بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسرهدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ترم آخر رشته های روانشناسی، حقوق، و الهیات دانشگاه سال تحصیلی 9392 است روش مورد استفاده توصیفی و استنباطی است

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ترم آخر رشته های روانشناسی، حقوق، و الهیات دانشگاه سال تحصیلی 93-92 است. روش مورد استفاده توصیفی و استنباطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته های روانشناسی، حقوق، و الهیات دانشگاه  است که به صورت نمونه گیری تصادفی 100 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استرس شغلی در بین دانشجویان با 34 گویه است. نتایج آماری نشان داد كه استرس شغلی بین دانشجویان زن و مرد تفاوتی ندارد. همچنین استرس شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل نیز با هم یكسان است.اما استرس شغلی در بین دانشجویان ترم آخر با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد. یعنی استرس شغلی دانشجویان رشته های مختلف با یكدیگر متفاوت است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش... 1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4
1-4- اهداف پژوهش5
1-4-1- هدف کلی:5
1-4-2- هدف های جزئی:5
1-5- فرضیه های پژوهش6
1-5-1- فرضیه اصلی6
1-5-2- فرضیه های جزئی6
1-6- سوالات پژوهش7
1-6-1- سوال اصلی پژوهش7
1-6-2- سوالات فرعی7
1-7- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی7
فصل دوم: ادبیات پژوهش... 8
2-1- بخش اول: مباحث نظری9
2-1-1- تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی9
2-1-2- استرس و گرایش های آن:12
2-1-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی:15
2-1-4- تغییرات عمده در زندگی به عنوان عوامل موثر بر بروز فشارهای عصبی و روانی:15
2-1-5- درگیری های زندگی روزانه، منبعی جهت ایجاد فشارهای عصبی و روانی:20
2-1-6- تفاوت های فردی و فشارهای عصبی و روانی20
2-1-7- شخصیت و فشار های عصبی و روانی:21
2-1-8- عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی ( فشارزاهای شغلی):24
2-1-9- عدم امنیت شغلی:26
2-1-10- حمایت اجتماعی:32
2-2- بخش دوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی34
2-2-1- پیامدهای فردی36
2-2-2- پیامد های سازمانی فشارهای عصبی و روانی:40
2-2-3- تقویت ایمان، معتقدان مذهبی و تفکر هدفمند و آرمانگرا:41
2-2-4- تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی فشارزا:42
2-2-5- خود خواهی دیگر خواهانه و احساس مفید بودن:42
2-2-6- هدف جو بودن :42
2-2-7- ورزش و تمرینات جسمانی:43
2-2-8- رژیم غذایی مناسب:43
2-2-9- استرس شغلی، از افسانه تا واقعیت45
2-2-10- منابع اصلی استرس46
2-2-11- منابع استرس56
2-3- توصیه و راه‌حل‌های استرس‌زدا59
2-4- بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده66
2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل:66
2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج76
فصل سوم: روش تحقیق.. 82
3-1- مقدمه83
3-2- پیمایش83
3-3- جامعه آماری تحقیق83
3-4- روش نمونه گیری83
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات83
3-6- روایی واعتبارپرسشنامه83
3-6-1- پایایی84
3-6-2- اعتبار و روایی84
3-6-3- شیوه نمره گذاری پرسشنامه84
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها84
3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 86
4-1- مقدمه87
4-2- جنسیت:88
4-3- وضعیت تاهل:89
4-4- رشته تحصیلی:89
4-5- جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی:90
4-6- استرس شغلی:91
4-7- مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت:92
4-8- مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل:93
4-9- مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی:94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 95
5-1- مقدمه96
5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها96
5-3- نتیجه یافته ها97
5-4- پیشنهادات97
5-4-1- پیشنهادات پژوهش:97
5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی98
5-4-3- پیشنهادات کابردی98
محدودیت های پژوهش99
5-4-4- محدودیت در دسترس پژوهشگر99
5-4-5- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر99
منابع و مــآخذ.. 100
الف) منابع فارسی101
ب) منابعلاتین107
ج) منابع اینترنتی لاتین108
ضمائــــــم. 109
پرسشنامه110
Abstract112
فهرست جداول
جدول2.1: رویدادهای زندگی فشارزا از هولمز و راهه (1367)16
جدول2.2: مقایسه رویدادهای عمده فشارزا در تحقیقات مختلف19
جدول2.3: عامل های فیزیکی استرس در محیط کار:30
جدول2.4: خلاصه ای از پیامدهای فردی استرس40
جدول2.5: درجه بندی استرس حوادث زندگی هولمزوراهه(منبع سارافینو 2006، ص 164)58
جدول 4.1: توزیع فراوانی جنسیت88
جدول 4.2:توزیع فراوانی وضعیت تاهل89
جدول 4.3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی89
جدول 4.5: جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی90
جدول 4.6: تحلیل توصیفی متغیر استرس91
جدول 4.7: مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت92
جدول 4.8: مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل93
جدول 4.9: مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی94
جدول 4.10: مقایسه میانگین رشته های الهیات، حقوق و روانشناسی94
فهرست نمودارها
نمودار2.1: گرایش پاسخ نسبت به استرس13
نمودار2.2: گرایش تاثیر متقابل نسبت به استرس14
نمودار2.3: سطح بهینه فشارهای عصبی و روانی15
نمودار2.4: جنبه های شیمیایی (جسمانی ) استرس37
نمودار4.1: توزیع فراوانی جنسیت88
نمودار4.2: توزیع فراوانی جنسیت89
نمودار4.3: تحلیل توصیفی متغیر استرس91


بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر


استرس


استرس شغلی


ترم آخری


رشته تحصیلی


بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ... میزان استرس شغلی در بین ...

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ... مقایسه استرس شغلی در بین ...

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ... بررسی و مقایسه میزان استرس ...

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین ... بررسی و مقایسه میزان ... بین دانشجویان دختر و پسر ...

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

بررسی میزان تحمل استرس بین ... بین دانشجویان پسر و دختر ... ایرانی و خارجی. در ...

تحقیق بررسی و مقایسه میزان افسردگی در… | شبکه …

... بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ... و تجربه استرس در بین ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان ...

... بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان ... بررسی میزان تحمل و استرس ... استرس در دانشجویان ...

آسان نگار - بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین

بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در ... میزان افسردگی در ...

بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان پرستاری

... زا و میزان استرس دانشجویان ... بین سن و میزان استرس ... زا در دانشجویان پسر ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین

... بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ... در بین دانشجویان دختر;

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

بررسی میزان تحمل استرس بین ... بین دانشجویان پسر و دختر ... کنید و جایزه بگیرید در ...

آسان نگار - بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین

بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در ... میزان افسردگی در ...

بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان پرستاری

... زا و میزان استرس دانشجویان ... بین سن و میزان استرس ... زا در دانشجویان پسر ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین

... بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ... در بین دانشجویان دختر;

بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان ...

... در دانشجویان دختر و پسر ... بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان ...

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در ...

... در بین دانشجویان دختر. ... بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران ... بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان بر میزان ...

... بر میزان استرس دانشجویان. ... بررسی رابطه بین هوش ... دانشجویان دختر و پسر در بین ...

وبلاگ شرکت آدونیس , دانلود پایان نامه - پایان نامه …

... پایان نامه بررسی و مقایسه ... در بین دانشجویان دختر و ... میزان استرس تجربه شده در ...

دانلود بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

بررسی میزان تحمل استرس بین ... استرس بین دانشجویان پسر و دختر ... شما اکنون در مسیر ...

دانلود بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

بررسی میزان تحمل استرس بین ... استرس بین دانشجویان پسر و دختر ... شما اکنون در مسیر ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... در بین دانشجویان دختر و ... استرس با فرسودگی شغلی در ... بررسی و مقایسه میزان ...

دانلود (بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در ...

... (بررسی میزان استرس و ... در بین دانشجویان دختر و ... در بین دانشجویان دختر و پسر ...

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دختران نوجوان و

بررسی و مقایسه میزان ... میزان+افسردگی+در+بین+دختران ... در نوجوانان دختر و پسر ...

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ...

... در بین دانش آموزان دختر و ... ,بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر ... صبا هواساز در مدل ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... انسانی، گروه روانشناسی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ در رشته ... فنی و مهندسی ...

پایان نامه مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان

... دختر و پسر .... بررسی میزان ... در بین دانشجویان دختر ... و مقایسه میزان استرس و ...

پایان نامه بررسی ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی در بین

استرس در سلامت روانی و ... بین میزان عملکرد و نیز میزان استرس دانش آموزان دختر و پسر از ...

مرجع دانشجویان ايران » بررسی رابطه استرس با افسردگی شغلی ...

... استرس و فرسودگی شغلی بین ... بررسی و مقایسه میزان ... و ایدز در بین جوانان دختر و ...