تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شناهدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه ­های مهارت­های شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی می­باشد

هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه ­های مهارت­های شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی می­باشد. به منظور انجام این تحقیق 20 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت کردند، شرکت کنندگان مهارت­های پایه­ای آب را با موفقیت سپری کردند. سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرینی، نزدیک به مسدود (شیوه آموزش سنتی) و نزدیک به تصادفی (شیوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اکتساب و بعد از 72 ساعت بی تمرینی آزمون یادداری از مولفه­های پا، دست و هماهنگی در چهار رشته کرال سینه ،کرال پشت ،قورباغه و پروانه، از آنها گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار PASWمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P=<0/05). و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اکتساب مولفه هماهنگی مهارت شنای قورباغه در گروه تمرین نزدیک به مسدود، نسبت به گروه تمرین نزدیک به تصادفی بهتر بوده است. که ممکن است به دلیل پیچیدگی و عدم عناصر مشابه این مهارت نسبت به سایر مهارت­های شنا و همچنین ویژگی­های شرکت کنندگان از جمله سطح مهارت آنها بوده باشد، نتایج تحقیقات درمولفه­های مهارت­های کرال سینه و کرال پشت و پروانه بین دو گروه تمرینی نزدیک به مسدود و نزدیک به تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری، تفاوت معنی­داری را نشان نداد که نشانگر عدم تعمیم پذیری اثر تداخل ضمنی در شرایط کاربردی است و در یادگیری مهارت شنا هر دو شیوه تمرینی خصوصاً در مولفه­هایی که عناصر مشابه دارند می­تواند مفید باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: مقدمه ومعرفی
1-1) مقدمه ........................................ 2
1-2) بیان مسئله.................................... 3
1-3) ضرورت و اهمیت................................. 5
1-4) اهداف تحقیق................................... 6
1-4-1) هدف کلی .................................... 6
1-4-2) اهداف اختصاصی .............................. 6
1-5) فرضیات تحقیق.................................. 7
1-6) محدودیت­های تحقیق.............................. 7
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات..... 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1) مبانی نظری.................................... 11
2-1-1) تغییرپذیری تمرین............................ 11
2-1-2) سودمندی تغییرپذیری در اجرای آینده........... 12
2-1-3) تغییرپذیری در مهارت های بسته................ 13
2-1-4) تغییرپذیری تمرین در مهارت باز............... 14
2-1-5) سازماندهی تمرین تغییرپذیر................... 15
2-1-6) تداخل ضمنی.................................. 17
2-1-7) اثر تداخل ضمنی.............................. 17
2-2) توجیهات نظری در مورد اثر تداخل ضمنی........... 18
2-2-1) فرضیه بازسازی طرح عمل ...................... 19..
2-2-2) فرضیه تلاش شناختی............................ 20
2-3) عوامل محدود کننده اثرتداخل ضمنی............... 21
2-3-1) ویژگی­های شرکت کنندگان....................... 22..
2-3-2) ویژگی­های تکلیف.............................. 24
2-4) پیشینه تحقیقات................................ 26
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) نوع تحقیق..................................... 37
3-2) طرح و نگاره تحقیق............................. 37
3-3) جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری........... 37
3-4) متغیرهای تحقیق................................ 38
3-4-1) متغیر مستقل................................. 38
3-4-2) متغیر وابسته................................ 38
3-4-3) متغیر کنترل شده............................. 39
3-5) ابزارتحقیق ................................... 39
3-6) شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات............ 40
3-7) روش آماری..................................... 42

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4- 1) توصیف آماره­های متغیر­های اندازه­گیری شده....... 44
4-2) آزمون فرضیه­ها................................. 50
فصل پنجم: بحث ونتیجه­گیری
5-1) خلاصه تحقیق.................................... 65
5-2) نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.................... 68
5-3) بحث و نتیجه­گیری............................... 68
5-4) نتیجه گیری.................................... 70
5-5) پیشنهادات برخاسته از تحقیق.................... 71
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده.................. 71
فهرست منابع
منابع فارسی........................................ 74
منابع انگلیسی ..................................... 76
چکیده انگلیس
پیوست ها


تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا


شنا


تداخل ضمنی


تمرین نزدیک به مسدود


تمرین نزدیک به تصادفی


اکتساب


یادداری


تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

... اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا.

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا.

دانلود پروژه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر یادگیری شنا

... دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا / تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

... متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه های مهارت های شنا با توجه ... و آموزشی;

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ... و مدرن بر یادگیری شنا ... تعیین اثربخشی دو شیوه ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر یادگیری شنا

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر ... حقوق روانشناسی ... برق کامپیو ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی (سنتی، مدرن) در یادگیری

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی (سنتی، مدرن) ... تعیین اثربخشی دو شیوه ... بر اجرا و یادگیری ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا / تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

... متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه های مهارت های شنا با توجه ... و آموزشی;

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ... و مدرن بر یادگیری شنا ... تعیین اثربخشی دو شیوه ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر یادگیری شنا

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی مدرن بر ... حقوق روانشناسی ... برق کامپیو ...

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... » تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا.

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی (سنتی، مدرن) در یادگیری

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی (سنتی، مدرن) ... تعیین اثربخشی دو شیوه ... بر اجرا و یادگیری ...

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا. ... مشارکتی و یادگیری سنتی بر ...

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ...

... نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ... شیوه اجرای تحقیق و جمع ...

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ...

... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری و یادداری …

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری ...

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن ...

... دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری و یادداری …

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری و یادداری …

... دو شیوه آموزشی سنتی و ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

شنا » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری ;

دانلود گزارش کارآموزی در سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا. ... آموزشی فنی و ...

دانلود پایان نامه در مورد خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو

پایان نامه تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ... سنتی و مدرن بر یادگیری شنا ...

آرشيو خرداد ۱۳۹۵ - نیوز فون

... پیشرفت … که می توانند در پیشرفت تحصیلی و یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته باشند”.

آموزش ایجاد کانال تلگرام

معرفي سايت داد و ستد اجناس و کالا دست يک و دو ... تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ...

ketabpich.pishroblog.ir

گیفت کارت دکتری روانشناسی عمومی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی سئو تصفیه آب دانلود سوالات ...

بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار …

بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های ... عمران و ساختمان ...