داده كاوی در بانكداریپروژه کارشناسیرشته مهندسی فناوری اطلاعات و كامپیوتر

امروزه با گسترش روزافزون اطلاعاتی که بشر با آن­ها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روش­هایی هم­چون داده­ کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ­ها امری غیر قابل اجتناب است. سازمان­ها با استفاده از داده­ کاوی می­توانندفرآیندهای تصمیم­ گیری را بهبود بخشند. داده ­کاوی سبب می­شود که سازمان­ها ازسطح داده به سطوح بالاتر دانش و الگوهای ناشناخته برسند.
در این میان بانک­ها اساساً از پایگاه­های داده متعدد و گسترده­ای برخوردار هستند که حاوی اطلاعات مربوط به مبادلات و جزئیات دیگر مربوط به مشتریانشان است. داده ­کاوی به نوبه­ی خود در راستای حل مسائل موجود در کسب و کار در صنعت بانکداری و مالی آن هم به واسطه ­ی یافتن الگوها، روابط علی و معلولی و روابط حاکم در قیمت­های بازار و اطلاعات کسب و کار مشتریان به کار می­رود. 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 دانش نوین داده­کاوی
1-1. مقدمه ......................................... 1
1-2. تاریخچه داده­ کاوی .................................................................. 2
1-3. چرا داده ­کاوی لازم است؟ ...................................................................... 2
1-4. فرآیند کشف دانش و داده ­کاوی .................................... 3
1-5. معرفی برخی از روش­های داده­ کاوی .............................. 7
1-5-1. تحلیل انحراف .................................................. 8
1-5-2. نمایه ­سازی ............................................ 9
1-5-3. قوانین وابستگی .............................................. 10
1-5-4. تحلیل توالی ......................................... 13
1-5-5. خوشه ­بندی .............................................. 14
1-5-6. دسته­ بندی ......................................... 19
1-5-7. پیش ­بینی ......................................................... 21

