بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایرانباتوجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی،شناخت درموردعوامل مؤثربرآن می توان دربهبودآن یاری بخش باشد

باتوجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی،شناخت درموردعوامل مؤثربرآن می توان دربهبودآن یاری بخش باشد.تحقیق حاضربرای گرداوری شواهدی درارتباط باارزش سهام شرکت ونقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است.دراین تحقیق با استفاده ازQتوبین سطح ارزش سهام شرکتها تعیین وپس ازمشاهده اثرمتغیرهای کنترل(اهرم مالی،اندازه شرکت،عملکرد دوره جاری ونسبت ارزش دفتری به بازار)وتأثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای68شرکت پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای83تا89بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش ازرگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است.بطور کلی نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجوددارد.مفهوم نقدشوندگی دربازارهای نوپایی مثل بازارایران به مراتب ازاهمیت بیشتری برخوردار است.نتایج تحقیقاتی که درزمینه نقدشوندگی سهام دربازاراوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی رادرتصمیمات خودبه شدت لحاظ می کنند لذابررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.
فهرست مطالب
چكیده:1
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1مقدمه3
2-1 بیان مساله3
3-1چارچوب نظری. 5
4-1: مدل آماری تحقیق. 7
1-4-4متغیرمستقل. 8
2-4-1متغیر وابسته10
3-4-1تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل. 12
5-1 فرضیات تحقیق. 12
6-1-اهداف تحقیق. 12
1-6-1اهداف علمی. 13
2-6-1اهداف کاربردی. 13
7-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 13
8-1حدود مطالعاتی. 14
1-8-1قلمروموضوعی تحقیق. 14
2-8-1قلمروزمانی تحقیق. 14
3-8-1قلمرو مكانی تحقیق. 14
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه18
2-2بخش اول: مبانی نظری. 18
1-2-2تئوری نمایندگی. 18
1-1-2-2-مفروضات تئوری نمایندگی. 20
2-1-2-2-اهداف تئوری نمایندگی. 21
3-1-2-2-مشکلات نمایندگی. 21
2-2-2عدم تقارن اطلاعاتی. 22
1-2-2-2- مفهوم عدم تقارن اطلاعات.. 23
2-2-2-2- کژگزینی. 24
3-2-2-2 -کژاخلاقی. 24
4-2-2--2 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار. 25
3-2-2-اهمیت اجتماعی کارکرد مناسب بازارهای اوراق بهادار. 26
4-2-2- لزوم وضع مقررات در بازارهای اوراق بهادار. 26
1-4-2-2- تئوری‌های وضع مقررات.. 27
1-1-4-2-2- تئوری منافع عمومی. 27
2-1-4-2-2- تئوری گروه ذینفع. 28
2-4-2-2- قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی. 29
3-4-2-2- انگیزه‌های خصوصی تولید اطلاعات.. 30
1-3-4-2-2- انگیزه‌های قراردادی برای تولید اطلاعات.. 31
2-3-4-2-2- انگیزه‌های مبتنی بر بازار برای تولید اطلاعات.. 32
3-3-4-2-2- سایر انگیزه‌های تولید اطلاعات.. 33
4-4-2-2- جمع‌بندی. 38
5-4-2-2- میزان کفایت اطلاعات.. 38
5-2-2 -ارزش شرکت.. 39
6-2-2 نقدشوندگی. 44
1-6-2-2- معرفی معیارهای نقدشوندگی. 47
3-2-بخش دوم: پیشینه تحقیق. 48
1-3-2- پیشینه خارجی تحقیق. 48
1-1-3-2- مطالعه کاتسرینا سالاوی باردوس، 2010. 48
2-1-3-2- مطالعه جفری ان جی، 2010. 49
3-1-3-2- مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا، 2008. 49
4-1-3-2- مطالعه ،2006. 50
5-1-3-2 -مطالعه مونیکا اسپینوسا ، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا ، 2005. 50
6-1-3-2- مطالعه اسلی ایچیوگلو، شانتارام هچ، جان امسی درمت، 2005. 52
2-3-2–پیشینه داخلی. 53

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3- مقدمه58
2-3- روش تحقیق. 58
3-3- جامعه آماری. 59
4-3- روش یا روش های نمونه گیری. 59
5-3: مدل آماری تحقیق. 60
1-5-3متغیرمستقل. 61
2-5-3 متغیر وابسته64
3-5-3تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل. 65
6-3- تدوین فرضیات تحقیق. 65
1-6-3 فرضیه های تحقیق. 65
7-3- روشهای گردآوری اطلاعات.. 66
8-3-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها67
1-8-3-تعریف رگرسیون. 67
9-3تحلیل رگرسیون. 67
1-9-3 رگرسیون چند متغیره69
2-9-3مفروضات رگرسیون خطی وآزمون فرضیه ها69
3-9-3 آزمون های آماری لازم در مدل. 71
1-3-9-3آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسیون. 71
2-3-9-3 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون. 72
10-3 ارزیابی توان پیش بینی مدل های بدست آمده (پس آزمون)72
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه‏75
2-4- توصیف نمونه75
3-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 76
4-4- محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق. 77
5-4- آزمون فرضیات رگرسیون. 77
6-4خلاصه تجزیه وتحلیل هابه تفکیک هرفرضیه79
1-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه اول. 79
2-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه دوم81
3-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه سوم83
4-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه چهارم85
5-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه پنجم88
6-6-4 تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ششم90
7-4-خلاصه نتیجه گیری. 92
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه94
2-5ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها:94
1-2-5 نتیجه فرضیه اصلی اول. 94
2-2-5 نتیجه فرضیه اصلی دوم95
3-2-5 نتیجه فرضیه اصلی سوم95
4-2-5 نتیجه فرضیه اصلی چهارم96
5-2-5 نتیجه فرضیه اصلی پنجم96
6-2-5 نتیجه فرضیه اصلی ششم97
3-5نتیجه گیری کلی. 98
4-5-پیشنهادهای تحقیق. 99
5-5-محدودیت‌های تحقیق. 100
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:109
منابع لاتین:111
چکیده لاتین. 113
جدول ( 1-1) خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 6
جدول (1-4):آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیر مستقل. 76
جدول (2-4): آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به معیارهای نقدشوندگی. 76
جدول (3-4): آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیرهای کنترل. 76
جدول (4-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگروف-اسمیرنف)78
جدول (5ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه79
جدول (6ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه80
جدول (7ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه80
جدول (8ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه81
جدول (9ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه82
جدول (10ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه83
جدول (11ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه83
جدول (12ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه84
جدول (13ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه85
جدول (14ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعدادروزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه86
جدول (15ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت وتعدادروزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه87
جدول (16ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعدادروزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه87
جدول (17ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداددفعات معاملهدر سال ورود به بازار سرمایه88
جدول (18ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداددفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه89
جدول (19ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداددفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه89
جدول (20ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و زمان انتظارمعامله در سال ورود به بازار سرمایه90
جدول (21ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظارمعامله در سال ورود به بازار سرمایه91
جدول (22ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظارمعامله در سال ورود به بازار سرمایه91
جدول (23-4): خلاصه نتیجه فرضیات.. 92
نمودار(1-1) مدل مفهومی تحقیق. 7
نمودار( 1-2 ) رابطه بین نماینده( مدیر ) و مالک( سهامدار ) در چارچوب تئوری نمایندگی. 19
نمودار(1-3) مدل مفهومی تحقیق:60


بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران


نقدشوندگی


شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش


ارزش شرکت


تعدادروزهای معاملاتی


تعداد دفعات معامله


حجم سهام معامله شده


ارزش معاملات


گردش سهام


زمان انتظارمعامله


بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

... سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ... بررسی رابطه نقد شوندگی و ...

پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در ...

... سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ... بررسی رابطه نقد شوندگی و ...

بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس ...

بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق ... در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام شرکت‌های ...

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) مشخصات مجله. آرشیو شماره ها (30)

نقد شوندگی سهام | انجمن حسابداری ایران

... سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... بر نقد شوندگی سهام شرکت های ...

تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته ...

... شده در بورس اوراق بهادار ... شرکت پذیرفته شده در بورس ... و نقد شوندگی سهام رابطه ...

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام ...

... شده در بورس اوراق بهادار ... ارزش بازار سهام شرکت ... شرکت در شرکتهای پذیرفته ...

مقاله بررسی رابطه بین شفافیت سود، نقد شوندگی سهام

... شوندگی سهام و ارزش شرکت ... 160 شرکت پذیرفته شده در بورس ... بهادار تهران; بررسی رابطه ...

بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در ...

... سهام شرکت در نمونه‌ای از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار ... سهام استفاده شده ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت و نقد شوندگی سهام در شرکتهای ...

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام باعملکرد شرکت

... ها ونقد شوندگی سهام در بورس ... سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در ... بازار اوراق بهادار

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی ...

دانلود پروژه معماری ایران در دوره ... دانلود کارآموزی در شرکت فنی و ... دانلود پروژه بورس ...

بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در ...

... ها ونقد شوندگی سهام در بورس ... سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود ونقد شوندگی سهام بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود ونقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران کاربرد در با نرم افزار ...

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های ...

... سهام شرکت های پذیرفته شده ... شرکت های پذیرفته شده در بورس ... حرفه ای در ایران .

بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در ...

... ها ونقد شوندگی سهام در بورس ... سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ...

بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در ...

... سهام شرکت در نمونه ای از شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار ... سهام استفاده شده ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود ونقد شوندگی سهام بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود ونقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران کاربرد در با نرم افزار ...

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های ...

... سهام شرکت های پذیرفته شده ... شرکت های پذیرفته شده در بورس ... حرفه ای در ایران .

دانلود رایگان ترجمه مقاله تحلیل روند بازار سهام با …

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار …

... پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می ... بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در ...

پرسودترین سهام ایران - chartblogs.ir

بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

ثروت در بورس سهام | جستجو | بی بلاگ

... های بورس اوراق بهادار ... شرکتهای پذیرفته شده در ... شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکت ...

بررسی کاربرد سرمایه فکری در ارزیعملکرد مالی کتهای پذیرفته ...

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...