بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود
فهرست مطالب
چكیده:1
مقدمه:2
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1)مقدمه4
2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1) بیان مساله7
4-1) فرضیه های پژوهش.. 11
5-1) اهداف پژوهش.. 11
6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12
7-1 ) حدود مطالعاتی. 13
1-7-1)قلمرو موضوعی. 13
2-7-1) قلمرو زمانی. 13
3-7-1) قلمرو مکانی. 13
8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه17
2-2) کیفیت حسابرسی :17
1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18
2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20
1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22
2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23
3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24
4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26
5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33
3-2) اندازه حسابرس.. 35
4-2) تخصص گرایی در صنعت.. 37
5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39
6-2تعریفجریان وجوه نقد آزاد40
1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد40
2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41
7-2 نظریه مدیریت سود43
1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود44
2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46
3-7-2نظریه ی شرکت.. 47
4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها49
5-7-2)مدیریت سود51
1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53
2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53
3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53
6-7-2) انگیزه های مدیریت سود54
1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54
2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55
3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55
4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56
5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56
7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد56
8-2)مفاهیم مختلف سود58
1-8-2)سود58
2-8-2) اهداف گزارشگری سود58
3-8-2) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود59
4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60
5-8-2) تئوری نمایندگی. 62
6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65
1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66
2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 67
7-8-2) هموار سازی سود67
1-7-8-2) انواع هموارسازی سود69
2-7-8-2) روش های هموارسازی سود71
8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71
9-8-2) حساب سازی. 72
9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72
10-2) بحث کلی. 76
11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81
1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81
2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 )مقدمه96
2-3) روش پژوهش.. 96
3-3) پرسش های تحقیق. 96
4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97
5-3) جامعه و نمونه آماری. 101
1-5-3) جامعه آماری. 101
2-5-3) نمونه آماری. 102
6-3) فرضیه های پژوهش.. 102
7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103
8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103
1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)103
2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)104
3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105
4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105
5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه‏108
2-4آمار توصیفی. 109
3-4 آزمون نرمالیتی. 110
5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها111
6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112
7-4تفسیر مدل:115
8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام115
9-4 تفسیر مدل:117
10-4 آزمون فرضیه ها117
11-4 بررسی اعتبار مدل. 119
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه122
2-5) نتایج آزمون فرضیه ها122
1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول:122
2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123
3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:124
3-5) نتیجه گیری. 125
4-5) پیشنهادها125
1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125
2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126
5-5) محدودیت های پژوهش.. 127
پیوستها
خروجی نرم افزار. 130
منابع و ماخذ
منابع فارسی:140
منابع لاتین:141
چکیده انگلیسی. 146
جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 29
جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 34
جدول (1-4) آماره109
جدول (2-4)فراوانی. 109
جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو - اسمیرینو. 110
جدول (4-4) همبستگی. 111
جدول( 5-4) تحیل واریانس.. 112
جدول (6-4) خلاصه مدل. 113
جدول (7-4) براورد ضرایب.. 114
جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه116
نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه7
نمودار (1-2) چارچوب كیفیت حسابرسی. 19
نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 21
نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود70
نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر. 114


بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


كیفیت حسابرسی


جریان وجوه نقد آزاد


مدیریت سود


شرکت­های پذیرفته شده


بورس اوراق بهادار تهران


بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

... و مدیریت سود در شرکت های ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

... و مدیریت سود در شرکت­های ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده ...

شرکت­های پذیرفته شده

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته ...

وجوه نقد آزاد - thesis-project.rozblog.com

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته ...

دانلود رایگان پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط ...

... نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ازاد و مدیریت سود ...

پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط

... حسابرسي بر ارتباط ... بررسی-كيفيت-حسابرسی-وجوه ۱۱ ... ارباب رجوع در وزارت كار و ...

پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر… | …

... بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ازاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و

... شرکت­های پذیرفته شده در ... در بورس اوراق بهادار تهران ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ...

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بر مدیریت سود در شرکت های ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

ترجمه مقاله آزاد سازی، مهاجرت، و پیشرفت در ارتباط بین ...

... و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر… | …

... بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ازاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و

... شرکت­های پذیرفته شده در ... در بورس اوراق بهادار تهران ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ...

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بر مدیریت سود در شرکت های ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

ترجمه مقاله آزاد سازی، مهاجرت، و پیشرفت در ارتباط بین ...

... و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

... در بورس اوراق بهادار تهران ... بر مدیریت سود در شرکت های ... بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

ارزش آفريني در هزاره سوم - ea3.ir

... شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته ...

جدیدترین فایل ها و معتبرترین پروژه های دانشجویی و

جدیدترین فایل ها و ... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ...

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده

... بر وجه نقد نگهداری شده ... غذایی بورس اوراق بهادار تهران ... پذیرفته شده در ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس :: مرجع …

بررسی اندیشه های انقلابی ... گنبد و جایگاه آن در ... کمال گرایی چند بعدی تهران ...

آموزشگاه آزاد فناوری اطلاعات اطلس ياس

... شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته ...

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده

... بر وجه نقد نگهداری شده ... غذایی بورس اوراق بهادار تهران ... پذیرفته شده در ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس :: مرجع …

بررسی اندیشه های انقلابی ... گنبد و جایگاه آن در ... کمال گرایی چند بعدی تهران ...

آموزشگاه آزاد فناوری اطلاعات اطلس ياس

... شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته ...

طرح های متنوع کابینت آشپزخانه و MDF

... شده در بورس اوراق بهادار ... حسابرسی; بررسی ارتباط بین ... بررسی رابطه مدیریت سود و ...

آخرین مطالب - rzb.atesbr.ir

... بورس اوراق بهادار تهران ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته ...

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست

... پی دی اف در 267 صفحه آماده شده است جزوه ... در آب و هوا سخت می ... آزاد بیش از اندازه در ملات ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشگاهی

... بر مدیریت سود در شرکت های ... بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

ياس - ea3.ir

... شده در بورس اوراق بهادار ... بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته ...

دانلود نمونه قرارداد اجـاره سالن

... بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ... شده در بورس اوراق بهادار ...

استیمان - downloadmaghaleyedaneshgahi.rozblog.com

این محصول در قالب فایل word و در 86 صفحه تهیه و ... فایل word و در 86 صفحه تهیه و تنظیم شده ... نقد و ...