نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتیانسان برای تامین نیازهای روزمره خود را پیش رو داشت ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی

انسان برای تامین نیازهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی را برگزیدند. كشاورزان با سه عامل زمین، نیروی كار و آب روبرو هستند كه اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.
امروزه با مكانیزه شدن صنعت كشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند كمباین، تراكتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی كمتری درگیر كشاورزی می شود كه این امر موجب كاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیكاری را سبب می شود.
امروزه كشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار كمتر شده است. اكثر كشاورزان یا كوچ كرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی كه توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات كشاورزی استفاده می كنند.
در سالهای اخیر با استفاده از تكنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امكانپذیری شده است كه این امر بمنزله انقلابی در كشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان كشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلكه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه:1
فصل اول: طرح تحقیق.............................................................. 2
عنوان كامل پژوهش:......................................................................... 3
هدف پژوهش:................................................................................ 3
اهمیت مسئله (نظری علمی):.......................................................... 3
سوال ها یا فرضیه های پژوهش:3
تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:4
مشخص كردن نقش متغیرها............................................. 4
طرح پژوهش:4
جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:4
روش نمونه برداری:5
ابزار گرد آوری داده ها:5
روش تجزیه و تحلیل داده ها:5
فصل دوم: ادبیات تحقیق...................................................... 6
مقدمه...........................................................................7
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک........................................ 8
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف... 8
تاریخچه کشاورزی.............................................................. 9
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده.................. 12
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی........................................... 18
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت..................................................................... 20
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده........................................ 22
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی.................... 23
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24
وضعیت کلی کشاورزی در کشور.............................................................. 25
موقعیت جغرافیایی ایران.........................................26
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28
سیاست های کشاورزی دولت.................................................. 29
نگاهی به استان خراسان.. 33
خاک شناسی.. 35
خاک چیست................................................................... 35
شناسایی خاک در ایران................................................. 37
پروفیل خاک... 39
بافت خاک... 40
ساختمان خاک... 40
اجزای معدنی خاک................................................................. 41
هوموس............................................................................... 41
ذرات فعال خاک (هوموس و رس)42
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها....................................... 43
زمین های آهک دار..................................................43
زمین های بدون آهک....................................................................... 43
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)................................................ 44
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا.................................... 46
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک....................................................... 47
آبیاری....................................................................................... 49
وضعیت آب در خاک............................................ 51
تعریف آبیاری.. 52
روش های مختلف آبیاری........................................................ 53
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:53
آبیاری بارانی............................................................................ 56
انواع سیستم های آبیاری بارانی.......................................................... 57
آبیاری قطره ای............................................................................ 59
آبیاری زیر زمینی........................................................... 60
آبخیزداری.................................................................... 62
منابع آبهای زیرزمینی......................................................... 63
چاه ها.............................................................. 63
حشره شناسی..................................................................... 64
رابطه انسان با حشرات.................................65
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):.................. 65
ارتباط مضر بین انسان و حشرات:................................................................. 66
روش های مبارزه با آفات نباتی................................................... 67
مبارزه فیزیکی....................................................................68
مبارزه زراعی.......................................................................... 68
مبارزه بیولوژیکی............................................................ 68
مبارزه روانی..................................................68
مبارزه ژنتیکی...................................................................... 69
مبارزه شیمیایی...................................................................... 70
مبارزه تلفیقی.. 70
حشره کش ها یا سموم............................................................... 70
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ........................................... 71
انواع سموم حشره کش.....................................................................72
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :............................ 72
حشره كش های معدنی ................................................................. 72
حشره کش های آلی گیاهی :............................................................. 72
حشره كش های آلی كلره: ...................................................................... 72
سموم فسفره آلی: ................................................................................ 72
سموم گوگردی آلی: ....................................................... 73
سموم از نظر نحوه اثر. 73
سموم داخلی یا گوارشی ..................................................................... 73
سوم تماسی یا خارجی: ....................73
سموم نفوذی ............................................................................... 73
سموم جذبی (سیستمیك) ...................................................... 73
سموم تنفسی ....................................73
سموم تدخینی ......................................................... 74
چغندر قند........................................................................ 74
پنبه. 75
آفات جالیز.................................................................................... 75
آفات مهم گیاهان زراعی.......................................................... 76
آفات مهم غلات..............................76
آفات درختان میوه. 76
آفات مهم درختان پسته............................................................... 78
آفات انار. 78
مبارزه با علف هرز............................................................................... 78
مبارزه با موش ها................................................................................... 79
اصلاح نباتات.................................................................................. 79
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی............................................................... 81
منابع طبیعی........................................................85
تعریف جنگل............................................................................. 89
تعریف جنگل داری............................................................................. 91
از نقطه نظر اقتصادی...........................................................................91
از نقطه نظر كشاورزی .......................................................................... 91
از نقطه نظر بهداشتی ...................................................................... 92
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند........................................................................................ 92
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:..............................................95
بیابان.. 97
بیابان زائی و مبارزه با آن............................................................... 98
مشاغل مربوط:101
تعریف مکانیزاسیون........................................................105
فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی.................................................... 109
تراکتور و تکامل آن.. 111
طبقه بندی تراکتورها112
هدف های خاک ورزی عبارتند از :113
روش های خاک ورزی.. 114
گاو آهن.. 116
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن.............................................................. 118
گاو آهن برگردان دار:......................................................................... 118
ادوات خاک ورزی ثانویه.............................................................. 122
كولتیواتورها ........................................122
دیسك ها (هرس بشقابی) .................................................................... 123
دیسک ها................................................................................ 123
دیسك یك راهه:............................................................. 124
دیسك دو زانویی:.......................................................... 124
دیسك یك زانویی (افست): ................................................... 124
انواع تسطیح کن.................................................................. 125
غلتك ها یا خرد كننده ها: ..................................................... 126
کاشت محصولات.. 126
بذر افشانی: ...................................................................... 127
بذر کاری:127
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری......................................... 127
کپه کاری:................................................................................ 127
ماشین آلات کاشت... 127
ردیف کارها:127
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:128
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:................................................ 129
اندازه ردیف کارها:129
خطی کارها:.................................................................. 130
انواع خطی کارهای غلات.. 131
بذر پاش ها132
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار)133
نشاء کار:................................................................. 133
سیب زمینی کارها:133
ادوات داشت........................................................... 134
سمپاش ها:137
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش............................................. 137
مخزن:137
به هم زن:............................................................ 138
صافی:138
بوم.................................................................................. 138
نازل یا افشانک:138
ماشین های برداشت... 139
دروگر................................................................................ 139
ماشین های برداشت غلات................................................................ 141
ماشین های برداشت سیب زمینی.......................................... 143
ماشین برداشت چغندرقند.......................................144
فصل سوم: روش تحقیق...................................... 146
مقدمه:147
روش تحقیق:................................................................ 147
مصاحبه با مزرعه داران:......................................................... 148
مزایا و معایب مكانیزه كردن مراحل كشاورزی:.............................. 148
توجیه اقتصادی مكانیزاسیون:149
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:.................................. 149
توسعه كشاورزی چه مزایایی دارد؟.......................................... 149
جامعه آماری:150
منابع اطلاعات.............................................. 151
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها152
ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیون.. 153
بررسی فرضیه ها:................................................ 159
فرضیه2:160
فرضیه 3:...................................................... 160
فرضیه 4:161
تحلیل یافته های مصاحبه ای:..................................... 161
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات........................... 165
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه............................................... 166
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:.................................. 166
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:167
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:......................................... 168
پیشنهادات:168
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1:168
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:........................................................ 169
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:................................................. 169
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4:170
سایر پیشنهادات:............................................................... 170
فهرست منابع.. 172


نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی


توسعه كشاورزی


پیشرفت صنعتی


نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت ... اكتشافی خاك صنعتی ; ... ادراك شده و وجدان كاری ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - نقش توسعه ...

... نقش توسعه كشاورزی بر ... انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

توسعه كشاورزی و پیشرفت صنعتی

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

... تولید ,نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی .

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... نقش و تاثیر توسعه ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ...

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه ...

دانلود فایل ( نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی)

... ( نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی) ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... ( نقش و تاثیر ...

دنبال چی هستی؟ - رشته کشاورزی

... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی. نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت ... نقش و تاثیر توسعه ...

دانلود فایل ( نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی)

... ( نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی) ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... ( نقش و تاثیر ...

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... نقش و تاثیر توسعه ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

دنبال چی هستی؟ - رشته کشاورزی

... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی. نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت ... نقش و تاثیر توسعه ...

دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه - مطالب ابر پایان نامه ...

دانلود پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی.

دانلود کتاب مقاله جزوه تحقیق پایان نامه - کشاورزی

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ...

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی . پایان نامه نقش و ...

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ...

دانلود پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت ...

... نامه نقش و تاثیر توسعه ... بر پیشرفت صنعتی. ... و تاثیر توسعه کشاورزی بر ...

مدیریت بازرگانی - نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی. ... نقش و تاثیر توسعه ...

دانلود نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی نقش و تاثیر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... بررسی نقش و تاثیر توسعه ... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ...

دانلود نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی نقش و تاثیر ... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... نقش و تاثیر توسعه ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

www.natanaail.blogfa.com - نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی.

دانلود پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی پایان نامه نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ...

دانلود کتاب مقاله جزوه تحقیق پایان نامه - کشاورزی

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی همراه با ...

علم کشاورزی|خواص دارویی|کشت گیاهان و قارچ - نقش و تاثیر ...

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه ... قش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی .

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی ... و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... نقش و تاثیر توسعه ...

دانلود پایان نامه - نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

... نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر ... كشاورزی بر پیشرفت صنعتی. ... نقش و تاثیر توسعه ...

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی در 184 صفحه ورد قابل ویرایش