بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطههدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 931392می باشد

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه  در سال تحصیلی 93-1392می باشد
به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت تصادفی 60 دانش آموز از دبیرستان  انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بار- آن و اضطراب بک بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.
جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه  می باشد. نمونه آماری ، تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه  می باشد. روش نمونه ای ، خوشه ای چند مرحله ای می باشد.
فهرست مطالب
چکیده‌ج
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
1-4- اهداف پژوهش... 8
1-4-1- هدف کلی:8
1-4-2- هدف های جزئی:8
1-5- فرضیه های پژوهش... 8
1-6- قلمرو تحقیق. 9
1-6-1- قلمرو موضوعی.. 9
1-6-2- قلمرو مکانی.. 9
1-6-3- قلمرو زمانی.. 9
1-7- متغیرهای تحقیق. 9
1-8- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی.. 10
1-8-1-تعاریف نظری... 10
1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- پیشینه. 13
2-2- تاریخچه. 15
2-3- هوش و انوع آن. 16
2-4-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک.... 16
2-5-1- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 16
2-5-2- انواع هوش از دیدگاه ترستون.. 17
2-5-3- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ..... 17
2-5-4- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 18
2-6- هوش هیجانی.. 18
2-7-اندازه‌گیری هوش هیجانی.. 19
2-8- مؤلفه های اصلی هوش هیجانی و اجتمایی و عوامل تشکیل دهنده آن ها19
2-9- مولفه ها ی هوش هیجانی و شرح کامل آنها22
2-10- وراثت یا محیط کدام یک مؤثرند؟. 22
2-11- تقسیم‌بندی افراد بر اساس IQ وEQ.. 23
2-12- الگوی رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی.. 24
2-13- نقش هوش هیجانی در ارتباط زناشویی.. 25
2-14-اهمیت هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری.. 26
2-15- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار. 29
2-16- هوش هیجانی و مدیریت بازار. 30
2-16-1- علایم‌ شایع‌.. 31
2-16-2-علل‌.. 32
2-16-3- عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر. 32
2-16-4-پیشگیری‌... 32
2-16-5- عوارض‌ احتمالی‌.. 33
2-16-6-درمان‌.. 33
2-17- مواد غذایی ضد استرس... 34
2-18- چگونه می‌توان استرس را از زندگی خود حذف کرد؟. 36
2-19- چگونه می‌توان فهمید سطح بهینه استرس برای افراد چیست؟. 36
2-20- چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟. 37
2-21- مشخص کنید چه تغییری می‌توانید ایجاد کنید؟. 37
2-22- راههای درمان استرس :42
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- طرح پژوهش... 45
3-2- جامعه آماری:45
3-3- نمونه پژوهش... 45
3-4- روش نمونه گیری.. 45
3-5- ابزار پژوهش... 46
3-6- روش اجرای پژوهش... 46
3-7- روش پردازش داده ها46
3-8- روایی و اعتبار. 46
3-9- پرسشنامه اضطراب بک.... 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه. 55
فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و ارائه راهکارها
5-1- مقدمه. 68
5-2-نتایج تحقیق. 68
5-4- محدودیتهای تحقیق. 71
5-5- پیشنهادات کلی / عمومی.. 71
5-5-1-پیشنهاد برای افراد. 72
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی... 72
5-5-3-پیشنهاد به محققان آتی.. 72
فهرست منابع :73
فهرست نمودارها
نمودار 1: میانگین متغیرها56
نمودار 2: میانگین اضطراب و هوش هیجانی.. 56
نمودار3: درصد افراد درون هر 4 طبقه ی اضطراب.. 57
نمودار 4: تعداد افراد درون طبقات خود ابرازی.. 57
نمودار 5: تعداد افراد درون طبقات همدلی.. 58
نمودار 6: تعداد افراد درون طبقات مسئولیت پذیری اجتماعی.. 58
نمودار7: تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذیری.. 59
نمودار 8: تعداد افراد درون طبقات کنترل تکانه. 59
نمودار 9: تعداد افراد درون طبقات واقع گرایی.. 60
نمودار 10: تعداد افراد درون طبقات خوش بینی.. 60
نمودار 11: تعداد افراد درون طبقات احترام به خود. 61
نمودار 12: تعداد افراد درون طبقات روابط بین فردی.. 61
نمودار 13: تعداد افراد درون طبقات شادمانی.. 62
نمودار 14: تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس... 62
نمودار 15: تعداد افراد درون طبقات حل مسأله. 63
نمودار 16: تعداد افراد درون طبقات خود آگاهی هیجانی.. 63
نمودار 17: تعداد افراد درون طبقات استقلال. 64
نمودار 18: تعداد افراد درون طبقات خود شکوفایی.. 64
نمودار 19: نمودار تراکنش بین اضطراب و هوش هیجانی.. 65
فهرست جداول
جدول1:میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 49
جدول 2: میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 50
جدول 3: آمار توصیفی متغیرها55
جدول 4: ضریب همبستگی پیرسون.66