فصل 2 کاربرد­های داده­ کاوی در صنعت بانکداری
2-1. مقدمه ..................................................................... 23
2-2. داده ­کاوی در بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان بانک ................................. 25
2-2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و پروفایل ­سازی از آن­ها ........................ 27
2-2-2. مراقبت از مشتری ...................................................................... 32
2-2-3. داده ­کاوی و تحلیل رویگردانی مشتریان ........................................ 34
2-3. کاربرد داده­ کاوی در کشف تقلب و سوء استفاده­ های مالی ................................ 42
2-4. داده ­کاوی و پیش­ بینی عملکرد بانک ................................. 55
2-5. داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان بانک .............................. 60
2-6. کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ............................ 68
فصل 3 مثال­های عملی از کاربرد داده­ کاوی در صنعت بانکداری
3-1. کاربرد داده­ کاوی در بخش­بندی مشتریان ........................... 74
3-1-1. مقدمه ................................................ 74
3-1-2. ارزش چرخه عمر مشتری، مفهوم تعاریف ................................. 76
3-1-3. استفاده از مدل­های خوشه ­بندی و CLV جهت بخش­بندی مشتریان بانک ....................... 77
3-1-4. ارائه سرویس مناسب به مشتریان بالقوه ......................................... 81
3-2. رتبه­ بندی اعتبار متقاضیان دریافت وام با استفاده از تکنیک­های داده­ کاوی ................ 84
3-3. رتبه ­بندی اعتبار با استفاده از نسبت­های مالی ............................................ 88
3-4. بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری با استفاده از داده ­کاوی ............................. 90
3-4-1. پروژه طراحی بخش­بندی رفتاری ............................................... 91
3-4-2. آماده ­سازی داده ­های مورد نیاز برای ساخت مدل ................................ 92
3-4-3. انتخاب جمعیت بخش­بندی .................................. 93
3-4-4. شاخص­های کلیدی عملکرد درباره استفاده از کارت­های اعتباری .................. 93
3-5. سه گام اصلی فرآیند تحلیل ........................................... 97
3-6. گزارش، گام نهایی فرآیند داده ­کاوی .................................. 116
3-7. مزایا و معایب داده­ کاوی ........................................ 116
3-8. نتیجه­ گیری .................................. 118
فهرست اشکال
شکل ­1-1. فرآیند کشف دانش ................................................ 6
شکل 1-2. عملکردهای داده­ کاوی .................................................... 8
شکل 1-3. تحلیل انحراف در یک پایگاه داده ................................... 9
شکل 1-4. نمونه­ای از توالی بازدید­های وب ..................................... 14
شکل 1-5. نمونه­ای ساده از خوشه­ بندی مشتریان .................... 16
شکل 1-6. خوشه­ بندی با استفاده از K-means ................18
شکل 1-7. درخت تصمیم­گیری برای دسته­بندی مشتریان ................... 21
شکل 1-8. رگرسیون خطی ساده ..................................... 22
شکل 2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و داده­ کاوی ......................... 29
شکل 2-2. دوره ­های زمانی مختلف در مسأله رویگردانی مشتریان بانک ................. 36
شکل 2-3. دسته­ بندی انواع تقلب ............................................. 43
شکل 2-4. فراوانی مدل­های استفاده شده در کشف سوء استفاده­ های مالی ................. 46
شکل2-5. رتبه­ بندی اعتبار در صنعت بانکداری ............................ 61
شکل 2-6. DMU در فرآیند تحلیل پوششی داده ­ها ................. 71
شکل 2-7. شاخص­های خروجی مورد استفاده در تحلیل پوششی داده ­ها ............... 72
شکل 3-1. مدل­سازی خوشه­ بندی مشتریان بانک­ها در Clementine ................................... 79
شکل 3-2. نتایج خوشه ­بندی مشتریان بر اساس روش SOM ............................. 79
شکل 3-3. توزیع شغلی مشتریان هر خوشه ................. 79
شکل 3-4. استفاه از الگوریتم Aprioriدر نرم ­افزار Clementine ........................... 82
شکل 3-5. فرآیند مدل­سازی رتبه ­بندی اعتبار مشتریان بانکی در Clementine............... 86
شکل 3-6. مقایسه مدل­های رتبه­ بندی اعتبار با استفاده از منحنی Gain ................ 86
شکل 3-7. قواعد رفتاری حاصل از مدل­ رتبه ­بندی اعتبار ............................. 87
شکل 3-8. فرآیند مدل­سازی Clementine ............................. 98
شکل 3-9. نمودار نمایه خوشه 1 ............................ 108
شکل 3-10. نمودار نمایه خوشه 2 ........................ 109
شکل 3-11. نمودار نمایه خوشه 3 .......................... 110
شکل 3-12. نمودار نمایه خوشه 4 ......................... 111
شکل 3-13. نمودار نمایه خوشه 5 ........................ 112
شکل 3-14. نمودار نمایه خوشه 6 ......................... 113
شکل3-15. نمودار نمایه خوشه 7 ....................... 114
شکل 3-16. نمودار نمایه خوشه 8 ............... 115
فهرست جداول
جدول 1-1. لیستی از محصولات و خدمات قابل ارائه در بانک..... 11
جدول 1-2. نمونه داده­ های مورد نیاز در مدل­سازی مسأله دسته­ بندی .................... 20
جدول 2-1. پژوهش­های انجام شده در در زمینه کاربرد داده­ کاوی در تحلیل رویگردانی مشتریان ....... 42
جدول 2-2. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در زمینه کشف تقلب ............. 55
جدول 2-3. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ......... 60
جدول 2-4. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان ......... 68
جدول 3-1. پروفایل­های حاصل با استفاده از خوشه ­بندی .......................... 80
جدول 3-2. نمونه ­ای از قوانین وابستگی تولید شده در یک خوشه ............... 83
جدول 3-3. متغیرهای مورد استفاده در رتبه­ بندی اعتبار .................................. 85
جدول 3-4. بخش­بندی کارت­­های اعتباری، خلاصه روش اجرا ................................... 94
جدول 3-5. فیلدهای استفاده شده برای بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری ....................... 97
جدول 3-6. تصمیم ­گیری برای تعداد اجزای استخراجی با آزمودن جدول"واریانس" در PCA ........... 99
جدول 3-7. فهم و طبقه­ بندی اجزا با استفاده از ماتریس محوری اجزاء ......................... 100
جدول 3-8. تفسیر قوانین استخراج شده اجزاء ........................ 101
جدول 3-9. مراکز خوشه­ ها....................................... 102
جدول 3-10. میانگین درصد خریدها بر مبنای نوع کالا در خوشه­ ها ................. 103
جدول 3-11. میانگین تعداد خرید بر مبنای نوع کالا در خوشه ­ها ......................... 104
جدول 3-12. نمایه­ سازی خوشه­­ ها بر مبنای شاخص­های عملکرد ............... 106
جدول 3-13. نمایه­ سازی خوشه­ ها بر مبنای مشخصه ­های جمعیت شناختی .............. 107


داده كاوی در بانكداری


داده کاوی


بانکداری


داده کاوی - داده کاوی در بانکداری الکترونیک

داده کاوی در بانکداری الکترونیک ... تشریح داده كاوی در بانك: بدلیل حجم گسترده و بسیار زیاد ...

داده كاوی در بانكداری - nabfile.rozblog.com

داده كاوی در بانكداری دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1924 کیلوبایت ...

