عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانهدر این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته استبا توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر

در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
- بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
- ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% - spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد.
فهرست مطالب
چکیده ............................................................................................1
فصل اول: بیان مسأله..............................................................................3
1-1 مقدمه............................................................................4
1-2 بیان مسئله...................................................................................5
1-3 اهمیت وضرورت انتخاب موضوع.........................................................6
1-4 اهداف پژوهشی............................................................7
1-5 فریضه پژوهشی .................................................................8
فصل دوم:(پیشینه تحقیق)........................................9
2-1پیشینه تحقیق.............................................................10
2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان.................................................11
2-5 پیشینه تحقیق در ایران.........................................................14
2-7 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران...................................... 17
2-8 تعریف واژه پرخاشگری........................................................... 19
2-9 نظریه های مربوط به پرخاشگری................................................ 20
فصل سوم: روش اجرای تحقیق...............................................22
1-3 روشهای آماری............................................................23
3-3 تعاریف عملیاتی متغیرها...........................................................23
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها............................................26
4-1 یافته های پژوهشی...........................................................27
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.................................................30
5-1 بحث در باره یافته ها.......................................................31
5-2 نتیجه گیری....................................................................34
5-5 پیشنهادات............................................................35
پیوست........................................................................36
منابع......................................................................37
ضمایم.........................................................................38
پرسشنامه................................................................39
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک.....................................................42


عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه


پرخاشگری


دانش آموزان


عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

... در پرخاشگری دانش آموزان ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه در ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ... دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ... دانش اموزان در مقطع ...

بررسی عوامل موثر بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه

... دانش آموزان مقطع ... آموزان مقطع راهنمایی دخترانه. ... عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

... مقطع راهنمایی دخترانه. ... در این تحقیق عوامل مؤثر در ... کلیه دانش آموزان دفتر مقطع ...

پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

... تحصیلی دانش اموزان ریاضی ... عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

دانلود مقاله عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع ... مقطع راهنمایی دخترانه ...

OL170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... ol170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره …

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری ... مقطع راهنمایی دخترانه. ... در دانش آموزان مقطع ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ... دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

... تحصیلی دانش اموزان ریاضی ... عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

دانلود مقاله عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع ... مقطع راهنمایی دخترانه ...

OL170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... ol170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره …

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری ... مقطع راهنمایی دخترانه. ... در دانش آموزان مقطع ...

پایان نامه رشته روانشناسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

پایان نامه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

پایان نامه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان - پايان نامه | روش ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که ...

OL170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

OL546 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... ol546 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

پایان نامه رشته روانشناسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

پایان نامه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...

پایان نامه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان - پايان نامه | روش ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که ...

OL170 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری ...

بررسی عوامل موثر در تشکیل هویت اجتماعی دانش آموزان

... مقطع راهنمایی دخترانه ... در پرخاشگری دانش آموزان ... عوامل اجتماعی مؤثر در ...

OL546 -عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ...

... مقطع راهنمایی دخترانه ... عوامل مؤثر در پرخاشگری ... دانش آموزان دفتر مقطع ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ...

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش ...

پرخاشگری دانش آموزان » پایان نامه دات کام | …

در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال ...