بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهرانهدف اصلی این تحقیق بررسی فاکتورهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها می باشد

هدف اصلی این تحقیق بررسی فاکتورهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها می باشد. با توجه به اهمیت و نقش پیش بینی سود هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاران،تحقیقات بسیاری درباره پیش بینی سود انجام پذیرفته و هدف همه آنها افزایش صحت و دقت سود پیش بینی شده بوده است. پیش بینی از این نظر كه عنصر بنیادین و كلیدی در تصمیم گیری استفاده كنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب می شود، مهم است. بر این اساس، كارایی و اثربخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهایی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی میدهد. بدین ترتیب تصمیمی كارا و اثربخش خواهد بود كه براساس پیش بینی هایی انجام گیرد كه مبنای آن صحیح بوده باشد. یكی از این پیش بینی ها، پیش بینی سود بوده كه باید اطلاعاتی منطقی، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد . پیش بینی های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم گیری استفاده كنندگان از گزارش های حسابداری می شود. لذا در این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق، پنج فاکتور مؤثر بر خطای پیش بینی سود هر سهم را در دو بخش فاکتور های مالی (دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت) و غیر مالی( اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 73 شرکت برای سال های89 - 86 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضیهها براساس رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها بیانگر این است، که بین فاکتور های مالی در نظر گرفته شده تنها متغیر دفعات تجدید نظر و از بین متغیر های غیر مالی تنها متغیر تغییرات هیات مدیره بر دقت پیش بینی سود موثر می باشند و تاثیر سایر متغیر های در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت. 
فهرست مطالب
چكیده:1
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1مقدمه3
2-1تاریخچه مطالعاتی. 3
1-2-1تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود3
2-2-1تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود5
3-1 بیان مساله6
4-1 سوال تحقیق. 8
5-1 فرضیه های تحقیق. 8
6-1 اهمیت تحقیق. 8
7-1 حدود مطالعاتی. 9
8-1 واژههای کلیدی یا اصطلاحات.. 9
9-1تعریف عملیاتی. 9
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه12
2-2 کلیات پیش بینی. 12
1-2-2 اهداف پیش بینی. 13
2-2-2 موارد ضروری قابل تأمل در پیش بینی مالی. 13
3-2-2 عوامل مؤثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. 13
3-2 انواع شیوه های پیش بینی. 14
1-3-2 پیش بینی های قضاوتی. 14
2-3-2 پیش بینی بر مبنای گذشته15
3-3-2 پیش بینی علت معلولی. 16
4-2 پیش بینی های یک متغیره16
1-4-2 روش تقاضای آخرین دوران. 16
2-4-2 روش میانگین ریاضی. 17
3-4-2 روش میانگین متحرک.. 17
4-4-2 روش میانگین متحرک وزنی. 18
5-4-2 روش هموارسازی نمایی. 18
6-4-2 روش باکس- جنکینز. 18
7-4-2 روش کمترین مجذورات.. 20
5-2 روش های پیش بینی چند متغیره(پیش بینی علت معلولی)21
1-5-2 روش رگرسیون خطی و غیر خطی. 21
2-5-2 ضریب همبستگی. 22
3-5-2 مدل اقتصاد سنجی (پیش بینی علت و معلولی)23
4-5-2 مدل داده- ستانده23
5-5-2 مدل شاخص راهنما23
6-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی. 23
1-6-2 تغییرات فصلی – روش تعیین شاخص فصلی. 24
2-6-2 برآورد تابع تقاضا- مدلهای سری زمانی. 24
7-2مروری بر پیشینه تحقیق. 26
1-7-2تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود26
2-7-2تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود43
8-2 خلاصه فصل. 50
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه53
2-3 سوال و فرضیههای تحقیق. 53
3-3 روش تحقیق. 54
4-3 جامعه آماری. 55
1-4-3نمونه آماری. 55
1-1-4-3 روش جمعآوری اطلاعات.. 56
5-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57
6- 3 روش آزمون فرضیه ها58
1-6-3 مدل آماری. 58
2-6- 3 آزمون ضرایب رگرسیون(آزمون t)59
3-6-3 آزمون معنی دار بودن رگرسیون(آزمونF)60
4-6-3 ضریب تعیین. 60
1-4-6- 3 ضریب تعیین تعدیل شده61
5-6-3 آزمون دوربین- واتسن برای بررسی وجود خود همبستگی. 61
7-3طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق. 63
1-7-3 متغیرهای مستقل. 63
2-7-3 متغیر وابسته64
3-7-3 متغیر كنترلی. 64
8-3 خلاصه فصل سوم65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه‏67
2-4 یافته های تحقیق. 67
1-2-4 آمارتوصیفی. 67
2-2-4 آمار استنباطی. 68
3-2-4 نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی. 68
4-2-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم فرعی. 69
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه اول در حضور هردو متغیر. 70
6-2-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 71
7-2-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم فرعی. 72
8-2-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم فرعی. 73
9-2-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم در حضور هر سه متغیر. 74
3-4 خلاصه76
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه78
2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق. 78
3-5 خلاصه یافته های تحقیق. 79
1-3-5 نتیجه آزمون فرضیات.. 80
4-5 بررسی تطبیقی یافتهها81
5-5 نتیجه گیری. 84
6-5 محدودیتها86
7-5 پیشنهادها86
1-7-5 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق بر اساس فرضیات.. 86
2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 86
8-5 خلاصه فصل. 87
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:104
منابع لاتین:107
چکیده لاتین. 111
جدول1-2: مراحل حل پیش بینی به روش تقاضای آخرین دوره ای را نشان می دهد17
جدول2-2: روش رگرسیون خطی و غیر خطی. 21
جدول 3-2:خلاصه تحقیقات انجام گرفته خارجی مرتبط با موضوع. 42
جدول 4-2:خلاصه تحقیقات انجام گرفته داخلی مرتبط با موضوع. 50
جدول1-3: شركت های نمونه از بانك اطلاعاتی. 57
جدول 2-3: متغیر های هر مدل. 59
جدول1- 4 :آمار توصیفی کل نمونه67
جدول2-4 : نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی. 68
جدول3-4 : نتیجه آزمون فرضیه دوم69
جدول4-4 : نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی. 70
جدول5-4: نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 71
جدول6-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 72
جدول7-4: نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 74
جدول8-4: نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی. 75
جدول1-5:خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق. 81
نمودار1-2:روش پیش بینی مدل باکس- جنکینز. 19
نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 58


بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهران


دقت پیش بینی سود


بورس و اوراق بهادار


پیش بینی


سود


دانلود مقاله بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... بر دقت پیش بینی سود در ... بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... در بورس و اوراق بهادار ... بر دقت پیش بینی سود در ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

... بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ... در بورس و اوراق بهادار تهران.

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

دقت پیش بینی سود بورس و ... بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

... بر دقت پیش بینی سود در ... بورس اوراق بهادار تهران ... در بورس بررسی عوامل مهم و ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ... مقاله اقليم و معماري در ...

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

... بر دقت پیش بینی سود در ... عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... در بورس اوراق بهادار تهران و ...

دانلود پروپوزال بررسی و ارزیابی دقت بازده سهام و

... سهام و پیشبینی سود در در ... بررسی عوامل موثر بر ... شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

... شرکت و پیشبینی سود هر ... بورس اوراق بهادار تهران ... حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر ...

بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

تبلیغات در ... بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام ... بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام ...

دانلود پروپوزال بررسی و ارزیابی دقت بازده سهام و

... سهام و پیشبینی سود در در ... بررسی عوامل موثر بر ... شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

... شرکت و پیشبینی سود هر ... بورس اوراق بهادار تهران ... حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر ...

بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

تبلیغات در ... بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام ... بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام ...

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود

... شده در بورس اوراق بهادار ... مؤثر در پیش بینی سود و ... بررسی عوامل مؤثر بر ...

عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها - …

در بورس اوراق بهادار ... یکی از عوامل تاثیرگذار در دقت ... بر دقت پیشبینی سود ...

بورس - thesis-project.rozblog.com

... در بورس اوراق بهادار تهران ... عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... بر دقت پیش بینی سود در ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش ...

... بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در ... بر دقت پیش بینی سود در بورس و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... سود بر خطای پیش بینی ... در بورس اوراق بهادار تهران ... سود و در فرضیه سوم به بررسی ...

تحقیق بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و

شاهرخی ، س،1386،”بررسی دقت پیش بینی سود ... تهران و عوامل موثر بر ... در بورس اوراق بهادار ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم …

پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار ... عوامل مهم و تاثیرگذار بر ... بر دقت پیش بینی سود در ...

عوامل روانی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری در بورس

... در بورس اوراق بهادار تهران ... و سود هر سهم پیش بینی ... عوامل روانی تاثیرگذار بر ...

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام

... خطای پیش بینی سود هر سهم و ... در بورس اوراق بهادار ... تأثیرگذار بر قیمت ...

بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در

... بورس اوراق بهادار تهران بررسی ... از عوامل تاثیرگذار بر ... خود در پیشبینی و ...

بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی …

... کل بورس اوراق بهادار به ... کل بورس و قیمت پیش بینی ... بررسی عوامل مؤثر بر ...

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای ... ( اوراق بهادار ، کالا و ... مرتبط با ساختمان را در بر می ...

دانلود پایان نامه در مورد ﻣﺪﻟﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ :: دانلود ...

... بودن و ... دقت پیش بینی مانند rmse ... در بورس اوراق بهادار ... عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت ...

3 عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌های …

... در بورس اوراق بهادار ... سود پیشبینی‌شده و ... این عوامل و تکیه بر ...

مدلهای تجربی پیش بینی کننده تأثیر عوامل محیطی …

در این تحقیق به مرور و بررسی این عوامل و ... بر دقت پیش بینی سود و ... در بورس اوراق بهادار ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... در بورس اوراق بهادار تهران ... تهران و عوامل موثر بر ... و دقت پیش بینی سود ...

پایان نامه خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

... خطای پیش بینی سود هر سهم و ... در بورس اوراق بهادار ... عوامل مهم توسعه در ...