بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویانپروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسیگرایش روانشناسی عمومی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز - بریگز (MBTI)[1] و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد. طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه­ ی دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می باشد که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده­اند. نمونه­ ی آماری شامل 100 نفر از دانشجویان زن متأهل که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ­اند.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه1
1-2 بیان مسئله3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
1-4 اهداف پژوهش... 7
1-4-1 هدف اصلی:7
1-4-2 اهداف فرعی:7
1-5 فرضیات پژوهش... 8
1-6 عریف عملیاتی و نظری. 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 شخصیت چیست ؟10
2-2 ویژگیهای شخصیتی چیست ؟10
2-3 ابعاد شخصیت چیست ؟10
2-4 انواع شخصیت :10
2-5 ( مایرز - بریگز)13
2-6 تحلیل شخصیت مایرز - بریگز. 16
2-7 عرفی و تاریخچه MBTI16
2-8 موارد کاربرد آزمون MBTI20
2-9 توصیف آزمون MBTI22
2-10 حقایقی در زمینه گونه شخصیتی. 27
2-11 تعریف عام رضایت.. 28
2-12 عریف خاص رضایت (تماس جنسی)28
2-13 عریف رضایت از زندگی. 30
2-14 یدایش رضایت.. 30
2-15 ابعاد رضایت از زندگی. 32
2-16 عریف رضایت زناشویی. 32
2-17 رضایت از زندگی زناشویی. 34
2-18 عوامل مؤثر در رضایت زناشویی. 35
2-19 عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی. 35
2-20 خانواده و رضایت زناشویی. 39
2-21 ارزیابی کیفیت زندگی. 46
2-22 کیفیت زندگی زناشویی. 47
2-23سازگاری زناشویی و سلامت روان. 48
2-24پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی. 49
2-25پیشینه پژوهش در ایران. 51
فصل سوم: وش تحقیق
3-1طرح پژوهش... 54
3-2 جامعه آماری:54
3-3 نمونه پژوهش... 54
3-4 روش نمونه گیری. 55
3-5 ابزار پژوهش... 55
3-5-1 پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 55
3-6 آزمون شخصیتی سنخ نمای مایرز- بریگز. 57
3-7 روش اجرای پژوهش... 63
3-8 انتخاب آزمودنی. 63
3-9 روش پردازش داده ها64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه66
4-2 نتایج استنباطی. 79
4-3 اعتبار یابی. 94
4-4 نتایج به دست آمده95
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتایج. 97
5- 2 پیشنهادات و راه حل ها98
5- 3 محدودیت ها98
5-4 پیشنهاد به محققان آتی. 99
فهرست منابع و مآخذ. 100
الف) منابع فارسی. 100
ب) منابع انگلیسی. 104
ضــمائــم. 127
الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 127
ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 130
ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 133
فهرست جداول
جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت کلی زناشویی. 66
جدول 4- 2 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی. 68
جدول 4- 3 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی. 69
جدول 4- 4 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی حل تعارض... 69
جدول 4- 5 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی. 69
جدول 4- 6 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت.. 69
جدول 4- 7 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی. 70
جدول 4- 9 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 70
جدول 4- 10 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.70
جدول 4- 11 فراوانی در مولفه ی برون گرایی و درون گرایی. 71
جدول 4- 12 فراوانی در مولفه ی حسی- شهودی. 71
جدول 4- 13 فراوانی در مولفه ی متفکر-احساسی. 71
جدول 4- 14 فراوانی در مولفه ی ملاحظه کننده-داوری کننده72
جدول4-15: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش... 80
جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش... 84
جدول4-17: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش... 88
جدول4-18: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش... 91
فهرست نمودارها
نمودار4-1 فراوانی رضایت کل در قالب نمودار هیستوگرام72
نمودار4-2 فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام73
نمودار4-3 فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام73
در نمودار4-4 فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام74
نمودار4-5 فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام74
نمودار4-6 فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام75
نمودار4-7 فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام75
نمودار4-8 فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان در قالب نمودار هیستوگرام76
نمودار4-9 فراوانی رضایت از اقوام و دوستان در قالب نمودار هیستوگرام76
نمودار4-10 فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی در قالب نمودار هیستوگرام77
نمودار4-11 فراوانی برون گرایی-درون گرایی در قالب نمودار هیستوگرام77
در نمودار4-12 فراوانی حسی-شهودی در قالب نمودار هیستوگرام78
در نمودار4-13 فراوانی متفکر-احساسی در قالب نمودار هیستوگرام78
در نمودار4-14 فراوانی ملاحظه کننده-داوری کننده در قالب نمودار هیستوگرام79


بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان


رضایت زناشویی


تیپ شخصیتی مایرز بریگز


دانشجویان متاهل


رابطه زناشویی


مقاله: بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی ...

... بررسی رابطه بین تیپ های ... و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز ... را بین رضایت زناشویی با تیپ ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... های شخصیتی مایرز بریگز و ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... بررسی رابطه بین تیپ های ...

تیپ شخصیتی مایرز - پروژه ها - takbook.com

بررسی رابطه بین تیپ های ... بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه بین تیپ های ... های شخصیتی و رضایت زناشویی. ... و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز ...

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت ...

... تیپ های شخصیتی مایرز ... بررسی رابطه بین تیپ های ... بریگز و رضایت زناشویی در ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... مایرز بریگز , دانشجویان ...

رابطهی بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و رضایتمندی زناشویی

مقاله رابطهی بین تیپ های شخصیتی مایرز ... بررسی رابطه بین تیپ های ... بریگز و رضایت زناشویی ...

دانشجویان متاهل - پروژه ها - takbook.com

بررسی رابطه بین تیپ های ... بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ...

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با ... با رضایت زناشویی دانشجویان ... ( و تیپ های شخصیتی مایرز ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... بررسی رابطه بین تیپ های ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه بین تیپ های ... های شخصیتی و رضایت زناشویی. ... و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز ...

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت ...

... تیپ های شخصیتی مایرز ... بررسی رابطه بین تیپ های ... بریگز و رضایت زناشویی در ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... مایرز بریگز , دانشجویان ...

رابطهی بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و رضایتمندی زناشویی

مقاله رابطهی بین تیپ های شخصیتی مایرز ... بررسی رابطه بین تیپ های ... بریگز و رضایت زناشویی ...

دانشجویان متاهل - پروژه ها - takbook.com

بررسی رابطه بین تیپ های ... بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ...

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با ... با رضایت زناشویی دانشجویان ... ( و تیپ های شخصیتی مایرز ...

بررسي رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی ...

بررسي رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در ... بین تیپ های شخصیتی مایرز ...

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت ...

... تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در ... تیپ های شخصیتی مایرز بریگز ...

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی, در نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی ...

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت ...

... تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در ... تیپ های شخصیتی مایرز بریگز ...

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی, در نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی ...

پایان نامه ها و پرسشنامه های جدید موسسه …

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های ... و نقش آن در رضایت ... های شخصیتی در دانشجویان ...

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت ...

... تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در ... بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های ...

دانلود مقاله رابطهی بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی همسران و رضایت زناشویی ... مایرز بریگز و رضایت ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ... های شخصیتی و تعهد شغلی در ... های شخصیتی مایرز بریگز ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... باشد، رضایت بیشتری در پی ... مولفه های تیپ های شخصیتی x و y بر ... بررسی رابطه تیپهای ...

رابطه بین ابعاد شخصیت مایرز- بریگز با تیپ های

رابطه بین ابعاد شخصیت مایرز- بریگز با تیپ های ... بررسی رابطه بین ... تیپ شخصیتی دانشجویان ...

برسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز

برسی رابطه بین تیپ های شخصیتی ... بررسی قرار گرفت. در ... های شخصیتی مایرز بریگز و ...

رضايت زناشويي - پروژه ها - takbook.com

... رضایت زناشویی و ... بررسی ارتباط میان رضایت ... بر رابطه بین رضایت زناشویی ...