباطی.. 102
4-4-اعتبار یابی.. 102
فصل پنجم: تجزیه تحلیل و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 104
تحلیل نتایج:104
5-2-نتایج تحقیق.. 107
5-3- محدودیتهای تحقیق.. 108
5-4-محدودیت های کلی تحقیق.. 109
5-5-پیشنهادات و راه حل ها109
5-6-1- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی110
5-6-2-پیشنهاد به محققان آتی110
پیوست: پرسشنامه. 111
منابع.. 113

 فهرست جداول

جدول 4-1 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 81
جدول 4-2 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 82
جدول 4-3 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 82
جدول 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 83
جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 83
جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 84
جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 84
جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 85
جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 85
جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 86
جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 86
جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 87
جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 88
جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 88
جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 89
جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 89
جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 90
جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 90
جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 91
جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 91
جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 92
جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 92
جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 93
جدول 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 93
جدول 4-28 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 95
جدول 4-29 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 95
جدول 4-31 گرایش‌های مرکزی و شاخص‌های مرکزی مولفه‌های خشونت والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان.. 99
جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون.. 102
جدول4-33: خلاصه اعتبار یابی.. 102
فهرست نمودار
در نمودار4-1فراوانی خشونت والدین در قالب نمودار هیستوگرام. 100
در نمودار4-2فراوانی اعتماد به نفس دانش آموزان در قالب نمودار هیستوگرام. 100
در نمودار4-3فراوانی مقطع تحصیلی در قالب نمودار هیستوگرام. 100


بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین


اعتماد به نفس


خشونت


والدین


اجتماع


دانش آموزان


بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش ... دختر مقطع دبیرستان نسبت ... آموزان و خشونت والدین ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت ... خشونت والدین بررسی میزان ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین دسته: علوم ...

پایان نامه بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع ...

پایان نامه بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان ...

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت ... نسبت به خشونت والدین ...

میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به ...

پايان نامه میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین (همراه ...

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانشآموزان ...

... بر عزت نفس دانشآموزان دختر پایه ... نفس کوپر اسمیت(میزان پایایی ... به عمل آمد ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

... با میزان اعتماد به ... بررسی ... نفس دانش آموزان بررسی ... دانش آموزان دختر مقطع ...

بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین و اعتماد به نفس دانش ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... بین دانش آموزان دختر مقطع پیش ... بر روی اعتماد به نفس و ... بررسی میزان گرایش به ...

پایان نامه بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع ...

... میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت ... آموزان و خشونت والدین ...

میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به ...

پايان نامه میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین (همراه ...

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانشآموزان ...

... بر عزت نفس دانشآموزان دختر پایه ... نفس کوپر اسمیت(میزان پایایی ... به عمل آمد ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

... با میزان اعتماد به ... بررسی ... نفس دانش آموزان بررسی ... دانش آموزان دختر مقطع ...

بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین و اعتماد به نفس دانش ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... بین دانش آموزان دختر مقطع پیش ... بر روی اعتماد به نفس و ... بررسی میزان گرایش به ...

بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانشآموزان

... عزت نفس دانشآموزان ... والدین بر عزت نفس دانش ... و جزء به جزء تحلیل و بررسی شده ...

بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانشآموزان

... اعتماد به نفس دانش ... بین دانش آموزان دختر مقطع ... مقطع ... بررسی رابطه میزان ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه عزت نفس با …

برای والدین ... به بررسی. ... بدین منظور از میان دانش آموزان دختر مقطع ... با اعتماد به نفس دانش ...

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبك های اسناد در دانش ...

ol285 -بررسی میزان گرایش به ... فراغت دانش آموزان دختر مقطع ... دختر مقطع متوسطه نسبت به ...

SA6- بررسی رابطه بین خشونت بر تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان

2-10 راههاي ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان ... تأثیر خشونت بر میزان ... دانشآموزان مقطع ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع

... در بين دانش آموزان مقطع ... نسبت به خود ... لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان ...

بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانشآموزان مقطع ...

» بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش ... نفس دانشآموزان مقطع ... اعتماد به نفس ...

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان دختر (روش …

... میزان اعتماد به نفس دانش ... بررسی میزان عزت نفس دانش ... ی دانش آموزان دختر مقطع ...

SA6- بررسی رابطه بین خشونت بر تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان

2-10 راههاي ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان ... تأثیر خشونت بر میزان ... پسر و دختر; ol42-بررسی ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » …

... در دانش آموزان دختر مقطع ... میزان اعتماد به نفس ... بررسی میزان اعتماد به ...

چکیده: - talar.jrl.police.ir

پژوهش حاضر به بررسی شیوع ... و در دانشآموزان مقطع ... شاهد دختر دبیرستان ...

للبیت | تحقیق آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان به

تحقیق آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان به ... دانش آموزان دختر و پسر مقطع ... اعتماد به نفس ...

روانشناسی خیلی مهم - دانلود و فروش كتاب (رزنت …

... در دانشآموزان دختر مقطع ... با اعتماد به نفس و ... بررسی میزان افسردگی دانش ...

بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان

بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر مقطع اول ... پسر مقطع اول دبیرستان ...