بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرتتمایل سیستم قدرت برای ایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند

تمایل سیستم قدرت برای ایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارتدیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند.
مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود:
* بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability
* بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability
پایداری مانا ( ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندتن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک وکند مثل تغییرات تدریجی تونان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamjic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
1-1 مقدمه 2
1-2 تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال 4
1-2-1 کلیدهای قدرت 4
1-2-2 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود 5
1-2-3 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها 5
1-2-4 عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم 6
1-2-5 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند 6
1-2-6 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند 6
1-2-7 انواع کلیدهای قدرت 7
1-2-8 انتخاب کلیدهای فشارقوی 7
1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی 7
1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل 8
1-2-9 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی 8
1-2-10 کلید زمین 9
1-2-11 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی 9
1-2-12 فیوز 10
1-2-13 کلید بار 10
1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار 11
1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها 13
فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی 15
2-1 مقدمه 15
2-2 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی 15
فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب 19
3-1 مقدمه 19
3-2 تکنیک بازرسی بامایع نافذ 19
3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ 20
3-2-1-1 آماده سازی قطعه 20
3-2-1-2 استعمال مایع نافذ 20
3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی 20
3-2-1-4 ظهور 21
3-2-1-5 مشاهده و بازرسی 21
3-2-2 ویژگیهای یک مایع ناذ 21
3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ 23
3-3 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی 23
3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات 25
3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی 26
3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی 27
3-4 سیستم بازرسی با جریان فوکو 27
3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها 29
3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی 30
3-4-2-1 شبکه پل 31
3-2-2-2 مدارهای تشدید 31
3-5 سیستم بازرسی با رادیو گرافی 32
3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی 32
3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی 33
3-6 سیستم ترمو گرافی 34
فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت 35
4-1 مقدمه 35
4-2 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز 35
4-3 طیف اشعه مادون قرمز 36
4-4 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک 38
4-5 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات 39
فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی 40
5-1 مقدمه 40
5-2 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی 41
5-3 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی 42
5-4 نمونه هایی از عکس های حرارتی 45
فصل ششم دوربین کرونا 48
6-1 مقدمه 48
6-2 کرونا 49
6-3 دوربین کرونا 51
6-4 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا 53
6-5 کاربرددوربین های کرونا 55
6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو 55
6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی 62
6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع 62
6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو 64
فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن 78
7-1 مقدمه 78
7-2 عایق روغن 72
7-3 آزمایشات روغن 75
7-3-2 رطوبت 75
7-3-3 ویسکوزیته 76
7-3-4 کشش بین سطحی 76
