مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ...پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی91

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه شوش  در درس علوم تجربی درسال تحصیلی 91-1390
چکیده:
پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی91-90 صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و ودانش‌آموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل 392پسر و392 دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل20 زن و20مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 90-91 می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش20تا از دختران و20تا از پسران و 2نفراز معلمان زن و 2نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی 7 به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش ..................................................................................................................... 1
مقدمه   .......................................................................................................................................................... 2
بیان مساله .......................................................................................................................................5
اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................8
اهداف پژوهش................................................................................................................................9
فرضیه ها .......................................................................................................................................10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ......................................................................................................11
تعریف تدریس................................................................................................................................ 12
]چهار ویژگی در تعریف تدریس.......................................................................................................12
کارکردهای درونی تدریس...............................................................................................................13
   نظریه های تدریس .......................................................................................................................15
رویکردهای نو در تدریس- یادگیری................................................................................................ 16
تعریف روش تدریس....................................................................................................................... 19
عوامل موثر در تدریس......................................................................................................................19
ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر.......................................................................................... 20
اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس ........................................................................................22
نگرش های جدید آموزشی................................................................................................................ 24
پیشروان روشهای جدید .................................................................................................................... 26
روشهای نو و روان شناسی................................................................................................................. 31
روش های تاریخی .......................................................................................................................... 33
روشهای تدریس سنتی و متداول........................................................................................................ 35
انواع روشهای سنتی متداول................................................................................................................ 36
روش حفظ وتکرار.............................................................................................................................36
روش سخنرانی................................................................................................................................. 37
روش های نوین آموزش فعال............................................................................................................................42
ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس............................................................................................. 43
روشهای نوین آموزش فعال................................................................................................................ 45
روش پرسش و پاسخ ....................................................................................................................... 45
محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ........................................................................................47
روش آزمایشی (آزمایشگاهی)............................................................................................................47
محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی................................................................................................. 48
الگوی حل مسأله............................................................................................................................. 49
روش یادگیری اكتشافی..................................................................................................................... 51
یادگیری مشارکتی یا همیاری............................................................................................................ 53
روش یادگیری مشارکتی.................................................................................................................... 53
ویژگیهای كلاس مشاركتی................................................................................................................ 57
چالش های كلاس مشاركتی ............................................................................................................. 58
دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی .................................................................................................... 60
خواص یادگیری مشارکتی................................................................................................................ 61
ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی...................................................................................................68
تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی................................................................................................. 68
پیشینه پژوهش...................................................................................................................................69
پژوهشهای‌داخلی................................................................................................................................................69
پژوهشهای‌خارجی...............................................................................................................................................73
تعریف مفهومی............................................................................................................................... 76
تعریف عملیاتی .............................................................................................................................77
یادگیری اصیل و پایدار و موثر .........................................................................................................79
عوامل موثر در یادگیری...................................................................................................................80
اصول مبتنی بر قوانین یادگیری.........................................................................................................82
اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد..........................................................85

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ............................................................................................................86.
روش پژوهش...................................................................................................................................87
جامعه‌ی آماری................................................................................................................................................87
ابزار پژوهش.....................................................................................................................................87
نمونه آماری ................................................................................................................................... 87
روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری................................................................................................................. 87
روش آماری.....................................................................................................................................88

فصل چهارم :یافته های پژوهش................................................................................................................89
یافته های توصیفی.............................................................................................................................................90
یافته های استنباطی.............................................................................................................................................94
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری................................................................................................................96
نتیجه گیری......................................................................................................................................97
محدودیتها........................................................................................................................................99
پیشنهادها........................................................................................................................................101
منابع ........................................................................................................................................... 105


مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ...


پایان نامه تدریس یادگیری علوم تجربی ابتدایی سنتی یادگیری مشارکتییادگیری و یاددهی دانش آموزان مقایسه تاثیر روش یادگیری مشارکتی


مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان ...

... پایه چهارم ابتدایی منطقه ... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه ...

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان ...

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ... و یادگیری سنتی در بین ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین ...

دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش ...

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان ...

... و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ... مقایسه یادگیری مشارکتی و ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی

... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه ... پایه چهارم ابتدایی منطقه ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین ...

... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه ... پایه چهارم ابتدایی منطقه ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ...

دانلود تحقیق مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین ...

مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ... و یادگیری سنتی در بین ...

مقایسه تأثیرروش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و ...

... دانشآموزان در یادگیری ... پایه چهارم ابتدایی در ... یادگیری مشارکتی و سنتی ...

دانلود پایان نامه و مقاله

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ...

تحقیق مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان

... یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ... مقایسه یادگیری مشارکتی و ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ...

مقایسه تأثیرروش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و ...

... دانشآموزان در یادگیری ... پایه چهارم ابتدایی در ... یادگیری مشارکتی و سنتی ...

دانلود پایان نامه و مقاله

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ...

یادگیری مشارکتی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...

... و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ... مقایسه یادگیری مشارکتی و ...

یادگیری و یاددهی دانش آموزان - دانلود فایل پروژه و

علوم پایه; علوم پزشکی ... های منظوم ایران و ... تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و ...

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و

... درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی ... که در منطقه ۵ ... مشارکتی و یادگیری سنتی ...

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری ... مشارکتی و ...

مقایسه اثر بخشی روش تدریس فعال و سنتی بر …

چهارم ابتدایی ... تحصیلی دانشآموزان و مقایسه آن با ... تفکر و یادگیری در دانش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... در یادگیری دانش آموزان ... آموزان پایه های چهارم و ... و یادگیری سنتی در بین ...

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری ... مشارکتی و ...

مقایسه اثر بخشی روش تدریس فعال و سنتی بر …

چهارم ابتدایی ... تحصیلی دانشآموزان و مقایسه آن با ... تفکر و یادگیری در دانش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... در یادگیری دانش آموزان ... آموزان پایه های چهارم و ... و یادگیری سنتی در بین ...

پایان-نامه-تدریس-یادگیری-علوم-تجربی-ابتدایی--سنتی-یادگیری ...

... ابتدایی--سنتی-یادگیری ... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه ...

دانلود کتاب و مقاله

... نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ...

روش یادگیری انفرادی - rozintak

... درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی ... در بین گروهها از ... «مقایسه یادگیری مشارکتی و ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - بررسی روشهای تدریس سنتی ...

... مقایسه ,یادگیری , مشارکتی , و یادگیری سنتی ,در بین دانش آموزان , پایه چهارم ,ابتدایی ...

دانلود کتاب و مقاله - transsecrets.blogfa.com

... مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه ... مشارکتی با روش سنتی ...

یادگیری تقویتی و اجزای آن و اجرایی کردن یک مثال …

مقایسه یادگیری مشارکتی و ... و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ...

الگوهای مشارکتی در مدیریت دانش | شبکه مقاله

... مقایسه یادگیری مشارکتی و ... و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه ...