ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاههدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان كارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال تحصیلی9291 بود

هدف از تحقیق حاضر " بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان كارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال تحصیلی92-91" بود. سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن نمره كلی هوش هیجانی و ابعاد كارآفرینی (نیاز به پیشرفت، منبع كنترل درونی، مخاطره پذیری، تحمل ابهام، استقلال طلبی و خلاقیت) و با توجه به ویژگی­های جمعیت شناختی (جنسیت، دانشكده محل خدمت، مرتبه علمی، سنوات خدمت) مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل كلیه اعضای هیأت علمی رسمی كه 130=N نفر بودند كه با استفاده از جدول دكتر كرجسی و مورگان 97 نفر نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده­ها شامل یك پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی به نام بار – آن[1] كه مؤلفه­های خاصی از آن جدا گشته و به صورت یك پرسشنامه با 37 گویه درآمده است و پرسشنامه كارآفرینی كه به صورت محقق ساخته بوده با 47 گویه می­باشد كه ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ به ترتیب 64% و 92% بدست آمد. نتایج نشان داد بین نمره كلی هوش هیجانی و تمام ابعاد كارآفرینی به جز مؤلفه (خلاقیت) همبستگی مثبت و معنادار در سطح (5/0% P<) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با تحمل ابهام بیشترین رابطه و كمترین رابطه با میزان توفیق طلبی مشاهده شد. و بین هوش هیجانی و مولفه خلاقیت رابطه معناداری مشاهده نشد و همچنین تفاوت معناداری بین میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی برحسب (دانشكده محل خدمت، مرتبه علمی، سنوات خدمت) مشاهده نشد به جز (جنسیت) كه هوش هیجانی اعضای هیأت علمی مردها بیشتر از زنها بود و این بخاطر تفاوت بین نسبت آنها در تعداد است. و تفاوت معناداری بین میانگین كارآفرینی اعضای هیأت علمی برحسب (مرتبه علمی، دانشكده محل خدمت) مشاهده نشد ولی از لحاظ جنسیت (مردها بیشتر از زنها) و سنوات خدمت تفاوت معناداری مشاهده می­شود
فهرست مطالب
چكیده. ‌م
مقدمه. ‌ن
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله. 2
1-2- اهمیت و ارزش تحقیق.. 4
1-3- اهداف تحقیق.. 5
1-3-1-هدف کلی.. 5
1-3-2-اهداف جزئی:6
1-4- قلمرو پژوهش.... 6
1-4-1- قلمرو موضوعی.. 6
1-4-2- قلمرو مکانی.. 7
1-4-3- قلمرو زمانی.. 7
1-5- فرضیه های تحقیق.. 7
1-6- تعاریف واژه ها8
1-6-1- تعاریف نظری واژه ها8
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:11
1-7- ﻣﺪل تحلیلی Kuratko.. 13
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 15
2-1-1 تعریف و تبیین هوش... 15
2-1-2 بررسی نقش و جایگاه هیجانات... 17
2-1-3 فیزیولوژی هیجان. 18
2-1-4 نظریه جیمز- لانگه. 19
2-1-5 نظریه کنون - بارد. 21
2-1-6 تعریف هوش هیجانی.. 22
2-1-7 اهمیت و جایگاه هوش هیجانی.. 23
2-1-8 ابعاد هوش هیجانی.. 24
2-1-8-1 ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن:24
2-1-8-2 ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن. 26
2-1-9 آموزش هوش هیجانی.. 28
2-1-10 ضرورت هوش هیجانی در آموزش عالی.. 28
2-2- قسمت دوم: ادبیات تحقیق.. 30
2-2-1کارآفرینی چیست؟. 30
2-2-2 اهمیت و ضرورت کارآفرینی.. 31
2-2-3 باورهای غلط در مورد کارآفرینی.. 32
2-2-4 کلمه کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان. 33
2-2-5 کارآفرین از دیدگاه محققین علوم رفتاری.. 34
2-2-6 کارآفرینی از دید اندیشمندان مدیریت... 34
2-2-7 کارآفرین سازمانی.. 36
2-2-8 ویژگی­ها و ابعاد كارآفرینی.. 39
2-2-8-1 نیاز به پیشرفت... 39
2-2-8-2 مرکز کنترل. 40
2-2-8-3 تمایل به مخاطرهپذیری.. 42
2-2-8-4 حس استقلال. 43
2-2-8-5 خلاقیت... 43
2-2-8-6 تحمل ابهام. 44
2-2-9 سوابق کارآفرینان. 44
2-2-10. فرآیند کارآفرینی.. 46
2-2-11. عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی.. 49
2-2-12. آموزش کارآفرینی.. 50
2-2-13. نقش دولت ارتباط با کارآفرینی.. 51
2-2-14. نقش دانشگاه در کارآفرینی.. 51
2-2-15 خلاصه بندی فصل دوم:53
2-3- قسمت سوم: پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با هوش هیجانی و کارآفرینی.. 54
2-3-1 بازنگری در تحقیقات در زمینه هوش هیجانی.. 54