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه


هوش هیجانی


دانش آموزان


استرس


فشار عصبی


خانواده


اجتماع


مدرسه


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در ... در بین دانش آموزان مقطع ... متوسطه. بررسی رابطه ی هوش ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

... ی هوش هیجانی و استرس در بین ... بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در ... در بین دانش آموزان مقطع ... متوسطه, 15 ... بررسی رابطه ی ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ... ی هوش هیجانی و استرس در بین ...

مقاله و پایان نامه بررسی هوش هیجانی با اضطراب …

... در دانش آموزان مقطع متوسطه ... رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش ...

تحقیق بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

... ی بین هوش هیجانی معلمان و ... دانش آموزان بررسی رابطه ... دانش آموزان مقطع ... زندگی در ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

... بررسی رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... دانش آموزان مقطع متوسطه ...

رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در ...

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی ... رابطه بین هوش هیجانی و ... در دانش آموزان ممتاز و ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

در دانش آموزان هنرستان کار ... دانش آموزان مقطع متوسطه ... خرم آباد پورتال اداره كل آموزش و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در بین دانش آموزان بررسی ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در بین دانش آموزان بررسی ...

دانلود تحقیق آماده در مورد بررسی رابطه بین هوش

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... مقطع متوسطه 100 ... 139 بررسی ... در بین دانش اموزان مقطع ...

بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و

بررسی رابطه هوش هیجانی ... های دانش آموزان در ... بین متغیرهوش هیجانی و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ... بررسی رابطه بین هوش ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ... در دانش آموزان مقطع ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با …

... دانش آموزان مقطع متوسطه ... در بین دختران و ... هدف بررسی رابطه هوش معنوی و ...

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در ...

... فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل ... بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین ...

میگنا - بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی عمومی در دانش ...

... دانش آموزان مقطع متوسطه ... در پژوهش های آتی به بررسی ... رابطه­ی هوش معنوی و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

... بررسی رابطه هوش هیجانی و ... دانش آموزان مقطع متوسطه ... استرس در بین دانش آموزان ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

... در زمینه‌ی هوش هیجانی و ... دانشآموزان مقطع متوسطه ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

... در زمینه‌ی هوش هیجانی و ... دانشآموزان مقطع متوسطه ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ...

رابطه‌ ابعاد هوش هيجاني و مشکلات رفتاري دانش آموزان در

... دانش آموزان در 1 . رابطه ... بررسی رابطه ابعاد هوش ... ی-ابعاد-هوش-هیجانی-و ...

پروپوزال بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت …

... دانش آموزان دوره ی متوسطه ... در میان دانش آموزان مقطع ... رابطه بین هوش هیجانی و ...

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با …

... در دانشآموزان ... بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانشآموزان ...

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و

... در دانش آموزان مقطع متوسطه ... رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش ...

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و

نتایج بیانگر عدم همبستگی بین هوش هیجانی و ... ی دوم متوسطه; رابطه ... در دانشآموزان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با …

... مقطع متوسطه از ... رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی با …

بررسی رابطه تاب آوری و ... هوش هیجانی در رابطه بین ... دانش آموزان مقطع متوسطه ...

دکتر اصغر آقایی جشوقانی - khuisf.ac.ir

رابطه ی هوش هیجانی با ... وفراشناخت در دانش آموزان مقطع ... بررسی رابطه بین احساس ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان ...

... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ... و خلاقيت در دانش آموزان ...