نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاهدر دوره کنونی (قرن21) که شاهد تحولات چشمگیر در حوزه های مختلفی چون علمی، اجتماعی و فرهنگی هستیم و روز به روز هم پیشرفت های بسیاری در علوم و فنون و ارتباطات در جریان است باید به ارتقاء ساختار مکانی که منشاء اکثر تغییرات و تحولات و پیشرفت افراد یعنی دانشگاه است، بیاندیشیم

مساله را در یک تعریف کلی می توان به شیوه های زیر تعریف کرد:
1. وضعیتی که بیانگر فاصله بین واقعیت موجود با وضعیت مطلوب است.
2. مساله مانعی است که بر سر راه دستیابی به هدف پدیدار شده است.
در دوره کنونی (قرن21) که شاهد تحولات چشمگیر در حوزه های مختلفی چون علمی، اجتماعی و فرهنگی هستیم و روز به روز هم پیشرفت های بسیاری در علوم و فنون و ارتباطات در جریان است باید به ارتقاء ساختار مکانی که منشاء اکثر تغییرات و تحولات و پیشرفت افراد یعنی دانشگاه است، بیاندیشیم.
دانشگاه، مکانی که از نزدیک تغییرات و تحولات در حوزه های گوناگون را درک و لمس می نماید، جایی که دانشجو در آن پرورش می یابد و بیشتر وقت و فکر خود را در آن جا صرف می کند.
به همین جهت به دو موضوع که در مقدمه نیز اشاره شد و قادرند تا سازمان را در این زمینه یاری دهند، یعنی نظام آراستگی وسیستم مدیریت دانش اشاره می کنیم.
نظام آراستگی «s5»، نظامی که بر مدیریت مطلوب محیط کار استوار است و نتایج با ارزشی در سامان دهی و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادات مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. با توجه به این موضوع که محیط های آراسته در شکل دادن عقاید و دیدگاه های مثبت درباره کارکنان نقش دارند.
سیستم مدیریت دانش که راز موفقیت سازمانها در قرن 21است.
مدیریت دانش رسیدن به اهداف سازمان با استفاده ی بهینه از دانش با توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه،دانش فردی نزد هر فرد) ودانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است. برای بهینه سازی ارتباطات میان کارمندان و بین رده های بالای مدیریت در سازمان بکار گرفته می شود و در واقع به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان کمک می کند.
اکنون با عنایت به موارد گفته شده باید بگوییم این تحقیق در پی آن است اطلاعاتی را با استفاده از نگرش کارکنان دانشگاه نسبت به اجرایی شدن نظام آراستگی و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه، کسب نماید.
فهرست مطالب
1-1. مقدمه5
1-2. بیان مسئله6
1-3. اهداف تحقیق7
1-3-1. اهداف اصلی:8
1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-5. روش تحقیق11
1-6. جامعه و نمونه آماری12
1-6-1. جامعه آماری:12
1-6-2.نمونه آماری:12
1-7. فرضیه های تحقیق12
1-8. متغییرهای اصلی تحقیق13
1-9. قلمرو تحقیق13
1-9-1. قلمرو مکانی تحقیق:13
1-9-2. قلمرو زمانی تحقیق:13
1-10. چارچوب نظری تحقیق13
1-11. مدل مفهومی تحقیق14
1-12. ابزار گردآوری اطلاعات16
1-13. محدودیت و مشکلات تحقیق16
1-14. تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی17
1-14-1. نگرش:17
1-14-2. نظام (سیستم یا سامانه):17
1-14-3. نظامs5:17
1-14-4. مدیریت دانش:18
1-14-5. دانش:18
الف) پیشینه یابی نظری تحقیق20
2ـ1. مقدمه20
2ـ2. مدیریت دانش20
2ـ2ـ1. تعریف مدیریت دانش20
2ـ2ـ2. تاریخچه مدیریت دانش21
2-2-3. انواع دانش22
2ـ2ـ4. رابطه داده، اطلاعات و دانش22
2ـ2ـ5. سازمان یادگیرنده23
2ـ2ـ6. ویژگی های دانش25
2ـ2ـ7. قلمرو دانش25
2ـ2ـ8. فرایند دانش26
2ـ2ـ9. کارکرد های دانش26
2ـ2ـ10. منابع دانش27
2ـ2ـ11. تبدیل دانش27
2ـ2ـ12. روش های مدیریت دانش28
2ـ2ـ13. برنامه های مدیریت دانش28
2ـ2ـ14. اهداف مدیریت دانش29
2ـ2ـ15. آموزش مدیریت دانش29
2ـ2ـ16. فواید مدیریت دانش30
2ـ2ـ17. دیگر مزایای مدیریت دانش30
2ـ2ـ18. اهرم های دانش31
2ـ2ـ19. خطرات و دام ها32
2ـ2ـ20. چالش های مدیریت دانش33
2ـ3. نظام آراستگی34
2ـ3ـ1. نظام آراستگی چیست؟34
2-3-2. تاریخچه شکل گیری s534
2-3-3. اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران35
2-3-4. آثار روانی آراستگی محیط کار36
2ـ3ـ5. نظام آراستگی در فرهنگ ایران37
2ـ3ـ6. شرح کوتاهی پیرامونs537
2ـ3ـ7. پیاده سازی نظام آراستگی40
2ـ3ـ8. نهضت برچسب قرمز40
2ـ3ـ9. ممیزی ساماندهی41
2ـ3ـ10. دلایل اجرای برنامهs542
2ـ3ـ11. اهداف نظام آراستگی43
2ـ3ـ12. فواید اجرای نظام آراستگی43
2ـ3ـ13. تضمین استقرار نظام s544
2ـ3ـ14. موانع و مشکلات نظام s545
2ـ3ـ15. هزینه های اجرای نظام s545
2ـ4.دانشگاه پیام نور آران و بیدگل55
3-1. مقدمه58
3-2. روش شناسی تحقیق58
3-3. روش چیسست؟58
3-4. ویژگی های کلی روش:59
3-5. انواع تحقیق59
3-5-1. طبقه بندی انواع تحقیق بر اساس هدف60
3-5-1-1. تحقیق بنیادی(پایه ای)60
3-5-1-2.تحقیق کاربردی60
3-5-1-3.تحقیق و توسعه61
3-5-1-4.تحقیقات ارزیابی61
3-5-1-5.تحقیقات عملی(کاری)61
3-5-2. طبقه بندی انواع تحقیق بر اساس روش62
3-5-2-1. روش تاریخی62
3-5-2-2.روش توصیفی-کیفی62
3-5-2-3. روش پیمایشی(زمینه یابی)63
3-5-2-4. روش تحلیل محتوایی63
3-5-2-5. تحقیق میدانی63
3-5-2-6. تحقیق مورد کاوانه63
3-5-2-7. پانل64
3-5-2-8. تحقیق همبستگی64
3-5-2-9. پژوهش های علی(آزمایشی)64
3-6. روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات65
3-6-1. پرسشنامه65
*محاسن پرسشنامه:65
*معایب پرسشنامه:66
3-6-2. مصاحبه66
*انواع مصاحبه:66
*مزایای مصاحبه:67
3-6-3. مشاهده67
*مزایای مشاهده67
*معایب مشاهده68
3-6-4. بررسی مدارک و اسناد (مراجعه به کتابخانه)68
3-7. روش جمع آوری داده های پژوهش69
3-8. جامعه و نمونه آماری69
3-8-1. جامعه آماری:69
3-8-2. نمونه آماری:69
3-8-3. عوامل موثر بر تعیین اندازه نمونه:70
3-8-4. مزایای نمونه گیری:70
3-8-5. اشتباهات نمونه گیری:70
3-8-6. انواع روش های نمونه گیری:71
3-9. آمار چیست؟72
3-9-1. انواع آمار72
3-10. مقیاس اندازه گیری متغییر ها73
3-11. مقیاس اندازه گیری نگرش ها74
3-12. مراحل طراحی پرسشنامه74
3-13. روایی و پایایی پرسشنامه75
3-14. روایی (اعتبار)75
3-14-1. انواع اعتبار:76
3-15. پایایی76
3-16. روش تجزیه و تحلیل آماری77
4-1. مقدمه79
2-4. آمار توصیفی:80
منابع و ماخذ:101
پیوست 102


نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه


نگرش کارمندان


دانشگاه پیام نور


اجرای نظام s5


سیستم مدیریت دانش


دانشگاه


نظام آراستگی محیط کار


5s


نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ...

... نسبت به اجرای نظام s5 و ... دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ... نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در ...

نگرش کارمندان - پروژه ها - takbook.com

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ...

... مدیریت فرمت فایل ... روش صحیح مراقبت از خرگوش در خانه جدید و بهداشت ... به جاي آنكه به تاريكي ...

آداب و رسوم مردم دزفول

... 38 بررسی و شناخت آیین ها و رسوم در شمار فرهنگ…, آداب و رسوم ... شود سپس به بررسی و شرح یك از ...

دانلود آلیاژها و مواد مغناطیسی غیر آهنی - پروژه ها

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه;

ثبت نام دانشگاه پیام نور کلیبر

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه .

سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور دره شهر

... پیام نور دره شهر سیستم ... نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه .

بانک ایمیل مهندسان کامپیوتر

... کسب و کار بازدید ... فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید در ... با توجه به زمان 93 ...

بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از …

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ... نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و ...

... مدیریت فرمت فایل ... روش صحیح مراقبت از خرگوش در خانه جدید و بهداشت ... به جاي آنكه به تاريكي ...

آداب و رسوم مردم دزفول

... 38 بررسی و شناخت آیین ها و رسوم در شمار فرهنگ…, آداب و رسوم ... شود سپس به بررسی و شرح یك از ...

دانلود آلیاژها و مواد مغناطیسی غیر آهنی - پروژه ها

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه;

ثبت نام دانشگاه پیام نور کلیبر

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه .

سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور دره شهر

... پیام نور دره شهر سیستم ... نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه .

بانک ایمیل مهندسان کامپیوتر

... کسب و کار بازدید ... فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید در ... با توجه به زمان 93 ...

بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از …

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه ...

کتاب مسری (راهکار بازار یابی ویروسی)

... متمایز نسبت به کتابهای مشابه در نظر گرفت ... مدیریت و ... خالی و در فصل ...

طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از 2000 mm تا …

طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از 2000 ... 82 در این پروژه…, طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از ...

طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از 2000 mm تا …

طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از 2000 ... 82 در این پروژه…, طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از ...

فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم مدیریت دانش در دانشگاه.

دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم

دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم دسته: عمران و ساختمان بازدید: ... 69 این محصول در قالب ...

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر ... بر نگرش به قوانین و مقرارات ...

دانشگاه پیام نور

دانشگاه,گلستان پیام نور,گلستان,سیستم پیام نور ... دانشگاهپیامنور و ... نسبت به ثبت‌نام در ...

پروژه مالی بررسی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت …

پروژه مالی بررسی سیستم حقوق و دستمزد در ... به مرخصی کارمندان; ... و غیاب آنها به سیستم ...

Slide 1

... از طریق ارتقاء دانش ،مهارت و نگرش ... ساختمان در نظام مدیریت ... پیام نور. مهندسی مدیریت ...

پايگاه مهندسی صنایع و مدیریت ايران

جزوات دانشگاه پیام نور ... مدیران در اجرای مدیریت کیفیت ... وتعهدي نسبت به بهبود و ارتقاء ...

کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

... دانشگاه پیام نور ... هنر و نگرش آنان نسبت به ... در اجرای سیستم نگهداری و ...

انجام پایان نامه کارشناسی مدیریت - فقط مشاوره …

... دانش در دانشگاه پیام نور ... نسبت به منابع طبیعی و ... سیستم مدیریت دانش و ...