داده كاوی در بانكداری

داده كاوی در بانكداری دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1924 کیلوبایت ...

داده كاوی در بانكداری - bestofday.ir

داده کاوی در بانکداری دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 16 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1924 کیلوبایت ...

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم ...

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده كاوی در بانكداری ... ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - كاربر داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ...

داده کاوی - dadekavi-eng611.mihanblog.com

1-بانكداری از جالب ... امروزه كاربرد داده كاوی در دنیا بطور فزاینده ای در حال گسترش است و توان ...

داده کاوی - كاربرد داده كاوی در مدیریت ریسك عملیات …

كاربرد داده كاوی در مدیریت ... بالقوه این روشها در نظام بانكداری ایران پژوهش ...

دانلود داده كاوی در بانكداری

دانلود داده كاوی در بانكداری. ... نرم افزار KMplayerیکی از بهترین و قدرتمندترین نرم افزارهای ...

Nothing To Display - داده كاوی و كاربرد آن در تصمی …

داده كاوی و كاربرد آن در تصمی مگیری ... مطالعه موردی كاربرد دادهكاوی در بانكداری

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده كاوی در بانكداری ... ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - كاربر داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ...

داده کاوی - dadekavi-eng611.mihanblog.com

1-بانكداری از جالب ... امروزه كاربرد داده كاوی در دنیا بطور فزاینده ای در حال گسترش است و توان ...

داده کاوی - كاربرد داده كاوی در مدیریت ریسك عملیات …

كاربرد داده كاوی در مدیریت ... بالقوه این روشها در نظام بانكداری ایران پژوهش ...

دانلود داده كاوی در بانكداری

دانلود داده كاوی در بانكداری. ... نرم افزار KMplayerیکی از بهترین و قدرتمندترین نرم افزارهای ...

Nothing To Display - داده كاوی و كاربرد آن در تصمی …

داده كاوی و كاربرد آن در تصمی مگیری ... مطالعه موردی كاربرد دادهكاوی در بانكداری

دانلودداده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها

داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها دسته: کامپیوتر بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم ...

بانکداری و داده کاوی - farsibuzz.ir

داده كاوی در بانكداری . داده كاوی در بانكداری دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ...

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم ...

مزایا و معایب داده کاوی - nimrang.ir

داده كاوی در بانكداری . مزایا و معایب داده­ کاوی ..... 116. 3-8. نتیجه­ گیری ... ایجاد بانک اطلاعاتی ...

پاورپویت درباره داده کاوی

داده کاوي یا کشف دانش در پایگاه داده ها علم نسبتا تازه ای است که با توجه به پیشرفت کشور در ...

پاورپویت درباره داده کاوی

داده کاوي یا کشف دانش در پایگاه داده ها علم نسبتا تازه ای است که با توجه به پیشرفت کشور در ...

معرفی انباره داده (DW) و ضرورت بكارگیری آن

می‌توان از انباره تحلیلی داده با این ویژگی‌ها در داده ... در صنایعی چون بانكداری ... دادهكاوی.

آسان تحقیق - بزرگترین سایت تحقیق و پایان نامه …

نكاتی در رابطه با گازگرفتگی ، نصب وسایل گازسوز و ... مقالات بانك و بانكداری(2) ... داده كاوی;

پایان نامه استفاده از داده کاوی در پیش‌بینی خطای …

پایان نامه استفاده از داده کاوی در پیش‌بینی خطای نرم‌افزار بر اساس متریک‌های کد وابستگی

داده کاوی - فناوریهای مرتبط با مبادلـه الكترونیك داده

فناوریهای مرتبط با مبادلـه الكترونیك داده ... در صنعت مبادله ... تجارت، بانكداری و ...

مزایا و معایب داده کاوی - farsweekly.ir

داده كاوی در بانكداری . مزایا و معایب داده­ کاوی ..... 116. 3-8. نتیجه­ گیری ... ایجاد بانک اطلاعاتی ...

بانکداری - filenab.com

... در صنعت بانکداری,داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری,داده كاوی در بانكداری ...

بانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه …

نهان‌نگاری داده در ... مدیریت ریسك در بانكداری ... های گرید برای دادهكاوی موازی و ...

پخش زنده تشييع جنازه هاشمي رفسنجاني 21 دي 95

داده كاوی در بانكداری; ... برای ارتباط با ما و یا تبلیغات در وب‌سایت ایرانی می توانید از روش ...

پروژه های هوش مصنوعی، رباتيك و داده كاوی

پروژه های هوش مصنوعی، رباتيك و داده كاوی, ... عنوان اولین مطلب آزمایشی من; عنوان دومین مطلب ...