بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاهپایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی (گرایش عمومی)

هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد.
در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که مشغول به تحصیل در سال 1393 هستند را شامل می شود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 100 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید.
در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه افسردگی بک که شامل 21 سوال می باشد. پرسشنامه اضطراب کتل که شامل 40 سوال می باشد و پرسشنامه دینداری گلاك و استارك می باشد.
روش ارسال و جمع آوری داده ها بوسیله مراجعه حضوری انجام شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل دینداری، اضطراب و افسردگی به ترتیب 737/0، 742/0 و 691/0 بوده است. می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد. در این پژوهش از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده کرده‌ایم.
فهرست مطالب
چکیده‌د
فصل اول
كلیات تحقیق
مقدمه. 2
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4
اهداف پژوهش.... 6
هدف اصلی.. 6
اهداف فرعی.. 6
سوال های اصلی تحقیق.. 6
فرضیه های پژوهش.... 6
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه. 10
بخش اول: تحقیقات داخلی و خارجی.. 12
تاریخچه مطالعاتی.. 12
بررسی مطالعات تجربی قبلی.. 15
پیشینه در جهان.. 15
پیشینه داخلی.. 16
بخش دوم: مطالعات نظری.. 20
ضرورت بررسی پدیده دینداری در بین دانشجویان.. 20
نقش دین در بهداشت روانی.. 22
دین‌شناسی و دین‌داری در دانشجویی.. 25
سکولاریزم:25
ارزش:25
هنجارها:25
نگرش:26
مناسک:26
جهانی‌شدن:26
جامعه‌پذیری:26
بررسی نظریه‌های جامعه شناختی در حوزه دینداری:26
نظریه دینی دورکیم.. 26
نظریه تفهمی وبر. 27
نظریه مارکس درباره دین.. 28
دینداری از نظر واخ.. 29
رویکرد کارکردگرایی اسمیت... 30
رویکرد کارکردگرایی براون.. 30
رویکرد نئوکارکردگرایی یینیگر. 31
رویکرد کارکردگرایی اودی.. 31
رویکرد کارکردگرایی دیویس.... 32
نظریه جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن.. 32
الگوی دینداری لنسکی.. 34
الگوی دینداری گلاک و استارک... 35
نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت... 37
کارکردهای دینداری در زندگی اجتماعی.. 44
دین‌داری در آینة تاریخ.. 51
دین‌داری و معنویت... 52
تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف دانشجویی.. 52
رابطه دین‌داری و معنویت‌... 53
مطالعة طولی مؤسسة توسعة انسانی.. 54
تغییرات دین‌داری و معنویت در دانشجویان.. 55
آسیب شناسی دینی دانشجویان از نظر استاد مطهری.. 60
دینداری و نسل دانشجوی امروز60
گروه اندیشه. 60
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق.. 65
جامعه آماری.. 65
حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 66
ابزار پژوهش.... 66
روش گردآوری داده ها68
روایی وپایائی پرسشنامه. 68
روایی(اعتبار):68
پایائی(اعتماد):69
روش تجزیه وتحلیل داده ها69
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 71
توصیف داده ها71
تحلیل داده ها71
آزمون نرمال بودن متغیرها71
فرضیات اصلی پژوهش.... 72
فرضیات فرعی پژوهش.... 75
فصل پنجم
ارائه نتایج و محدودیت های پژوهش
نتیجه‌گیری.. 84
آزمون فرضیات... 85
فرضیه های اصلی.. 85
فرضیات فرعی.. 85
محدودیتهای تحقیق.. 89
پیشنهادات کلی / عمومی.. 90
پیشنهاد برای مدیریت دانشگاه90
پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 90
پیشنهاد به محققان آتی.. 90
منابع.. 91
پرسشنامه. 94
فهرست جداول
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 71
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 72
جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و اضطراب دانشجویان.. 72
جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و اضطراب.. 73
جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 73
جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی اضطراب از طریق دینداری.. 73
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و افسردگی دانشجویان.. 74
جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و افسردگی.. 74
جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 74
جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی افسردگی از طریق دینداری.. 75
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 75
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 75
جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 76
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 76
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و تنش ارگی دانشجویان.. 77
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 77
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 77
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 78
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 78
جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و تنش ارگی دانشجویان.. 78
جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 79
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 79
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 79
جدول 4-24: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 80
جدول 4-25: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و تنش ارگی دانشجویان.. 80
جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 81
جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 81
جدول 4-28: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 81
جدول 4-29: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 82
جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و تنش ارگی دانشجویان.. 82


بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه


دین


دینداری


اضطراب


افسردگی


سلامت روانی


بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ... میزان اضطراب افسردگی ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه. ... اضطراب و افسردگی در ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

دانشگاه آزاد اسلامي و ... ... اطلاعيه ستاد اجرايي پانزدهمين آزمون سراسري قرآن و عترت در ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

ی هوش هیجانی و ... دانشجویان دانشگاه آزاد ... دانلود کلیپ خنده دار در مورد ... دانشگاه فنی و ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه,بررسی رابطه دینداری و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در

بررسی میزان اضطراب در ... نفس و افسردگی دانشجویان ... بررسی رابطه دینداری و میزان ...

دانلود بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه:

بررسی رابطۀ معنویت و دینداری و اضطراب دانشجویان - …

... که اضطراب و دینداری رابطه ... میزان اضطراب و دینداری ... در رابطه با بررسی رابطۀ ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

دین دینداری اضطراب افسردگی ... بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

دانشگاه آزاد اسلامي و ... دانلود سریال جواهری در ... قرآن کریم در برنامه« میزان تفسیر ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

ی هوش هیجانی و ... دانشجویان دانشگاه ... و میزان اضطراب و افسردگی ... بررسی رابطه دینداری و ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه,بررسی رابطه دینداری و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در

بررسی میزان اضطراب در ... نفس و افسردگی دانشجویان ... بررسی رابطه دینداری و میزان ...

دانلود بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه:

بررسی رابطۀ معنویت و دینداری و اضطراب دانشجویان - …

... که اضطراب و دینداری رابطه ... میزان اضطراب و دینداری ... در رابطه با بررسی رابطۀ ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

دین دینداری اضطراب افسردگی ... بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه ی دین داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان

... و اضطراب در دانشجویان ... در دانشجویان دانشگاه ... بررسی رابطه دینداری و ...

دانلود پایان نامه در مورد رابطه بین باورهای غیر منطقی و ...

... میزان اضطراب در ... بررسی رابطه ... در دانشجویان دانشگاه ... میزان اضطراب و افسردگی ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ol2-بررسی اضطراب و افسردگی در ... اضطراب در دانشجویان دانشگاه ... رابطه دینداری و میزان ...

بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان

... اضطراب و افسردگی در دانشجویان ... بررسی میزان اضطراب در بین ... بررسی رابطه دینداری با ...

پژوهش علوم اجتماعی - بررسی ارتباط بین گرایش دینی و

... میزان افسردگی و اضطراب ... بررسی رابطه گرایش دینی و ... در بین دانشجویان و ...

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ...

بررسی رابطه بین ... و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و ... منطقی و میزان اضطراب در ...

بررسی رابطه ی دین داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان

»» بررسی رابطه ی دین داری و ... جمله افسردگی و اضطراب. ... در دانشجویان دانشگاه ...

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دختران نوجوان و

بررسی و مقایسه میزان افسردگی ... ‎بررسی و مقایسه میزان ... /بررسی+و+مقایسه+میزان+افسردگی+در ...

پایان نامه روانشناسی و علوم اجتماعی - قسمت چهارم

... افسردگی و اضطراب ... در دانشجویان دانشگاه ... بررسی میزان دینداری در ...

دانلود تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان ...

... بررسی رابطه بین دینداری و ... در دانشجویان دانشگاه ... با میزان اضطراب، افسردگی و ...

روانشناسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

بررسی رابطه سبک¬های ... در افسردگی و اضطراب دانش ... با افسردگی در دانشجویان دانشگاه ...

بررسی تاثیر عمل به باورهای مذهبی بر تاب آوری و

رابطه دینداری و تاب ... مذهبی و میزان اضطراب در ... روان در دانشجویان دانشگاه علوم ...