توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاهجهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد

جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز 29 سپتامبر (5 مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.
صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.
در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به این صنعت و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و تنگناهای این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی، باستانی و طبیعی آن بررسی شده است. فصل پنجم، تجزیه و تحلیلی از فصل های گذشته می باشد، با توجه به آمارهای بدست آمده چگونگی نقش جهانگردی در اشتغال زایی از این صنعت گرانبها و شمار گردشگران در سالهای گذشته و حال بررسی شده است. نقاط توان و ضعف کشور و کرمانشاه نیز شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل ششم، نتیجه گیری از پژوهش و درپایان پیشنهادهایی برای رونق این صنعت بسیار با ارزش و کم درد سر در سطح استان و شهر کرمانشاه ارائه شده است. امید است که در اینده با بهبود این صنعت رو برو شویم.  
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
پیشگفتار
3
فصل 1: طرح پژوهش
1- بیان مسئله
5
2- بیان عنوان پایان نامه
5
3- نیازها و ارزشهای پژوهش
5
4- پرسش های پژوهش
6
5- فرضیه های پژوهش
6
6- روش های پژوهش
7
7- تنگناهای پژوهش
7
8- محدوده مورد بررسی پژوهش
8
فصل 2: چهارچوب نظری پژوهش
1- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری
9
2- سیمای جهانگردی
11
3- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی)
13
3-1- سده های نخستین
15
3-2- سده های میانه
16
3-3- سده های نو
16
4- ارزش جهانگردی
17
5- آینده جهانگردی
19
6- کانون ها و جاذبه های جهانگردی
20
7- اجزای ترکیبی جهانگردی
22
8- ویژگی جاذبه های جهانگردی
24
8-1- جاذبه های دست ساخت انسان
24
8-2- جاذبه های طبیعی
25
9- فرم های گوناگون جهانگردی
26
10- آب و هواشناسی و جهانگردی
26
11- پیامد اقتصادی جهانگردی
28
12- امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی
29
12-1- انواع امکانات اقامتی در اروپا
30
13- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی
32
13-1- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی
33
13-2 – شیوه های بازاریابی
34
14- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی
34
15- آمار در جهانگردی
37
15-1- هدف از آمارگیری در جهانگردی
38
15-2- گوناگونی آمار در جهانگردی
39
15-3- روش های بزرگ آمارگیری
40
15-4- تنگناها و سختیهای آمارگیری
41
15-5 – آمار جهانگردی بومی
42
15-6- آمار جهانگردی بین المللی
43
فصل 3 : گردشگری در ایران
1- پیشگفتار
45
2- پیشینه گردشگری در ایران
45
3- وضعیت جهانگردی در ایران
48
4- جاذبه های جهانگردی ایران
49
5- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران
51
6- سهم ایران در بازار جهانگردی
52
7- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران
52
8- پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی
54
فصل 4: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه
1- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه
58
2- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه
60
3- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه
63
4- زبان و گویش اهالی کرمانشاه
63
5- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه
63
6- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه
68
6-1- تاق بستان
68
6-2- تکیه معاون الملک
69
6-3- مجموعه بازار
69
6-4- حمام ها
70
6-5- مسجدها و آرامگاه ها
70
6-6- تکیه بیگلربیگی
71
6-7- کلیساها
71
6-8- خانه های تاریخی
71
6-9- موزه ها
72
6-10 – پارک ها
72
6-11- سراب نیلوفر
73
6-12- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی
73
فصل 5: تجزیه و تحلیل
1- پیش گفتار
77
2- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی
79
3- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن
91
فصل 6: نتیجه گیری و پیشنهاد
1- پیشگفتار
95
2- نتیجه گیری
96
3- پیشنهادها
97
منابع
105
فهرست نقشه ها
نقشه 2-1 طبقه بندی کشورها براساس مناطق و گروه بندی سازمان ملل
44
نقشه 3-1 نقشه کشور به تفکیک 30 استان
57
نقشه 4-1 نقشه تقسیمات کشوری به تفکیک استان ها
59
نقشه 4-2 تقسیمات کشوری استان کرمانشاه
60
نقشه 4-3 تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه
75
نقشه 4-4 نقشه راه های استان کرمانشاه
76
فهرست جدول ها
جدول 2-1 اشتغال در صنعت جهانگردی کشورهای برگزیده شده سال 1988
28
جدول 2-2 افراد پیشه ور در بخش جهانگردی در سال 1970
37
جدول 5-1 آمار ورود جهانگردان به ایران ( 1372- 1350) مرکز آمار سازمان اطلاعات و مدیریت
81
جدول 5-2 شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی کشور در سالهای 55 ، 65، 75، 85
84
جدول 5-3 شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی استان و شهر کرمانشاه در سال های 55، 65، 75، 85
86
جدول 5-4 آمار بازدید کنندگان داخلی در سال 85 از کرمانشاه
88
جدول 5-5 آمار بازدیدکنندگان خارجی در سال 85 از کرمانشاه
89
جدول 5-6 آمار ورود جهانگردان به ایران از سال 1378 تا 1383
90
جدول 5-7 آمار ورود گردشگران خارجی به استان کرمانشاه از 78 تا 83
90
جدول 5-8 تخمین درآمد ارزی حاصل از ورود جهانگردان به ایران سال (1378 – 1348)
92
جدول 5-9 لیست مکانهای اقامتی (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان کرمانشاه 1384
94توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه


پذیرش توریسم


جهانگردی


گردشگری


توریسم


شهرستان کرمانشاه


اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

بیمارستان معتضدی کرمانشاه، مرکزی پیشرو در

کرمانشاه- ایرنا- مرکز تحقیقات و درمان ناباروری بیمارستان معتضدی کرمانشاه در راستای سیاست ...

فهرست دانشگاه های پذیرش بدون کنکور دانشجو

برخی از دانشگاههای کشور ظرفیت جدیدی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی با شیوه بدون ...

پورتال استانداری کرمانشاه

چرا در کرمانشاه سرمایه گذاری کنیم ؟ موقعیت استراتژیکی این استان در مرزهای غربی و در مرکز در ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به صورت ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

آموزشکده نقشه برداری-دکتر علیرضا قراگوزلو

عضو هیات علمی، استادیار آموزشکده فنی نقشه برداری کشور(وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)

جدیدترین خبرهای شهرستان آمل | خبر فارسی

سیدحسین اسلامی از تولید بیش از 400 هزار کیلوگرم عسل در شهرستان آمل خبر داد و اظهار کرد: با ...

فان وسرگرمی

بهنوش طباطبایی وعکس های جدیدش درسال95 ///// عکس هایی جدیدازخانم شهره قمر ///// ...

سارال خبر | سایت مستقل خبری - تحلیلی شهرستان

نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای ذبحی در روز عید سعید قربان; دانشجویان جهادگر کردستانی در بخش ...

سارال خبر | سایت مستقل خبری - تحلیلی شهرستان

نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای ذبحی در روز عید سعید قربان; دانشجویان جهادگر کردستانی در بخش ...

خلاصه کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران با فرمت …

چکیده کتاب: پهنه بندی اقلیمی ایران با فرمت پاورپوینت 106 صفحه مهندس مرتضی کسمایی

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت ...

97 . هواپیمایی ماهان | اخبار و رویدادها - Mahan Air

پذیرش آنلاین از فرودگاه‌های کرمان، شیراز، اهواز، زاهدان، قشم، ساری ، بندرعباس و مهرآباد ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه حقوقی شهرستان..... سلام علیکم؛ با احترام، در اجرای قرار ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

سایت تخصصی دانلود پروژه، پایان نامه؛ پروپوزال و تحقیق دانشجویی کلیه رشته های دانشگاهی.

ثبت نام دکتری 94 تاریخ ثبت نام و زمان برگزاری …

پی اچ دی آزمون phd azmoon.net سایت آزمون دکتری | ثبت نام دکتری 94 تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 93 دکتری پولی ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

تاخیر ها و ابطال های پرواز های امروز // اين تاپيك به روز ...

[QUOTE=arta air;358513]پرواز امروز عسلویه به اصفهان هواپیمائی ماهان به دلیل وزش باد شدید در تهران به ...

رزرو هتل و هتل آپارتمان در

سامانه رزرواسیون مهر در قرارداد با بهترین و مناسب ترین هتلها و هتل آپارتمان های ایران امکان ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

پيج رنک گوگل – اِساس / ESAS

بدون شرح در راستای . وعده جشنواره زمستانی در اساس بیچاره آدم برفی ، ونه بساتنسه هِم دیگه ونه ...

result - پزشکی ایران - irteb.com

T1: T2: T3: [email protected] .com B1: ارسال. S1. سلام با تشكر از سايت خوب شما، مدتي است در ناحيه سمفيزم پوبيس ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

استان گیلان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان گیلان (به گیلکی: گیلان یا گیلؤن)، و از استان‌های شمالی ایران به مرکزیت کلانشهر رشت است.