بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در دانشجویانپروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتیگرایش راهنمایی و مشاوره

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در بین دانشجویان می باشد. در فصل اول به بررسی کلیات پژوهش از جمه اهداف تحقیق ، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. فصل دوم به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول به بررسی مفهوم هوش معنوی ، در بخش دوم به بررسی تاب آوری و در بخش سوم به رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد را مورد بررسی قرار می دهیم.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق, کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور  می باشد. گروه نمونه مورد مطالعه 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور  است. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد. روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می باشد.
تاب آوری توانایی انسان در مقابله با رویدادهای ناگوار و آسیب زاست. اما همه افراد به یکسان تاب آور نیستند و تاب آوری می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش و یا افزایش یابد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودار
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده‌أ
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق8
1-4-1- اهداف کلی8
1-4-2- اهداف اختصاصی8
1-4-3- اهداف کاربردی:8
1-5- فرضیات تحقیق9
1-6- سوالات تحقیق9
1-7- قلمرو تحقیق9
1-7-1- قلمرو موضوعی9
1-7-2- قلمرو مکانی10
1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- بخش اول: هوش معنوی... 14
2-1-1- مقدمه14
2-1-2- مفهوم هوش معنوی15
2-1-3- ابعاد هوش معنوی20
2-1-4- آیا هوش معنوی معیارهای هوش‌ را برآورده می‌سازد؟21
2-1-5- کاربرد هوش معنوی در محیط کار24
2-1-6- هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری:28
2-2- بخش دوم: تاب آوری... 32
2-2-1- مقدمه بخش دوم32
2-2-2-مفهوم تاب آوری32
2-2-3- مفهوم تاب آوری و كاربرد آن در پیشگیری از اعتیاد :34
2-2-4- مهارت های مقاومت اجتماعی 35
2-2-5- گام هایی برای افزایش تاب آوری36
2-2-6- آموزش مهارت های زندگی برای افزایش تاب آوری39
2-3- بخش سوم: بررسی هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد. 40
2-3-1- مقدمه بخش سوم40
2-3-2- تاب‌آوری و كاربرد آن در پیشگیری از اعتیاد :42
2-3-3- آیا می توان ویژگیهای تاب آوری را به افراد یاد داد ؟50
2-3-4- ویژگی های اصلی افراد تاب آور50
2-4- پیشینه تحقیق59
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه65
3-2- جامعهآماری65
3-3- گروه نمونه65
3-4- روششناسی پژوهش65
3-5- انواع روشهای نمونهگیری66
3-5-1- گروه نمونه66
3-6- ابزارهای پژوهش66
3-6-1- پرسشنامه تاب آوری66
3-6-2- پرسشنامه آمادگی اعتیاد66
3-6-3- پرسشنامه هوش معنوی67
3-7- روشهای تحقیق67
3-8- روشهای جمع‌‌آوری اطلاعات69
3-9- تجزیه و تحلیل دادهها71
3-10- روش تعیین پایایی ابزار72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه74
4-2- نتایج توصیفی75
4-3- نتایج استنباطی78
4-3-1- فرضیه اول:78
4-3-2- فرضیه دوم:79
4-4- اعتبار یابی80
4-5- نتایج بررسی فرضیات81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه83
5-2- هدف کلی83
5-3- نتایج بدست آمده83
5-4- پیشنهادات پژوهش84
5-5-1- پیشنهادات بنیادی84
5-5-2- پیشنهادات کابردی85
5-6- محدودیت های پژوهش85
5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر85
5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر85
منابع86

جدول 4-1- گرایشها و شاخصهای مرکزی تاب آوری ، اعتیادو معنویت75
جدول4-2- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش78
جدول4-3- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش79

نمودار4-1- فراوانی تاب آوری76
نمودار4-2- فراوانی اعتیاد76
نمودار4-3- فراوانی هوش معنوی77
نمودار4-4 - جنسیت دانشجویان77


بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان


تاب‌آوری


هوش معنوی


نگرش


اعتیاد


الگوی ارتباطی خانواده


دانشجویان


مصرف مواد


بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در ... در دانشجویان. بررسی رابطه ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب ... رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در بین ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در ... هوش معنوی و تاب آوری بر ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد ...

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در ... بررسی رابطه هوش معنوی و ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

... و رابطه آن با تاب آوری در ... بررسی رابطه هوش معنوی و سبک ... و آمادگی اعتیاد در ...

بررسي رابطه بين هوش معنوي و اعتياد به اينترنت

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به ... به سیگار در .... 269, بررسی اعتیاد به ...

بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان

بررسی رابطه بین هوش و ... سابقه و هدف: هوش معنوی به ... رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت …

با سللام پایان نامه به عنوان بررسی رابطه هوش ... در پیشگیری از اعتیاد ... بر تاب آوری و ...

دانلود مقاله و جزوه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و ...

بررسی رابطه تاب آوری و ... در دانشجویان مربوطه به ... و هوش معنوی با تاب آوری در ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به ... آن در دانشجویان. بررسی ... تاب آوری بر روی آمادگی به ...

بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان

بررسی رابطه بین هوش و ... سابقه و هدف: هوش معنوی به ... رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت …

با سللام پایان نامه به عنوان بررسی رابطه هوش ... در پیشگیری از اعتیاد ... بر تاب آوری و ...

دانلود مقاله و جزوه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و ...

بررسی رابطه تاب آوری و ... در دانشجویان مربوطه به ... و هوش معنوی با تاب آوری در ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به ... آن در دانشجویان. بررسی ... تاب آوری بر روی آمادگی به ...

دانلود پروپوزال روش تحقیق در روانشناسی و مدیریت

... پذیری و تاب آوری در دانشجویان ... بررسی رابطه هوش معنوی با ... بررسی رابطه اعتیاد به ...

هوش معنوی - filenab.com

... هوش,بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی,بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت ...

پایان نامه بررسی هوش هیجانی و تأثیر آن بر

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر روی ... تاب آوری و پیشرفت ... بررسی رابطه هوش معنوی و هوش ...

تاب آوری و کیفیت زندگی | خانه تاب آوری

... به میگرن. رابطه هوش معنوی با ... در آمادگی اعتیاد ... و تاب آوری در دانشجویان ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی …

... و هوش معنوی با تاب آوری ... در دانشجویان ... بررسی رابطه ... آمادگی به اعتیاد پسر و ...

تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

بررسی رابطه ی تاب آوری و ... معنوی به شیوه گروهی بر ... وجودی و هوش معنوی در دانشجویان ...

تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

بررسی رابطه ی تاب آوری و ... معنوی به شیوه گروهی بر ... وجودی و هوش معنوی در دانشجویان ...

دانلود بهترین پرسشنامه های استاندارد

... بررسی رابطه بین اعتیاد به ... بررسی رابطه هوش معنوی بر ... و تاب اوری پرسشنامه هوش ...

Shop - prozhe1.com

... هوش معنوی و اعتیاد به ... بررسی تاثیر هوش عاطفی بر ... در افراد مذکرمبتلا به ...

بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان

تاب¬آوری شهری بر آمادگی در ... هوش معنوی در دانشجویان ... با تاب آوری رابطه مثبت و ...

هوش معنوی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

هوش معنوی به زندگی درونی ... آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان ... تابآوری ...

دانلود رایگان پروپوزال های کارشناسی ارشد علوم …

... بررسی رابطه بین هوش ... بر روی هر عنوان و رفتن به صفحه ... وجود با آمادگی اعتیاد در ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی …

... تاب آوری و اعتیاد به ... رابطه هوش معنوی بر ... ناکارآمد در دانشجویان. بررسی شیوع ...

پرواز - تاثیر رسانه های جمعی بر سلامت رفتار2

... رسانه ها بر روی رفتارمان ... و آمادگی برای اعتیاد; ... هوش هیجانی و تاب آوری در ...

دانشجویان - profdoc.um.ac.ir

... و دانشجویان نسبت به اجرای ... و تابآوری با ... بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

... هیجانی و تابآوری با ... خاک بر روی آستانه شروع و ... به نقشه ی هوش در ...