بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفولهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول

چكیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد . جامعه ی آماری این پژوهش شامل كلیه ی دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی 60 نفر دانشجو انتخاب گردید پس با اجرای پژوهش نامه ی سنجش خلاقیت (cree ) و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت تجزیه و تحلیل یافته ها صورت گرفته است . در این پژوهش تكنیك های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و خطای معیار میانگین ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هایی از این تحقیق در سایر شهرها نیز صورت گرفته است .

كلمات كلیدی : خلاقیت ، عزت نفس ، پیشرفت تحصیلی.

چكیده

مقدمه

بیان مسأله

فرضیه های پژوهش

اهداف پژوهش

اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم

« پیشینه پژوهش »

تعاریف مفهومی

مراحل خلاقیت

عوامل ایجاد خلاقیت در كودكان

موانع خلاقیت

برخی از موانع روانی كه در رشد خلاقیت تاثیر دارند ، عبارتند از :

ویژگی های فرد خلاق

فرد خلاق در عمل

زنان خلاق

روشهای آموزش خلاقیت

نقش آزمایش در آموزش و ایجاد خلاقیت

خلاقیت و هوش

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

تكالیف خلاقیتی

نقش معلم در خلاقیت دانشجویان

نشانه های عزت نفس مثبت و عزت نفس منفی

منشأ عزت چیست ؟

كدامیك از نگرشها و رفتارهای والدین در شكل گیری عزت نفس مؤثر است ؟

خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس بالا :

خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس پائین :

پیدایش عزت نفس از نظر برك :

نقش والدین در افزایش عزت نفس فرزندانشان

رشد عزت نفس و رفتار حفاظتی

عوامل موثر در افزایش عزت نفس

شرایط داشتن عزت نفس

زمینه های مختلف عزت نفس

عزت نفس دختران و پسران

    دیدگاه گیلفورد نسبت به آفرینندگی

- دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی

نظریه رفتار گرایی:

نظریه مكتب شناختی :

خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی :

نظریه تداعی گرایی :

نظریه گشتالت :

دیدگاه روان تحلیلی :

دیدگاه انسان گرایی:

دیدگاه روان سنجی :

نظریه های عزت نفس

عزت نفس از نظر جیمز :

پژوهش های انجام شده

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی  :

فصل سوم

« روش پژوهش »

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش داتی بر اساس یافته های آن در

دستور العمل اجرای آزمون :

نمره گذاری آزمون :

تبدیل نمره خام به نمره استاندارد

تعبیر و تفسیر نمره استاندارد

شكل گیری آزمون  

اعتبار آزمون

 ویژگی های شخصیتی افراد خلاق

كاربرد آزمون :

دستورالعمل فرم ها

آزمون عزت نفس كوپر اسمیت

اعتبار آزمون كوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت نفس كوپر اسمیت

روش اجرا ی آزمون

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

« یافته ها »

بررسی توصیفی داده ها

بررسی استنباطی داده ها

آزمون فرضیه دو میانگین مستقل

فصل پنجم« بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع انگلیسی

«ضمائم

پاسخنامه خلاقیت سنج

كلید خلاقیت سنج

فرم پرسشنامه CREE

آزمون عزت نفس كوپر اسمیت


بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول


پایان نامه عزت نفس پیشرفت تحصیلی خلاقیت


بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی ...

... رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام ... پیام نور ...

دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله - ورود به سایت

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، …

... پیشرفت تحصیلی ... بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و ...

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

سورئالیسم - projenab.rozblog.com

وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر ... جست و جو حساب ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

... آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی ,دانلود پروژه و ... در این دوره کاربرانی که بطور ...

تاثیر تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر فرآیند ارتقاء کارایی و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

پاورپوینت زلزله - maghalefile.rozblog.com

... پرتال جامع دانشجویان و ... ( دانشگاه پیام نور ... پاورپوینت بررسی ترفندهای بومی در برابر ...

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت …

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق ...

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، …

... پیشرفت تحصیلی ... بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و ...

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

پاورپوینت بررسی سيستمهای اطلاعات مديريت (MIS)

... پاورپوینت بررسی سيستمهای اطلاعات مديريت یا mis در ... ,پایان نامه و ... پاورپوینت بررسی ...

سورئالیسم - projenab.rozblog.com

وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر ... جست و جو حساب ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

... آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی ,دانلود پروژه و ... در این دوره کاربرانی که بطور ...

تاثیر تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر فرآیند ارتقاء کارایی و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

پاورپوینت زلزله - maghalefile.rozblog.com

... پرتال جامع دانشجویان و ... ( دانشگاه پیام نور ... پاورپوینت بررسی ترفندهای بومی در برابر ...

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت …

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق ...

دانلود پایان نامه و پروژه

دانلود پایان نامه و پروژه

لینک گروه ها و کانال های تلگرام - صفحه 7

لینک گروه ها و کانال های تلگرام - صفحه 7 - لینک گروه ها و کانال های تلگرام ... بررسی adsl- اینترنت ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

دانلود پروژه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله - ورود به سایت

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، …

... پیشرفت تحصیلی ... بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و ...

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

سورئالیسم - projenab.rozblog.com

وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر ... جست و جو حساب ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

... آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی ,دانلود پروژه و ... در این دوره کاربرانی که بطور ...

تاثیر تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر فرآیند ارتقاء کارایی و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

پاورپوینت زلزله - maghalefile.rozblog.com

... پرتال جامع دانشجویان و ... ( دانشگاه پیام نور ... پاورپوینت بررسی ترفندهای بومی در برابر ...

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت …

بررسی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به بازارهای بین المللی در حوزه اتاق ...