بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار موریپروژه کارشناسیرشته ی مدیریت بازرگانی

هدف نهایی تمام فعالیت های بشر در عرصه های مختلف ، برخورداری و بهره گیری انسان از مواهب طبیعی است، بنابراین عامل نیروی انسانی هم علت تامه است و هم علت غایی. لذا با این نگرش كه بدون حضور انسان هیچ تلاشی به نتیجه نمی رسد، اندیشمندان علم مدیریت و علوم رفتاری برآن شدند تا با پیش بینی و هدایت نوع رفتار انسان بتوانند نهایت تلاش انسان را برای دستیابی به اهداف مطلوب برانگیخته كنند. به عبارت دیگر مفهوم انگیزش برای كارایی و عملكرد بهتر افراد فصل جدیدی را پیش روی افراد و تصمیم گیرندگان این عرصه گشود.
این پژوهش با این دیدگاه برای بررسی عوامل موثر برانگیزش با استفاده از نظریه نیازهای آشکار مورای و احیاناً بررسی قویترین نیازها و ویژگیهای آن از دیدگاه مورای انجام گردید.
پژوهش با طرح این سئوال اساسی انجام می گردد كه:
عوامل موثر بر انگیزش كدامند ؟
روش تحقیق، پژوهش میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل بسیاری از سازمان ها و ادارات اعم از تولیدی و خدماتی ، دولتی یا خصوصی ،انتفاعی یا غیر انتفاعی می باشد. و همچنین نمونه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از کارکنان سازمان های شهرداری ، بانک ، تامین اجتماعی ، دانشگاه و...می باشد که 92 نفر پرسشنامه را که ابزار گردآوری اطلاعات می باشد آن را تکمیل کرده اندو نرم افزاری که در این پژوهش استفاده شده است نرم افزار spss می باشد .
از نكات برجسته و جالب توجه نتایج این پژوهش این است كه افراد بر نیازهای امنیتی و معنوی خود بیش از نیازهای مادی تاكید دارند و درصدر اولویت نیازهای انگیزشی آنان حداقل ده عامل غیرمادی وجود دارد كه با اندك توجه و صرف تمهیدات سازمانی ، امكان تامین این نیازها وجود داشته و به احتمال زیاد در انگیزش و كارایی افراد موثر می باشد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش.... 1
1-1 مقدمه:2
1-2 بیان مسئله:2
1-3 چارچوب نظری پژوهش:3
1- 4اهمیت وضرورت اجرای تحقیق:4
1-5 تاریخچه مطالعاتی :5
1-5-1 داخلی:5
1-5-2 خارجی:6
1-6 اهداف پژوهش:7
1-6-1هدف كلی:7
1-6-2اهداف فرعی:7
1-7فرضیه های تحقیق:7
1-8قلمروتحقیق:8
1-8-1قلمرو مكانی:8
1-8-2قلمرو زمانی:8
1-8-3قلمرو موضوعی:8
1-9 مدل مفهومی:9
1-10 واژه ها،اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:10
1-10-1متغییر وابسته:10
1-10-2متغیر مستقل:10
فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 13
2-1مقدمه:14
2-2تعاریف انگیزش ازدیدگاه دانشمندان:15
2-3 عوامل سه گانه انگیزش:16
2-3-1 نیاز ها:16
2-3-2 سائقه ها16
2-3-3 مشوق ها:16
2-3-4 اجزای انگیزش:17
2-4 اهمیت انگیزش.... 17
2-5 فرآیند انگیزش:18
2-6 دیدگاهی تاریخی در انگیزش:19
2-7 نخستین نظریات انگیزش:19
2-8 دیدگاه مدیریت عملی (مدل سنتی ):20
2-9 دیدگاه روابط انسانی (مدل روابط انسانی):20
2-10دیدگاه منابع انسانی (مدل منابع انسانی ):20
2-11 مروریبردیدگاهمتقدمینازعلمایاسلامیدرموردانگیزش:22
2-12 دیدگاهعلمایمعاصراسلامیدربارهانگیزش:25
2-13 ملاک ضرورت وارزش انگیزه ها:26
2-14 انواع انگیزش:26
2-15 تئوری نیازهای آشكار مورای... 29
2-16انواع نیازها از نظر مورای... 32
2-17لیست نیازهای روانزا33
2-18 تأثیرات متقابل نیازهای روانزا34
2-19 پژوهش‌ها در زمینه نیازهای روانزا34
2-20 تئوری های انگیزش در نیروی انسانی.. 34
2-21 انگیزه های کاری :‌استراتژی ها و موانع.. 35
2-22 موانع انگیزه کاری... 35
2-23 تعریف انگیزش :35
2-24 دسته بندی کلی از تئوری های انگیزش :36
2-25 نیاز به مفهوم چیست ؟. 37
2-26 پاره ای از تئوری های مدیریتی در زمینه انگیزش کارکنان.. 40
2-26-1 تئوری انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ :40
2-26-2 تئوری ( X و Y ) داگلاس مک گریگور :41
2-26-3 تئوری هدف گذاری... 42
2-26-4 تئوری عدالت.... 42
2-26-5 تئوری نیازهای سه گانه :42
2-26-6 تئوری انتظار. 43
2-26-7 تئوری های سطوح نیازهای سه گانه. 44
2-26-8 تئوری نیازهای پنج گانه گلاسر. 45
2-26-9 تئوری نیازهای ابراهام مزلو :45
2-26-10 تئوری الگوهای نیازهای انسانی.. 46
2-27 پیشنهادهائی برای افزایش انگیزه کاری کارکنان در سازمان :48
2- 28 نیازهای فرعی هر یک از سه دسته نیاز مدل.. 49
2-29 دسته بندی کلی تئوریهای انگیزشی ازدیدمحتوائی وفرایندی:50
2-30 نتیجه گیری از انگیزش :‌50
2-31 ارزیابی اثربخش عملكرد:51
2-32 چگونگی ارزیابی.. 51
2-33 مراحل و فرایند ارزیابی عملكرد اثربخش.... 52
2-34 اصول اساسی نظریه مورای در شخصیت.... 57
2-35 بخش‌های شخصیت: نهاد، من، فرامن.. 59
2-36 عقده‌ها در نظریه مورای... 60
2-37 ارزیابی نظریه مورای... 61
2-38 نظریه های انگیزش:62
2-39 تئوری محتوایی انگیزش:62
2-39-1 سلسله مراتب نیاز های مازلو:62
2-39-2 تئوری دوعاملی هرزبرگ2:65
2-39-3 نظریه دو جنبه ای(تئوریX و Y)مک گریگور1:68
2-39-4 نظریه ERG آلدفر:69
2-39-5-نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند :69
2-39-6 نظریه نیازهای بالفعل مورای:70
2-40 نیازهای فرایندی:80
2-41-نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل:82
2-42 بکارگیری نظریات انگیزش:83
2-43 فنون انگیزش وکاربردآنهادرسازمان:84
2-44 پاداش مالی وپولی:84
2-45 انگیزش ازطریق طراحی شغل:85
2-46 اثربخشی و كارایی.. 87
2-47 جمع بندی:91
2-48 پیشنهادات:92
فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 95
3-1 مقدمه. 96
3-2 تعریف انگیزش :96
3-3 روش پژوهش.... 97
3-4 روش اجرای پژوهش.... 97
3-4-1 جمع آوری اطلاعات... 97
3-4-2 دستور اجرای تست.... 97
3-4-3 روش نمره‌گذاری تست انگیزه. 98
3-5 جامعه آماری:98
3-5-1 تعریف جامعه:98
3-5-2 جامعه آماری:98
3-6 نمونه آماری و روش نمونه برداری:98
3-6- 1تعریف نمونه:98
3-6-2 روش نمونه برداری:99
3-7 روش گرد آوری اطلاعات:99
3-8 روایی پرسشنامه :99
3-9 تطبیق سوالات با فرضیه ها:99
3-10 مدل مفهومی:101
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش.... 102
4-1 مقدمه:103
4-2 نتایج توصیفی:103
4-3 نتایج استنباطی:120
4-3-1 فرضیه اول:121
4-3-2 فرضیه دوم:122
4-3-3 فرضیه سوم:123
4-3-4 فرضیه چهارم:124
4-3-5 فرضیه پنجم:125
4-3-6 فرضیه ششم:126
4-3-7 فرضیه هفتم:127
4-3-8 فرضیه هشتم:128
4-3-9 فرضیه نهم:129
4-4 اعتبار یابی :130
4-5 نتایج آزمون فرضیه ها:130
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 131
5-1 مقدمه. 132
5-2 بحث و نتیجه گیری... 132
5-2-1 بیان نتایج به وسیله تفكیك فرضیه های تحقیق :132
5-3 نتیجه گیری از ارزیابی اثربخش عملکرد. 134
5-4 نتایج مقایسه با سایر پژوهش ها134
5-5 محدودیت ها و مشكلات پژوهش.... 137
5-6 پیشنهادات پژوهشی.. 138
5-7 پیشنهادات كاربردی... 139
5-8 پیشنهادهائی برای افزایش انگیزش کارکنان.. 139
ضمائم و پیوست ها146
خروجی نرم افزار:147
پرسشنامه. 155
فهرست اشكال
شکل 2-1 عوامل موفقیت.... 18
شکل 2-2 فرایند انگیزش.... 19
شکل2-3 سلسله مراتب نیازها68
فهرست جداول
جدول 2-1 الگو های کلی نگرش های مدیریت نسبت به انگیزش.... 22
جدول 2-2 نیازهای مورای درکتاب اکتشاف نشیفت.... 42
جدول 2-3 نقش عوامل بهداشتی و انگیزشی را در رضایت و نارضایتی كاركنان.. 70
جدول 2-4 نقش عوامل بهداشتی – انگیزشی در رضایت و عدم رضایت كاركنان.. 70
جدول 2-5 پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار. 72
جدول2-6 سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های X و Y... 72
جدول 2-7 قویترین نیازها و ویژگیهای آن از دیدگاه مورای... 74
جدول2-8 برنامه های تقویت رفتار. 78
جدول 2-9کاربرد نظریات انگیزشی با توجه به عوامل.. 79
جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های مرکزی موفقیت، تعلق، تهاجم، استقلال، خودنمایی، هیجان، پرستاری، نظم، قدرت، انگیزش 102
جدول 4-2 جدول فراوانی جنسیت.... 114
جدول 4-3 فراوانی نوع ارگان.. 115
جدول 4-4 فراوانی وضعیت تاهل.. 116
جدول 4-5 فراوانی سن.. 117
جدول 4-6 فراوانی تحصیلات... 118
جدول 4-7 فراوانی سابقه خدمت.... 119
جدول4-8: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش.... 120
جدول4-9: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش.... 121
جدول4-10: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش.... 122
جدول4-11: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش.... 123
جدول4-12: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم پژوهش.... 124
جدول4-13: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم پژوهش.... 125
جدول4-14: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه هفتم پژوهش.... 126
جدول4-15: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه هشتم پژوهش.... 127
جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه نهم پژوهش.... 128
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 تئوری انتظار بر روی نمودار. 44
نمودار4-1فراوانی میزان موفقیت.... 111
نمودار4-2 فراوانی میزان تعلق.. 112
نمودار4-3 فراوانی میزان تهاجم.. 113
نمودار4-4 فراوانی میزان استقلال.. 114
نمودار4-5 فراوانی میزان خودنمایی.. 115
نمودار4-6 فراوانی میزان هیجان.. 116
نمودار4-7 فراوانی میزان پرستاری... 117
نمودار4-8 فراوانی میزان قدرت... 118
نمودار4-9 فراوانی میزان انگیزش.... 119
نمودار4-10فراوانی میزان نظم.. 120
نمودار4-11فراوانی جنسیت.... 121
نمودار4-12فراوانی نوع ارگان.. 122
نمودار4-13فراوانی وضعیت تاهل.. 123
نمودار4-14 فراوانی سن.. 124
نمودار4-15فراوانی تحصیلات... 125
نمودار4-16 فراوانی سابقه خدمت.... 126


بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار موری


انگیزش نیروی انسانی


نظریه نیازهای آشكار موری


انگیزش


کسب موفقیت


تعلق


تهاجم


استقلال


ارائه خود نمایی


هیجان


پرستاری


نظم


قدرت


اثر بخشی


کارائی


بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از ...

بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار موری

بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از ...

بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با ... انسانی با استفاده از نظریه نیازهای ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با

بررسی عوامل موثر بر تلاش ... بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس :: مرجع …

بررسی اندیشه های انقلابی ... 143 ما از روند ... دانلود پاورپوینت معماری همساز با ...

نظارت در آموزش و پرورش 1

تماس با ما ... علوم انسانی ... دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل .

پکیج مدل های سه بعدی انسان با کیفیت HD

پکیج مدل های سه بعدی انسان با کیفیت hd پکیج مدل های سه بعدی انسان با ... باشند هم از جوایز ...

نگاهى به پدیده پیرى در انسان

... 12 بسیارى از ... پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه ... تصاویر آن نیز همراه با توضیحات کامل ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

بررسی عوامل موثر بر تلاش ... بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار موری.

رشته اموراداری - انگیزش

رشته اموراداری - انگیزش ... تماس با من | قالب ... سارا از هادی ...

انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

... یادگیری با استفاده از ... آشكار و پنهان ، بر روي ... عوامل تأثیر گذار بر ...

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از

... و معكوس، با استفاده از اثر تقدم ... انسانی فنی مهندسی ... بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در ... 107 هدف از این…, بررسی عوامل اجتماعی موثر ... تماس با ما ...

پکیج مدل های سه بعدی انسان با کیفیت HD

پکیج مدل های سه بعدی انسان با کیفیت hd پکیج مدل های سه بعدی انسان با ... باشند هم از جوایز ...

بایوس چیست؟ (BIOS) - maghalenab.rozblog.com

... مورد بررسی قرار داده است با ... عوامل فرهنگی بر ... با استفاده از ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس :: مرجع …

بررسی اندیشه های انقلابی ... 143 ما از روند ... دانلود پاورپوینت معماری همساز با ...

دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب تک …

دانلود پروژه و مقاله دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی ...

پاورپوینت سیستم‌ های هزینه‌ یابی

... 790 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 برخی از تولید کنندگان ... در تابستان 95 با پنجمین جشنواره ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

در این تحقیق یک رویکرد جدید برای بدست آوردن عدد اولویت ریسک با استفاده از روشهای فازی بیان ...

اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف …

اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

با عرض سلام خدمت دوستان محترم به آتلیه احجام خوش آمدید،امیدوارم در آتلیه احجام دقایق خوشی ...

انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

... یادگیری با استفاده از ... آشكار و پنهان ، بر روي ... عوامل تأثیر گذار بر ...

رشته اموراداری - انگیزش

رشته اموراداری - انگیزش ... تماس با من | قالب ... سارا از هادی ...

مقالات كنفرانس هاي داخلي » وب سایت دکتر سید احمد …

بررسی عوامل موثر بر انگیزش ... و با استفاده از ... برنامه ریزان نیروی انسانی باید با ...

69. آبان 1391 - کلبه روان شناسی

... با استفاده از ... عوامل موثر بر استفاده ... از طرفی، در یک بررسی دیگر در ...

bartarin.samenblog.com - دانلود فایل برترین

بررسی ارزیابی عملكرد ... استفاده از آی تی برای ... بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر ...

<دانلود پروژه، مقاله، گزارش کارآموزی و ... - مطالب پایان …

عوامل موثر بر بهره وری از ... دنیر ، نوربت ، استفاده انسانی از ... بررسی عوامل مرتبط با ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... است و با استفاده از نظریه های ... از نیروی انسانی خود ... بررسی عوامل موثر بر ...

میگنا - بررسي شخصيت و نظريه هاي عمده ي آن

... و يكي از عوامل مؤثر ... که برای بررسی بسیاری از نظریه‏های ... با استفاده از یک روش ...

نقد سیر اندیشه ها و نظریه های توسعه روستایی | …

برای نظریه بر حسب ... خود را از دست دادند. با بررسی پیشینۀ ... با استفاده از اصول ...

به نام خداوند بخشاینده مهربان

از آن جا که نیروی انسانی ارزنده ... یکی از عوامل موثر بر یادگیری ... شهر كرد با استفاده از ...