2-3-1-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 54
2-3-1-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در جهان. 54
2-3-2 بازنگری در تحقیقات انجام شده در زمینه كارآفرینی.. 55
2-3-2-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه کارآفرینی.. 55
2-3-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج در زمینه کارآفرینی.. 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه. 59
3-2 روش تحقیق.. 60
3-3 جامعه آماری.. 61
3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 62
3-5 ابزار اندازه گیری.. 63
3-6 پایایی و روایی پرسشنامه هوش هیجانی.. 65
3-7 پایایی پرسشنامه. 66
3-8 روش­های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه. 70
4-2. بررسی سؤالهای پژوهشی.. 71
4-3- یافته های تحقیق.. 82
فصل پنجم: نتایج تحقیق
5-1- خلاصه موضوع روشها87
5-2- نتایج یافته های پژوهش.... 88
5-3-نتیجه گیری کلی.. 94
5-4- محدودیت­های تحقیق.. 94
5-5- پیشنهادات کاربردی.. 95
5-6- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 96
منابع و مآخذ. 97
منابع فارسی.. 97
منابع لاتین.. 101
پیوست ها105
پیوست 1 : پرسشنامه هوش هیجانی.. 106
پیوست 2 : پرسشنامه کارآفرینی.. 109
پیوست 3: خروجی نرم افزار SPSS.. 111
Abstract….................................127
فهرست جداول
جدول (2-1) مقایسه کارآفرینان با مدیران. 36
جدول (2-2) مقایسه ویژگیهای شخصیتی بین کارآفرینان مستقل و سازمانی.. 38
جدول (2-3) خلاصه تحقیقات دربارۀ ویژگی توفیق طلبی در افراد کارآفرین.. 40
جدول (2-4) خلاصه تحقیقات درباره مرکز کنترل. 41
جدول (2-5) خلاصه تحقیقات دربارهی مخاطره پذیری در کارآفرینان. 42
جدول (3-1) جامعه آماری را به تفکیک دانشکده، مرتبه علمی، جنسیت... 61
جدول (3-2) جامعه آماری را به تفکیک دانشکده. 62
جدول (3-3) توزیع سؤالهای پرسشنامه کارآفرین به حسب ابعاد آن نشان میدهد.64
جدول (3-4) شواهد. 65
جدول (4-1) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه... 71
جدول (4-2) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان استقلال طلبی هیأت علمی دانشگاه .... 71
جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان تحمل ابهام اعضای هیأت علمی دانشگاه ... 72
جدول (4-4) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان توفیقطلبی اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 72
جدول (4-5) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 73
جدول (4-6) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان مخاطره پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 73
جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان درونی بودن منبع کنترل اعضای هیأت علمی دانشگاه  74
جدول (4-8): نتایج t مستقل مقایسه میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی دانشگاه ... 74
جدول (4-9) نتایج تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس انشکدههای دانشگاه . 75
جدول (4-10) مقادیر میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس دانشکده های دانشگاه  75
جدول (4-11): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس مرتبه علمی 76
جدول (4-12): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی بر اساس سنوات خدمت... 76
جدول (4-13): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 77
جدول (4-14): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه ب77
جدول (4-15) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی بر اساس سن.. 78
جدول (4-16) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی بر اساس تحصیلات (مونث مذكر)78
جدول (4-17) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی 79
جدول (4-18) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 79
جدول (4-19) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 80
جدول (4-20) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 80
فهرست اشکال
شکل( 2-1) تفسیر پاسخ های بدنی.. 20
شکل (2-2) نظریه کنون- بارد. 22
شکل (2-3) نمودار فرآیند کارآفرینی.. 48
فهرست نمودار
نمودار (4-1) مربوط به نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان كارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه براساس سنوات خدمت...81


ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه


اعضای هیأت علمی


دانشگاه


ابعاد كارآفرینی


هوش هیجانی


ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

... ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه ... ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

... رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه ... و میزان کارآفرینی اعضای ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه دسته: روان شناسی

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و ... هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

اعضای هیأت علمی دانشگاه ... ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه. ... میزان تحقق هدف ...

رابطه - profdoc.um.ac.ir

... اعضای هیات علمی و رابطه آن ... رابطه ی هوش هیجانی و ... اعضای هیئت علمی دانشگاه ...

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت …

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش ... رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

خدمات علمی و پژوهشی آنلاین - موضوعات پایان نامه …

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

خدمات علمی و پژوهشی آنلاین - موضوعات پایان نامه …

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

پژوهش سرا - payannameh-modir.blogfa.com

45-ارزیابی میزان بهره ... 173-بررسی رابطه هوش هیجانی و ... حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ...

دکترمهدی شریعتمداری Dr M.Shariatmadari - عناوین …

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش ...

... دیدگاه اعضای هیأتعلمی دانشگاه ... رابطهی بین هوش هیجانی و هوش ... و میزان تغییر ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان بر میزان ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و ... اعضای هیأت علمی دانشگاه; ... علمی تربیت بدنی و میزان ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی eq و رفتار ... برسی رابطه بین هوش عاطفی و ... اعضای هیات علمی ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه

... رابطه بین هوش هیجانی و به ... اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم ... رابطه ی بین ...

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت …

رابطه. ی آن با هوش ... وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه ... بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک ...

پروژه رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران آموزشی | علمی

پرسشنامه ارزیابی میزان ... اعضای هیات علمی دانشگاه; ... رابطه هوش هیجانی و ...

پایان نامه رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و

... پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه هدف ... ارزیابی میزان ... رابطه هوش هیجانی با ...

مدیریت - پیشنهاد - hamed846bagheri.blogfa.com

بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

رابطهی مؤلفه‌های هوش اخلاقی و رهبری تیمی مدیران …

... اعضای هیات علمی ... رابطهی هوش هیجانی ... هیئت علمی دانشگاه ادبیات و ...

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

... شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه ... ارزیابی میزان همخوانی ... رابطه هوش هیجانی و ...

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی

... و کارآفرینی در ... اعضای هیئت علمی دانشگاه ... رابطه میزان دینداری و ...

پروژه رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران آموزشی | …

پرسشنامه ارزیابی میزان ... رابطه هوش هیجانی و ... اثربخشی اعضای هیات علمی دانشگاه;

پروپوزال بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت …

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و ... اعضای هیات علمی دانشگاه; ... علمی تربیت بدنی و میزان ...

پرسشنامه - مشاوره در پایان …

بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... اعضای هیأت علمی در ... و ارزیابی هوش هیجانی بر ...

برخی از عناوین جهت بالابردن بازدید وبلاگ-برای هر …

بررسی رابطه ی کارآفرینی با ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در ...