کنترل و داویر کنترل کننده حقوق و دستمزدکنترل داویر کنترل کننده حقوق و دستمزدسیستم حقوق و دستمزدحسابداری

هزینه حقوق و دستمزد بخش ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را بر خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند . و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن به طور معمول قوانین کشورها ، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان ، حقوق و دستمزد و مزایای مربوط را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .
بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوط را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید . باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه ابزار در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری است .
فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
خلاصه فارسی
مقدمه
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
وظیفه دایره کارگزینی
حقوق و مزد مبنا
روشهای پرداخت دستمزد در موسسات تولیدی

طرح های تشویقی حقوق و دستمزد
طرح تشویقی پارچه کاری
طرح تشویقی صد در صد
طرح تشویقی دسته جمعی
سهیم کردن کارگران در سود

حسابداری حقوق و دستمزد
طبقه بندی کار
طبقه بندی فعالیتی
طبقه بندی مسئولیتی
طبقه بندی از نظر ردیابی

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
دوایر کارگزینی
دایره برنامه ریزی تولید
دایره ثبت اوقات کار

فصل دوم
کارت ساعات
حقوق پایه
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
اضافه کاری
شب کاری
کار مختلط
کار متناوب
نوبت کاری
پاداش
دستمزد تعطیلات
دستمزد تعطیلات رسمی
روش های ثبت هزینه و دستمزد و ایام مرخصی
اوقات تلف شده
طرح های تشویقی و اهداف آن
طرح پارچه کاری
طرح تشویقی پاداش دسته جمعی

فصل سوم
حسابداری حقوق و دستمزد
جمع آوری یا جمع بندی ساعات روزهای کارکرد
تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
کسور حقوق و دستمزد
مالیات حقوق و دستمزد
حق بیمه های اجتماعی
ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد
روشهای ارزشیابی شغل
روش امتیازی
روش مقایسه عوامل
روش طبقه بندی مشاغل
روش رتبه بندی شاغل
پرداخت به مشاغل مدیریتی
پرداخت به مشاغل حرفه ای
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد

فصل چهارم
تاریخچه شرکت
شرکت فرآوری و ساخت
خدمات رفاهی پرسنل
انواع بیمه
تکنولوژی شرکت
کیفیت
صندوق
حساب بانک
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
تنخواه گردان
گزارش فروش

فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع
صفحه


1
1
1
2

3
4
5
6
7

14
14
14
14
14

15
15
15
16


17
17
17
18
18
18
19
19
19
21
21
21
22
22
23
24


25
25
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
33
33
33
34


35
35
36
37
38
39
40
40
41
41
42


43
45کنترل و داویر کنترل کننده حقوق و دستمزد


کنترل


داویر کنترل کننده حقوق و دستمزد


سیستم حقوق و دستمزد


حسابداری