7-3-5 عدد اسیدی کل 77
7-3-6 نقطه اشتعال 77
فصل هشتم گاز کارماتوگرافی 78
8-1 مقدمه 78
8-2 گاز کارماتوگرافی 78
8-3 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی 78
8-3-1 روش دورننبرگ 80
8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته 80
نتیجه گیری و پیشنهادات 85
اختصارات 86
واژه نامه 87
مراجع 89
ABSTRACT
فهرست شکلها
عنوان صفحه
فصل سوم بررسی سیستم های مختلف آزمون های غیر مخرب
شکل 3-1 عبور جریان از میان قطعه وایجاد میدان 25
شکل 3-2 ناپیوستگی های خطوط میدان در سطح قطعه 26
شکل 3-3 سیم پیچی نوع سلونوئیدی و نوع پهن 28
شکل 3-4 تشخیص عیب با جریان های گردابی 29
شکل 3-5 شبکه پل 39
فصل ششم دوربین کرونا
شکل 6-1 آشکار سازی محل کرونا توسط دوربین 50
شکل 6-2 شکست عایقی هوا ومختل شدن عملکرد ایزولاسیون 51
شکل 6-3 گستردگی طول موج امواج کرونا 53
شکل 6-4 قسمتهای تشکیل دهنده دوربین کرونا 54
شکل 6-5 تصویر کرونای مقره چینی شکسته 56
شکل 6-6 تخلیه کرونا در پین یک مقره سرامیکی 56
شکل 6-7 کرونای ناشی از ترکهای مویی در چند مقره چینی 57
شکل 6-8 شکستگی مقره در زنجیر ایزولاتور 57
شکل 6-9 کرونای ناشیاز پنجره مقره چینی 57
شکل 6-10 خرابی رینگ انتهایی زنجیره مقره 58
شکل 6-11 کرونای مقره انتهایی ناشی از رطوبت و آلودگی 58
شکل 6-12 نحوه قرار گرفتن آب روی مقره سیلیکونی 59
شکل 6-13 کرونای ناشی ازتجمع قطرهای آب بر روی مقره سیلیکونی 59
شکل 6-14 عکس معمولی رشته گسیخته شده از هادی خط انتقال 59
شکل 6-15 تصویر کرونای ناشی اررشته گسیخته شده هادی خط انتقال 60
شکل 6-16 تصویر کرونای ناشی از نشست فضولات پرندگان بر روی هادی خط انتقال 60
شکل 6-17 تصویر کرونای ناشی از آلودگی روی خطوط انتقال نیرو 61
شکل 6-18 تصویر کرونای موجود در روی مقره ها از فاصله ای در حدود 300 متر 61
شکل 6-19 عیوب موجود بر روی مقره های مربوط به یک سکسیونردر پست فشار قوی 62
شکل 6-20 تصویر کرونای ناشی از یک مقره چینی شکسته شده مربوط به یک خط هوای 63
20 کیلووات
شکل 6-21 کرونای ناشی از عیب در زانویی (Elbow) سمت فشار قوی ترانس توزیع 63
شکل 6-22 تصویر کرونای ناشی ازالمان تولید کننده اغتشاشات رادئویی 64
شکل 6-23 تصویر هوای مقره پلیمری معیوب 64
شکل 6-24 نمونه ای از بررسی وضعیت کرونای مقره ها در هوای مه آلود 65
شکل 6-25 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز A 66
شکل 6-26 تعداد فنون ناشی از کرونای موجود بر روی فاز A 66
( شدت کرونا بر روی هادی)
شکل 6-27 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز B 66
شکل 6-28 وضعیت عمومی و شدت کرونا بر روی فاز C 67
شکل 6-29 به توانایی دوربین کرونادرتشخیص بخش های معیوب هادی از 67
قسمت های سالم هادی خط انتقال در فاز C درقت شود. 67
شکل 6-29 باندل معیوب فاز B از باندل سالم از فاصله حدودا 70 متری قابل تشخیص است.67
شکل 6-30 شدت کرونای موجود برروی باس بار فاز A (حدودا 1400 فوتون درثانیه) 67
شکل 6-31 تشخیص محل ایجاد کرونا بر روی باس بار توسط دوربین های کرونا از 68
فاصله حدودا 30متری
شکل 6-32 تشخیص محل عیب از فاصله حدودا 40 متری توسط دوبین کرونا مدل + 68 COROcamiv
شکل 6-33 بزرگنمایی محل عیب شناسایی شده در شکل قبل در انتهای زنجیر مقره 68
شکل 6-34 اندازه گیری شدت کرونای تشخیص داده شده در دو تصویر قبلی 69
( حدود 20 فوتون در ثانیه )
شکل 6-35 کرونای موجود بر روی رینگ یکنواخت کننده میدان 69
شکل 6-36 نامناسب بودن اتصال jamper به هادی خط انتقال 69
فهرست جداول
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
جدول 1-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی بر حسب مشخصات نامی 8
جدول 1-2 استقامت سکسیونر کلید زمینوکلید ویژه تخلیه بار الکتریکی ساخت زیمنس 10
جدول 1-3 نحوه قطع ووصل کلید زمینوکلید ویژه تخلیهبار الکتریکی 10
فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی
جدول 2-1 سیستم های عمده آزمون های غیر مخرب 16
فصل پنجم
جدول 5-1 اثر خنک کنندگی باد بر روی اجزای معیوب 43
جدول 5-2 نقاط حساس برخی ازتجهیزات و لوازم اصلی شبکه 43
فصل هفتم
جدول 7-1 مشخصات روغن ترانسفور ماتور استاندارد به تفکیک کلاس محیط 80
نصب ترانسفور ماتور
جدول 7-2 مشخصات روغن استاندارد ترانسفور ماتور مشترک برای کلاسهای 1 و2 81
فصل هشتم
جدول 8-1 نسبتهای تعریف شده برای روش دورننبرگ 90
جدول 8-2 مقادیر بحرانی گازها در روش دورننبرگ 90
جدول 8-3 عیب یابی با روش نسبت دورننبرگ 90
جدول 8-4 تشخیص عیب با استفاده از روش نسبت راجرز 91
جدول 8-5 نسبت راجرز پیشرفته 92


بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت


تست های غیر مخرب


NDT


تجهیزات سیستم های قدرت


بررسی تست های غیر مخرب NDT در تجهیزات سیستم های قدرت ...

برنامه ریزی سيستم هاي قدرت در محیط تجدید ساختار یافته دانلود پایان نامه برنامه ریزی سيستم ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در… | شبکه مقاله

عنوان کامل: بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت. دسته بندی: دانشگاهی » سایر ...

دانلود رایگان پروژه بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات ...

... و تشریح انواع تست های غیر مخرب ومزایا و ... (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت، بررسی تست های ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ...

... ارشد بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... تست های غیر مخرب (ndt) در ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

دانلود پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت. 0 ... بررسی سیستم های ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت دسته: برق بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم ...

دانلود پروژه مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات ...

دانلود پروژه مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت در word دارای 109 صفحه ...

دانلود پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات ...

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت. بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی ...

پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم ...

... نامه بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت 1 ... بررسی تست های غیر مخرب (ndt) ...

دانلود پروژه مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات ...

دانلود پروژه مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت در word دارای 109 صفحه ...

پروژه بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های ...

(ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت بررسی تست های غیرمخرب ... صنایع نفت تست غیر مخرب به روش ...

BR275- بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

کد محصول br275. فایل word. 110 صفحه. 15000 تومان. فهرست مطالب: چکیده فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت ...

سمینار بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

سمینار بررسی تست های غیر مخرب (ndt) ... فایل های ... مقدمه ‏ای در خصوص مقایسه اثرات ساکارز و ...

دانلود پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات ...

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت. بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی ...

پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم ...

... نامه بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت 1 ... بررسی تست های غیر مخرب (ndt) ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت دسته: برق بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم ...

(NDT) بایگانی - یونی فایل| مرجع کامل …

... (ndt) در تجهیزات سیستم های ... بررسی تست های غیر مخرب ndt در ... در مورد تست های غیر مخرب ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ...

... ارشد بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... تست های غیر مخرب (ndt) در ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

تست های غیر مخرب ndt تجهیزات سیستم های قدرت. x. ... شبکه های ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت دسته: برق بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

تست های غیر مخرب ndt تجهیزات سیستم های قدرت. x. ... شبکه های ...

پایان نامه تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

... (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت پایان ... در تجهیزات سیستم های قدرت ... تست های غیر مخرب, ...

بررسی تست های غیرمخرب | پروژه ها

پروژه ها » بررسی تست های ... و مستند های آموزشی محصولات ویژه عضویت در ... کتاب های ...

دانلود پایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات ...

برچسب‌ها: (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت، بررسی تست های غیرمخرب، پروژه بررسی تست های غیرمخرب ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ...

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت. بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت قسمتی از متن پروژه : چکیده: فصل اول ...

سمینار بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

سمینار بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... مسابقه در حال ...

پروژه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

چکیده: مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ...

0. برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات. بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت