بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیتبا توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد.
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت است که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفته است از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در مقطع راهنمایی مدارس واقع در منطقه 11 آموزش و پرورش تحصیل می کردند انتخاب شدند و آزمونهای عزت نفس کوپراسمیت و خلاقیت عابدی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. نتایج نشان می دهد.
که خلاقیت دربین دختر وپسر تفاوتی ندارد وهمچنین عزت نفس در دختر وپسر تفاوتی ندارد ورابطه مثبتی بین خلاقیت وعزت نفس وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه پژوهش
تعریف عزت نفس
فرآیند شکل گیری و تحول عزت نفس
منظور از عزت نفس ضعیف یا قوی چیست؟
شیوه پرورش
بدرفتاری جسمانی یا جنسی
ظاهر جسمانی
جنس
رویدادهای جاری زندگی
ملاک های ایجاد عزت نفس در نوجوانان
دیدگاههای نظری درباره عزت نفس
از دیدگاه راجرز
نظریهای مربوط به عزت نفس
نظریه آبراهام مازلو
نظریه ویلیام جیمز
نظریه پردازان صفات
نظریه پردازان یادگیری اجتماعی
نظریه پردازان روان پویشی
بخش دوم : خلاقیت
سیر تحول مطالعه خلاقیت
خلاقیت
مراحل خلاقیت
تحول خلاقیت در طول زندگی
اجزای تشکیل دهنده خلاقیت
دیدگاههای خلاقیت
دیدگاه تورنس
رویکرد گیلفورد درباره خلاقیت
دیدگاه کارل راجرز
دیدگاه دوبونو درباره خلاقیت
نظریات خلاقیت
رویکرد باستانی خلاقیت
دیدگاه روانکاوی
دیدگاه روانکاوری جدید از خلاقیت
دیدگاه گشتالت
رویکرد تداعی
رویکرد رفتارگرایی
رویکرد روان سنجی
الگوهای خلاقیت
الگوی آزبورن – چارنز
الگوی استین
الگوی نلر
الگوی کالاگر از خلاقیت
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارتباط خلاقیت و عزت نفس
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری پژوهش
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
اعتبار و پایایی مقیاس عزت نفس کوپراسمیت
روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
آزمون سنجش خلاقیت عابدی
پایایی آزمون خلاقیت عابدی
اعتبار
شیوه نمره گذاری آزمون
فصل چهارم
توصیف وتحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحلیل داده های پژوهش
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادها
منابع
تست کوپراسمیت
نمونه آزمون سنجش خلاقیت عابدی


بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت


خلاقیت


عزت نفس


نوجوانان


جنسیت


بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ... بر متغیرهای عزت نفس و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در ... دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ... بر متغیرهای عزت نفس و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و ...

... در زمینه عمران و معماری دارند می توانند با ما ارتباط برقرار کرده و از نحوه همکاری با ما ...

ta-mat - بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و ... دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

... بر متغیرهای عزت نفس و ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و ...

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ... بر متغیرهای عزت نفس و ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت

مقاله در مورد بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

... بر متغیرهای عزت نفس و ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و ...

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ... بر متغیرهای عزت نفس و ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت

مقاله در مورد بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس ...

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت ... و پسر و تاثیر جنسیت بر ... و عزت نفس درنوجوانان دختر و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت

... بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر بر متغیرهای عزت نفس و ...

تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و ...

تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ... بر متغیرهای عزت نفس و ...

دانلود مقاله عزت نفس - 9rton|كاملترين مرجع پایان …

... حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت ... و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت ... دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

پایان نامه رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر و ...

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس ...

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت ... و پسر و تاثیر جنسیت بر ... و عزت نفس درنوجوانان دختر و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت ... دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

... بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر بر متغیرهای ... دختر و پسر و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و ...

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و ... کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان|دانلود …

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر ...

... بر متغیرهای عزت نفس و ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت ...

رابطه عزت نفس و خلاقیت در ... دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و ...

پایان نامه رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین …

پایان نامه رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین دانشجویان دختر و پسر ... بررسی رابطه ...