راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستانانسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای كنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب میشود

انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای كنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب میشود .
در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متكی بود .
لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشاركت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.
امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حركت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می كنند.
لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری –گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد.
هدف كلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشاركت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.
نتایج بدست آمده نشان داد :
فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاكم ،دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.
فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاكم برجامعه بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
نتایج بدست آمده نشان داد
1- ایجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب خاطر و اطمینان كامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بكار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت كامل مكانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند.
2- تحقیق حاضر نشان می دهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشاركت مردم در این صنعت می شود .
3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است كه بطور كلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشاركت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد كه می تواند باعث تقویت مشاركت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق مشاركت نهفته است .
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول : كلیات
1-1- مقدمه4
2-1- بیان مسئله4
3-1- پیشینه تحقیق6
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7
5-1- اهداف تحقیق8
6-1- سوالات تحقیق8
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:8
2-6-1- سئوالات فرعی تحقیق:8
7-1- فرضیات تحقیق8
1-7-1- فرضیه اصلی:8
2-7-1- فرضیه فرعی9
8-1- متغیرهای تحقیق9
1-8-1- متغیر های مستقل9
2-8-1- متغیر وابسته9
9-1-روش تحقیق9
10-1-قلمرو تحقیق :9
1-10-1- قلمرو موضوعی :9
2-10-1- قلمرو مكانی(جامعه آماری) :10
3-10-1- قلمرو زمانی :10
11-1- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه10
12-1- موانع و محدودیتهای تحقیق10
13-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات11
1-13-1- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، 1377)11
2-13-1- گردشگر11
3-13-1- مسافر : (داروند زاده 1381)11
4-13-1- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، 1383)11
5-13-1- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع)11
6-13-1- صنعت گردشگری :11
7-13-1- مشاركت: (گرافت و كلاری ، 1991)11
8-13-1- امنیت :11
9-13-1- اعتماد به نظام: (صفدری ، 1374 : 48)12
10-13-1- رسانه ها :12
11-13-1- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، 1381)12
12-13-1- سازمان جهانی جهانگردی : (سایت chn،1383)12
فصل دوم : ادبیات پژوهش
1-2- مقدمه14
2-2- تعاریف و اصطلاحات گردشگری18
1-2-2- تعریف گردشگری18
2-2-2- تعریف گردشگر19
3-2-2- مسافر20
4-2-2- گردشگر20
5-2-2- بازدید كننده20
6-2-2- تور20
3-2-تاریخچه گردشگری20
4-2- گردشگری در جهان اسلام و قرآن كریم22
5-2- گردشگری در دنیای حاضر24
6-2- اَشكال گردشگری25
1-6-2- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان25
2-6-2- گردشگری روستایی26
3-6-2-گردشگری بوم شناختی (اكوتوریسم)26
4-6-2-گردشگری حمل و نقل آبی27
5-6-2- گردشگری مسكونی27
6-6-2-گردشگری مذهبی27
7-6-2- گردشگری قومی28
8-6-2-گردشگری نوستالوژیك28
7-2- گردشگری با توجه به هدف28
1-7-2-گردشگری فراغتی و سرگرمی28
2-7-2- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی29
3-7-2-گردشگری ورزشی31
4-7-2- گردشگری تجارت و كسب و كار31
5-7-2- گردشگری سمینارها و كنفرانسها32
8-2- اهداف توسعه گردشگری33
9-2- مزایای عمده گردشگری33
10-2- برخی از نقاط ضعف گردشگری34
11-2- گردشگری در ایران34
1-11-2- جاذبه های گردشگری در ایران34
2-11-2-جاذبه های فرهنگی ایران37
3-11-2-جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران37
4-11-2-موانع توسعه گردشگری در ایران38
4-11-2-1- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران38
5-11-2- گردشگری در خوزستان40
1-5-11-2-پیشینه تاریخی خوزستان40
2-5-11-2- موقعیت جغرافیایی- حدود و مساحت41
6-11-2- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان42
1-6-11-2-ویرانه های شهر قدیم اهواز42
2-6-11-2-گورستان زرتشتیان42
3-6-11-2-مقبره علی بن مهزیار اهوازی42
4-6-11-2-مقبره حضرت سید عباس42
5-6-11-2-شهر باستانی شوش42
6-6-11-2-چغازنبیل (معبد زیگورات)42
12-2- دستگاه های امنیتی در گردشگری44
1-12-2- امنیت44
2-12-2-امنیت قضایی44
3-12-2-امنیت دسته جمعی44
4-12-2-عوامل تهدید کننده امنیت45
1-4-12-2- تجاوز45
2-4-12-2-ستمگری و ستم پذیری45
3-4-12-2-تهدید و ارعاب46
3-4-12-2-رابطه بین جهانگردی و جرم46
13-2- مشاركت48
1-13-2-شرایط عمده اجرای مشاركت :49
2-13-2-كاركردهای مشاركت اجتماعی50
3-13-2-مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت50
4-13-2-اعتماد به نظام جمهوری اسلامی51
14-2- جهانگردی و رسانه ها53
فصل سوم : روش پژوهش
1-3- مقدمه57
2-3- جامعه آماری و حجم نمونه57
1-2-3- جامعه آماری57
2-2-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه57
3-3- روش جمع آوری اطلاعات58
4-3- ابزار جمع آوری اطلاعات58
5-3- پایایی و روائی پرسشنامه59
1-5-3- پایایی (Reliablity )59
2-5-3- روائی ( validity )60
6-3- چارچوب نظری تحقیق60
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
1-4- مقدمه64
2-4- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی64
1-2-4-آمار تو صیفی64
2-2-4-آمار استنباطی75
فصل پنجم : بحث و تفسیر
1-5- مقدمه81
2-5- نتیجه گیری پژوهش82
3-5- پیشنهادهای پژوهش83
4-5- پیشنهادات برای محققین آتی86
منابع88
Abstract90


راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان


تقویت مشاركت مردم


توسعه ی صنعت گردشگری


استان خوزستان


راههای تقويت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ...

... مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان ... » راههای تقويت مشاركت مردم در ...

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ...

تقویت مشاركت مردم توسعه ی ... راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ...

پایانامه راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری ...

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ... مشاركت مردم در توسعه ی ...

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ...

مشاركت توسعه ی صنعت ... راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

گردشگری - thesis-project.rozblog.com

... پایان نامه توسعه گردشگری روستایی دسته: گردشگری و توریسم بازدید: ... جهانگردی و صنعت ...

مشاركت

پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری ... مشاركت مردم در توسعه ي ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه

... و نقش آن در توسعه جهانگردی استان ... مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان.

رشته گردشگری(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید

... راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان ... مشاركت مردم در توسعه ي ...

دانلود جهانگردی و صنعت توریسم

جهانگردی و صنعت توریسم دسته: مدیریت هتلداری بازدید: ... 218 در سالهای اخیر در ایران مجموعه ...

دانلود مقاله وجزوه مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان ... هرز، راههای خسارت ...

دانلود مقاله وجزوه مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان ... هرز، راههای خسارت ...

راههاي

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي ... راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری ...

مدیریت هتلداری - filenab.com

... مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان ... تقویت مشاركت مردم در ...

انجام کلیه ی پروژه های دانشجویی معماری www nbpars.ir ...

... در استان ... مطالعات طراحی مجتمع توریستی گردشگری ... راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی ...

مدیریت هتلداری - project20.ir

وبلاگ آرکو فایل ارائه پروژه ، مقاله و تحقیقات دانشجویی; همکاری در فروش فایل; وبلاگ آر پی ام ...

پروژه راهسازی (معادلات و جداسازی درجه ای)

... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

طرح توجیهی تولید جعبه دستمال كاغذی

وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : ...

مدیریت هتلداری - bartarin.filenab.com

... فایل ها ، مقالات ، پروژه ، تحقیق ، پایان نامه ، طرح توجیهی و... در برترین فایل ها ارائه ...

مدیریت هتلداری - yekta.filenab.com

صنعت توریسم در ... جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ...

پایان نامه توسعه صنعت گردشگری | توریسم در ایران

پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم ... ی صنعت گردشگری در استان ... گردشگری در توسعه ی ...