بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاههاهدف از تهیه مقالع حاضر بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها است

style="text-align: justify;" > هدف از تهیه مقالع حاضر بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها است. در این راستا، امروزه این امر مسلم شده است كه سازمانهای آموزشی در صورتی میتوانند موفق باشند كه از نیروی انسانی(مدیران و كادر آموزشی) خلاق و نوآور برخوردار باشند و در جوی خلاق به فعالیت مؤثر بپردازند و شعار « نابودی در انتظار شماست مگر اینكه خلاق و نوآور باشید» در پیش روی مدیران همه سازمانها قرار دارد، اما مسؤولیت سازمانهای آموزشی بخصوص آموزش و پرورش كه وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده دارند، صبغه‌ای دیگر به خود می گیرند. از این رو سازمانهای آموزشی بخصوص آموزشگاهها از یك سو وظیفه فراهم آوردن زمینه‌ی رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و همچنین استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و تواناییهای افراد را به عنوان امری مهم بر عهده دارند و از سوی دیگر برای پویایی خود، نیازمند پرورش و بهره‌مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی هستند. آنچه امروزه در محیطهای آموزشی بخصوص مدارس شاهد هستیم نوعی سستی و ضعف اهتمام در این زمینه است. چراكه اصولاً ابتكار و خلاقیت و ابراز فكر و نظر، جزء نیازهای فطری همه افراد است، اما مهم این است كه به این نیازها در بسیاری موارد از طرف مدیران سازمانهای آموزشی بطور اعم و مدیریت آموزشگاهها بطور اخص توجه نمی شود و برخی عوامل بازدارنده مانع از تحقق خلاقیت در محیطهای آموزشی شده‌اند. بنابراین اگر در سازمانهای آموزشی خلاقیت به صورت كم رنگ دیده می شود به این دلیل نیست كه افراد (مدیران و كاركنان آموزشی) توانایی و قدرت خلاقیت ندارند و همچنین نباید صرفاً علت آن را در شخصیت و ساخت ذهنی افراد جستجو نمود، بلكه یقیناً در شیوه‌های پرورشی و بخشهای آموزشی آن باید جستجو شود. در این خصوص برخی از عوامل بازدارنده خلاقیت مدیرت آموزشی در این مقاله اشاره شده است كه از سه حوزه مشخص یعنی فردی، سازمانی و فرا‌سازمانی تبیین شده است. بطوریكه در ارتباط با عوامل بازدارنده درون فردی، چهار خرده عامل ؛ اعتماد به نفس ضعیف،كم رویی و محافظه‌كاری مدیران مدارس، عدم تحمل ابهام و تضاد درعرصه‌های مدیریتی، نگرش منفی مدیران مدارس به مدیریت تعارض، ضعف آموزش مدیران مدارس و شیوه رهبری و نوع سبك مدیریتی آنان، اشاره شده است ودر خصوص عوامل بازدارنده‌ی سازمانی نیز نوع فرهنگ سازمانی، ماهیت ساختار سازمانی در سازمانهای آموزشی، عدم فضای مناسب جهت پذیرش خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی و نوع سیستم ارزشیابی عملكردمدیران مورد بررسی قرار گرفته شد، و در نهایت در خصوص عوامل بازدارنده‌ی فراسازمانی كه در مقاله حاضر اشاره شده است می توان به دو خرده عامل بازدارنده خلاقیت مدیران چون؛ ملاحظات سیاسی مؤثر برمدیریت نظامهای آموزشی و چالش‌های نوآوری تكنولوژی اطلاعات و نظام انسانی یادآور شد. با توجه به موانع مذكور پیشنهاداتی همچون؛اندیشه محور نمودن تصمیم گیریهای آموزشی از سوی مسؤولان آموزشی جهت ایجاد چالشهای فكری در بین مدیران مدارس، فراهم سازی زمینه ابراز افكار و اندیشه‌های نو و بدیع مدیران مدارس در حوزه تصمیم گیری های آموزشی در سطوح استانی، منطقه‌ای و محلی و مدرسه ای از سوی دست اندركاران امور آموزشی و پرورشی، جهت شكل گیری شخصیت مستقل و دارای اعتماد به نفس در آنان، تغییر نگرش و طرز فكر مدیران آموزشی نسبت به مدیریت تعارض و مدیریت ابهام، برنامه ریزی جهت دراولویت قرار گرفتن آموزشهای نوین مدیریتی وبرخورداری مدیران ازانعطاف پذیری فعال و پویا و .. ارائه شده است . امید آن می رود كه گوشه‌هایی را از مسائل مبتلابه آموزش و پرورش را مرتفع نماید.
style="text-align: justify;" > فهرست مطالب
style="text-align: justify;" > چکیده
style="text-align: justify;" > مقدمه
style="text-align: justify;" > تعریف و بیان مسـأله مورد بررسی
style="text-align: justify;" > اهداف مورد بررسی
style="text-align: justify;" > نظام آموزش و پرورش و شبه نظام آموزش و پرورش
style="text-align: justify;" > ماهیت و تعریف خلاقیت
style="text-align: justify;" > ابداع، خلاقیت و نوآوری
style="text-align: justify;" > عوامل بازدارنده بروز خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها
style="text-align: justify;" > 1ـ عوامل بازدارنده فردی
style="text-align: justify;" > 1ـ1ـ اعتماد به نفس ضعیف، كم رویی و محافظه كاری مدیران مدارس
style="text-align: justify;" > 2ـ 1ـ عدم تحمل ابهام و تضاد توسط مدیران مدارس
style="text-align: justify;" > 3ـ 1ـ نگرش منفی مدیران مدارس نسبت به مدیریت تعارض
style="text-align: justify;" > 4ـ1ـ ضعف آموزش مدیران مدارس
style="text-align: justify;" > 5ـ1ـ نوع سبك رهبری مدیران مدارس
style="text-align: justify;" > 2ـ عوامل بازدارنده سازمانی
style="text-align: justify;" > 1ـ 2ـ نوع فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
style="text-align: justify;" > 2ـ 2ـ نوع ساختار سازمانی سازمانهای آموزشی
style="text-align: justify;" > 3ـ2ـ عدم فضای مناسب جهت پذیرش خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی
style="text-align: justify;" > 4ـ2ـ نوع سیستم ارزشیابی از عملكرد مدیران مدارس
style="text-align: justify;" > 3ـ عوامل بازدارنده فرا سازمانی
style="text-align: justify;" > 1ـ3ـ ملاحظات سیاسی مؤثر برمدیریت سازمانهای آموزشی
style="text-align: justify;" > 2 ـ3ـ چالش‌های نوآوری تكنولوژی اطلاعات و نظام انسانی
style="text-align: justify;" > نتیجه گیری
style="text-align: justify;" > پیشنهادات
style="text-align: justify;" > منابع


بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها


موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری


مدیریت آموزشگاهها


خلاقیت


نوآوری


بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها دسته: مدیریت بازدید: 4 ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها دسته: مدیریت بازدید: 6 ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها دسته: مدیریت بازدید: 1 ...

مقاله بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ خلاقیت و نوآوری در ...

... خلاقیت و نوآوری در مدیریت آموزشگاهها هدف از تهیه مقاله حاضر بررسی موانع و عوامل ...

بررسي موانع و عوامل بازدارنده‌ي خلاقيت و نوآوري در

بررسي موانع و عوامل بازدارنده‌ي خلاقيت و نوآوري در مديريت آموزشگاهها 1 . بررسی موانع و ...

مقاله بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در ...

تحقیق درباره اناوع ابرها; دانلود مقاله کامل درباره آمنوره 7 ص; دانلود تحقیق روان کاوی 40 ص

صاپا ایران | مرجع آموزش و پژوهش در ایران - Part 218

گروه مدیریت و ... پایان نامه بررسی نقش تشویق در ... پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر ...

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ... بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در ...

دانلود اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و

1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و ... مدیریت [131] مدیریت ... کاهش موقتی ولتاژ و بررسی عوامل ...

پاورپوینت بررسی ساختمانهای بامصالح بنایی و

... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ... و بررسی نمونه ...

مقاله بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در ...

تحقیق درباره اناوع ابرها; دانلود مقاله کامل درباره آمنوره 7 ص; دانلود تحقیق روان کاوی 40 ص

صاپا ایران | مرجع آموزش و پژوهش در ایران - Part 218

گروه مدیریت و ... پایان نامه بررسی نقش تشویق در ... پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر ...

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ... بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در ...

دانلود اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و

1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و ... مدیریت [131] مدیریت ... کاهش موقتی ولتاژ و بررسی عوامل ...

پاورپوینت بررسی ساختمانهای بامصالح بنایی و

... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ... و بررسی نمونه ...

برچسب مدیریت - دانلود انواع فایل

پاورپوینت مدیریت ... پردازیم، در فصل سه به معرفی بانک اطلاعاتی پروژه وجدول های مربوطه و در ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ...

... پروژه دانش آموزی و ... بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ...

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری دسته: مدیریت ... خلاقیت و نوآوری ... و جایزه بگیرید در ...

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ... بررسی مشکلات ...

اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان

بررسی موانع و عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت و نوآوری در مدیریت ... بررسی عوامل مؤثر بربهبود ...

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری ... و نوآوری دسته: مدیریت ... و کامل در زمینه خلاقیت و ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت دانلود لیست فروشگاه ...

پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن فروغی

فروغی پس از انقلاب اسلامی و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ دستگیر شد و مجموعه اشیا و آثار هنری شخصی وی ...

پاره خط ها - پروژه ها - takbook.com

امروز شنبه , ۲۳ بهمن , ۱۳۹۵ شما در تک بوک پروژه ها هستید. دانلود ... هندسه و استدلال. ۱۰۰ ...

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ …

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ 1/بهمن/1394 در وبلاگ به ... توضیحات آن شوید و ...

پاورپوینت پانل های سه بعدی (۳D Panel)

... دسته: عمران و ... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ...

پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر …

... ekm پروژه مدیریت دانش سازمانی ekm یک تحقیق کامل و علمی برای رشته مدیریت و it ... در هر سازمانی ...

دانلودپایان نامه ارشدرشته حقوق- بررسی فقهی و

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج ... بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دسته: فقه و حقوق ...

تكمه‌ - پروژه ها - takbook.com

دانلود تحقیق بررسی قابلیت ترکیب ... های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود ...

کلونینگ و بیان بخش های آنتی ژنیک …

کلونینگ و بیان بخش های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری ...